x

Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar - İkinci Cild - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

Dervişhan Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786057254207
Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
269,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Rızık Bolluğu ve Zenginlik İçin Okunacaklar ve Yapılacaklar - İkinci Cild - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi


  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 415
  • Ebat : 16 X 23,5 cm
  • Ağırlık : 478 GR
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod : 9786057254207


  MUKADDİME (ÖNSÖZ)


  Bütün hamdler Yüce Zâtı hakkında:
  “Şüphesiz ki Allah; (rızka muhtâç olan her canlıyı rızıklandıran) Razzâk da, (eşsiz güç ve) kuvvet sâhibi de, (hiçbir işinde Kendisine en ufak bir zorluk ârız olmayacak şekilde sonsuz kudret sâhibi olan) Metin de ancak O’dur.” (ez-Zâriyât Sûresi:58) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
  Sınırsız salât-ü selâmlar dünyâ ve âhiret fakirlikten kurtulmaları için birçok hadîs-i şerifte biz ümmetlerini duâ ve zikre teşvik eden Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, duâlara ve zikirlere devâm ederek iki cihân saâdetine ve zenginliğe nâil olan Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.
  Şu bilinsin ki; yaşadığımız günlerde (2022-2023 yılı) maddî kriz haddini aşmıştır, üstelik bir de Kahramanmaraş merkezli, 11 vilâyeti, ilçeleri ve köyleriyle berâber enkâza çeviren ve elli binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren deprem meydana gelerek insanlar her bakımdan perîşân olmuştur. Tabî ki bütün bunların bizim günahlarımız yüzünden vukû bulduğu husûsu:
  “Sana kötü bir şey çatacak olursa (işte o da sebep olma bakımından) kendi nefsindendir.” (en-Nisâ Sûresv.79) âyet-i kerîmesiyle tescillenmiştir.
  Çünkü Allâh-u Te‘âlâ insanların mâneviyâta, cemâatle namaza ve haramlardan sakınmaya önem vermemesinin peşin azâbını âhiretten önce dünyâda kendilerine tattırmayı murâd etmiştir.
  Ayrıca Müslümanların birçoğu gece gündüz saatlerinde, özellikle sabah-akşam vakitlerinde duâ ve zikri tamâmen terk etmiş, Alimlerle, dizilerle vakit geçirir hâle gelmiş, bu yüzden de Allâh-u Te‘âlâ bereketlerini mahvetmiştir.
  Zâten Allâh-u Te‘âlâ maddî-mânevî tüm bereketleri îmân ve takvâya bağlamış, aksi takdirde kulları her anlamda kıtlıklarla ve bereketsizliklerle cezâlandıracağım açıklamıştır.
  Ayrıca belâ gelmeden önce olduğu gibi belâ geldikten sonra da duâ ve yakarışa teşvik etmiştir velâkin insanların çoğu duâdan âciz kalacak kadar Allâh-u Te‘âlâ ile irtibâtı kesmiştir.
  Nitekim Yüce Rabbimiz:
  “Andolsun ki; elbette senden önce de nice ümmetlere ke-sinlikle (peygamberler) göndermiştik.
  Ama (onları inkâr etmişlerdi de) Biz o (peygamberleri inkâr etmiş buluna)nları (fakirlik ve kıtlık gibi) çetin bîr sıkıntıyla ve (hastalıklar ve âfetler gibi) darhk(lar)la hemen yakalamıştık.
  Tâ ki onlar (kâfirliklerinden tevbe edip) iyice boyun eğsinler.
  Artık o çetin azâbımız kendilerine geldiği zaman (tevbe edip) iyice boyun eğseydiler ya!
  Velâkin kalpleri katılaştı ve sürekli yapmakta bulunmuş oldukları (kötü) şeyleri şeytan onlara iyice süsle(yip
  püsle)di. (Bu yüzden yaptıkları günahları hoş görüp, başlarına gelen belânın sebebi olarak kabûl etmedikleri için musibetten nasihat almadılar.)” (el-En‘âm Sûresi:42-43) âyet-i kerîmesinde kullarını bereketlerden mahrûm etmesinin ve azaplarla yakalama¬sının en büyük sebebinin, onları duâ ve niyâza, yalvarıp yakar¬maya sevketmek olduğunu velâkin ekseri insanların belâdan da akıllanmadığını beyân etmiştir.
  Artık bize düşen vazife; Ehl-i Sünnet ulemâsının görüşleri üzere itikadı tashîhden (inancımızı düzelttikten) sonra, fıkıh ulemâsının beyanları veçhile; emirleri tutup yasaklardan sakınmak sûretiyle takvâya riâyet ve Allâh-u Te‘âlâ’ya yalvarıp ya¬karmaya devâm etmektir. Zâten bunlar yapıldığı zaman rızık, bolluk ve bereket kendiliğinden gelecektir.
  Ayrıca fakirlikten kurtulup zenginliğe nâil olmak istiyorsak Fahr-i âlem Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellern) Efendimiz’in öğrettiği, sahâbe-i kirâm hazarâtınm naklettiği ve değerli meşâyihımızm vasiyet ettiği duâlardan özellikle bu kitap¬ta zikredilenlerle amel etmeliyiz ve bu duâları sabah-akşam saat¬lerinde ve şâir vakitlerde okumalıyız ki ancak böylece iki cihan¬da da fakirlikten kurtulup maddî ve mânevi anlamda zenginliğe kavuşarak dünyâ ve âhiret saâdetine nâil olabiliriz.
  Şu bilinsin ki; maddî anlamda sıkıntısı olanların mânevi olarak da huzur bulamadıkları, birçok kimsenin yuvasının bu yüzden dağıldığı ve maalesef bâzılarımn bu nedenle intihâra bile kalkıştığı müşâhede edilmektedir.
  İşte biz de bu konuda müstakil bir eser telif etmeyi bu nedenle önemsedik ve neşrine çalıştığımız diğer kitaplarımız arasından öne çekerek bunu yazmayı murâd ettik.
  Bu kitaptaki bölümler artınca iki cilt olarak tertip etmek lâzım geldi ki birinci ciltte âyet-i kerîme, hadîs-i şerif ve eserlerde vârid olan duâları ve zikirleri cemettik.
  Bu ikinci ciltte ise bu hususta meşâyih-i kiram hazarâtmdan nakledilen duâları sizlere zikrettik.
  Artık îmân şartıyla, farzları yerine getirdikten sonra bu eserde zikredilen duâ ve zikirleri okumaya devâm eden bir kimsenin iki cihanda fakir olması düşünülemez.
  Zîrâ bu kitapta nakledilenlerin birçoğu âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden ibârettir. Allâh-u Te‘âlâ’nm ve Rasûlü (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in vaad ettiği şeylerde ise aslâ tehallüf (geri kalma) vâki olmayacağı sizlerin de îtikâd ettiği bir hakikattir.
  Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi bu eserde yazılan duâ ve zikirlerle meşgul ederek iki cihan zenginliğine kavuştursun. Amîn!
  1 Ramazân 1444 / 23 Mart 2023  İÇİNDEKİLER

  Mukaddime (Önsöz) 5
  -Başımıza gelen belâlar günahlarımız sebebiyledir 6-7
  -Maddî ve mânevi tüm bereketler îmân ve takvâya bağlanmıştır 6-7
  -Maddî sıkıntı, mânevi huzursuzluğa sebep olduğu
  için bu eser kaleme alınmıştır 7-8
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAKLARLA İLGİLİ MEŞÂYİH HAZARÂTINDAN NAKLEDİLEN DUÂLAR 9
  BİRİNCİ BÂB
  BORCUNEDÂSI VE RIZIKBOLLUĞU İÇİN OKUNA CAK DUÂLAR 13
  -BİRİNCİ FASIL -
  -BORÇLA İLGİLİ OKUNACAK DUÂLAR - 13
  Borç Alırken Allâh’a Güvenerek Borç Alma Duâsı 13
  -Borç alırken Allâh’a ve Rasûlü’ne güvenerek
  alan kişi borcunu kolayca öder 13
  -Aldığı borcu ödemeyi önemsemeyen kişi çok zarar eder 14
  Borçların Ödenip Fakirlikten Kurtulmak İçin Günün Hayrını İsteyip Şerrinden Sığınma Duâsı 16
  Borçların Kolayca Ödenebilmesi İçin Zülhicce’nin İlk On Gününde Okunacak Duâlar 18
  -İKİNCİ FASIL -
  -RIZIK BOLLUĞU İÇİN OKUNACAK DUÂLAR - 19
  Rızka Nâiliyet İçin Okunacak Ftir Duâ 19
  Âmentü Duâsını Okumak 19
  -Her gün bu duâyı okuyan kişi dünyâda ve âhirette
  dört güzel haslete sâhip olur 20
  Umulmadık Yerden Rızık Kapısı Açtıracak Bir Duâ 20
  Günahları Döken, Rızık Genişliği Sağlayan ve Şehîd Olarak Ölmeye Vesile Olan Ferac Duâsı 22
  Uzun Ömür, Sıhhat, Selâmet, Âfıyet, Bol Rızık, İbâdet İçin Boş Vakit, Zâlimlerden Kurtuluş, İtibâr, Keskin Zekâ, îmânda Sebât ve Sünnete İttibâ Kazanmak İçin Okunacak Bir Duâ 26
  Utbe Hazretleri’nin Cennete Girmesine Vesile Olan Duâ 28
  -Rızık bolluğuna nâil olmak için bu duâııın
  sabah-akşam okunması tavsiye edilmiştir 28
  Helâl Rızık ve Hayırlı Evlatlara Sâhip Olmak İçin Meşâyihtan Bir Zâta İlhâm Edilen Kıymetli Bir Duâ 29
  Rızka Nâiliyet, Hapisten Kurtuluş ve
  Kederlerden Halâs İçin Tavsiye Edien Bir Duâ 30
  Rızık Endişesi Çekmemek İçin Okunacak Duâ 34
  Allâh Dostlarının Geçimlerini Kendisiyle Temin Ettikleri ve Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Okunacak Duâ 34
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Ebû Abdillâh el-Kastallânî Hazretleri’ne Fakirlikten Kurtulmak İçin Öğrettiği Duâ 36
  -Ulemâ hazarâtı borçlarım ödeme husûsunda bu
  duâdan çok fayda görmüşlerdir 37
  -Borçların ödenebilmesi için eve girerken okunacak duâ 38
  Yere Tohum Ekerken Okunacak İsti‘âze Duâsı 39
  BORCUN EDÂSI VE ZENGİNLİK İÇİN "HİZBÜ’L-BAHR” OKUMAK 39
  -Bu vird-i şerifin; denizin âfetlerinden kurtuluş, kalplerin teshiri erki altma alınması), evlenemeyenlerin izdivâcı, düşmanların kahrı,
  mânevi hâlde kemâl bulmak, yolculukta güven duymak, borcu
  kolayca ödemek ve zenginlik celbetmek gibi hâssalan vardır 39
  Borcun Edâsı İçin “Hizbü’l-Bahr” Okumanın Farklı Şekli 40
  Zenginlik İçin “Hizbü’l-Bahr” Okumak 40
  -Zikredilen “Hizbü’l-Bahr” vird-i şerifinde üstâdımız
  Mahmud Efendi Hazretleri’nin ilâveleri de mevcuttur 42
  -Mahmud Efendi Hazretleri’nin el yazısı ile
  -Hizbü’l-Bahr” vird-i şerifinden bir sayfa 43
  “Hizbü’l-Bahr” Vird-i Şerifinin Okunuşu 44
  “Hizbü’l-Bahr” Vird-i Şerifinin Tercemesi 50
  Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne İlhâm Edilen Rızık Duâsı 60
  Muhyiddîn ibnü’l-Arabî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne Nisbet Edilen ve Zenginlik Tahsili İçin Okunmaya Devâm Edilen “Hizbu’l-Gınâ” Vird-i Şerifi 62
  Zenginlik Tahsili İçin Gümüşhânevî Hazretlerinden Nakledilen Duâlar 72
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -RIZIK BOLLUĞU İÇİN OKUNACAK BEYTLER - 75
  Sıkıntıların Defi, Müşkillerin Halli ve Rızık Genişliği İçin Mücerreb Beytlerle Duâlar 75
  Bağdat’ın Surları Üzerinde Yazılı Olan Beytler 76
  -Sıkıntı ve derdi olan bu beyitleri okursa müşkili hâllolur 76
  Rızık Bolluğu İçin Faydası Tecrübe Edilmiş Ebyât-ı Miinîfe 77
  İKİNCİ BÂB
  RIZIK BOLLUĞU İÇİN YAZILACAK DUÂLAR 78
  Sıkıntıların Açılması ve Rızkın Bollaşması İçin Yazılıp Sonra Akan Bir Suya Bırakılacak Duâ 78
  -îdâm dâhil her türlü musibet ve belâdan
  kurtaran bir hâcet duâsı 81
  Meşâyih Hazarâtından Gelen Rivâyetlere İtibâr Edilmesi Hakkında Faydalı Mâlûmât 84
  -Velî bir zâtı bâzı hadîs-i şerifler hakkında imtihan
  etmek isteyen zât nasıl mahcup oldu? 84-85
  -İmâm-ı Münzirî’nin on iki rekâtlık bir hâcet namazı
  rivâyeti hakkındaki çok hikmetli sözü 86
  -Yûsuf en-Nebhânî Hazretleri’nin “Hâcetlerin husûlii hakkında
  benzeri bulunmamaktadır.” diye vasfettiği eser : 86
  Rızık Bereketi İçin Yapılacak Mühim Bir Terkip 87
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAKLARLA İLGİLİ MEŞÂYİH HAZARÂTINDAN NAKLEDİLEN ZİKİRLER 91
  BİRİNCİ BÂB
  SÂDECE ZİKİR MÂHİYETİ TAŞIYAN EVRÂD-I ŞERİFE 95
  Rızık Bolluğu İçin Bâkıyât-ı Sâlihât Okumak 95
  Rızık Bolluğu İçin Kelime-i Tevhîd Okumak 95
  Rızık Bolluğu için Her Gün ve Gece Okunacak Temcîdât 96
  İmsâk ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklar 99
  Uzun Ömür ve Zenginlik İçin Okunacak Tesbîlıat 101
  Her Gün Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra Otuz Üçer Kere Hamd, Tesbîh ve Tevhîd Okumak 102
  “Hasbele” Zikrine Devâm Etmek 102
  -Bu zikir şerlerden korunup nusretine nâil olmak için de okunur 102
  -Özellikle düşmanlara karşı yardım ve itibâr sâhibi olma
  husûsunda bu zikirden sonra okunacak esmâ-i şerife 103
  -Beklenmedik yerden rızıklara nâiliyet husûsunda bu
  zikrin ardından okunacak esmâ-i şerife 104
  “Hasbünellâh ve Ni‘me’l-Vekil” Zikri Kaç Kere Okunmalıdır? 105
  Tohumun Bereketli Ekin Vermesi İçin Okunacak İsm-i Şerifler 105
  Rızık Genişliği İçin Okunacak Esmâ-i Şerife 106
  İKİNCİ BÂB
  HEM DUÂ HEM ZİKİR OLMA MÂHİYETİ TAŞIYAN EVRÂD-I ŞERİFE 107
  Seher Vakti Yirmi Beş Kere Okunacak Duâ 107
  Rızık Husûsunda Menfaati Büyük Olan Vird-i Şerif 108
  Teysîr-i Rızk, Teshîr-i Halk, Düşmanlardan, Sihirden, Şeytanlardan, Cana, Aileye ve Mala Gelecek Tüm Musibetlerden Korunmak İçin Ebdâl ve Evtâd Tarafından Mücerreb Zikirler (Evrâd-ı Aşere) 116
  -Bu zikirler insanlar arasında güzel anılma, gönle ferahlık kazandırma
  ve kabirde nurlara ğark olma gibi meziyetler için de okunur 116-117
  Her Ayın, Özellikle Rûmî Takvime Göre Mart Ayının İlk Çarşambası ve Safer Ayının Başında Okunarak Korkulardan ve Zelîl Durumdan Kurtulup Azız Olmaya Vesîle Olacak Mühim Bir Zikir ve Duâ 118
  -Köle ve esirin âzâd olması, hapistekinin kurtulması, zengin olmak, zâlimlerin helâkı, insanlar arasında sevilmek, isteklerin gerçekleşmesi ve gazabın dindirilmesi bu zikrin hâssalarındandır.. 118-119
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  ZENGİNLİK İÇtN OKUNACAK SALEVÂT-I ŞERİFE 137
  Salevât-ı Şerife Okumak Rızık Bolluğuna Sebeptir 141
  -Çok namaz kılmak rızık bolluğuna vesiledir 141
  Her Gün Yüz Kere Salevât-ı Şerife Okumak 142
  Perşembe Günü Beş Yüz Kere Salevât-ı Şerife Okumak 142
  Sabah-Akşam Salevât-ı Şerife Okumak Rızka Ulaşmayı Âsân Eder .143
  -Okunan her bir salâta karşılık Allâh-u Te‘âlâ
  on kere rahmet etmeyi tekeffül etmiştir 145
  -Avâm-ı nâs için rahmetin celbi husûsunda salevât-ı şerife
  okumak Kur’ân-ı Kerîm okumaktan daha münâsiptir 145
  -“Düğümleri Çözecek Kıymetli Salevâf ’ kitabındaki salevât-ı
  şerîfeyi okumak rızık bolluğuna erişmek için çok tesirlidir 145-146
  Borçtan ve Fakirlikten Kurtulmak İçin On Kere Okunacak Bir Salât-ü Selâm 146
  İsm-i Âzam Mesâbesinde Olan Çok Faziletli Bir Salevât-ı Şerife 147
  -Velilik mertebelerine ulaşmak, zâlimin ve düşmanın helâkı, kaybın bulunması ve iâdesi gibi hususlar da
  bu salevât-ı şerîfenin hâssalarındandır 149-150
  -Amansız hastalıkların şifâsı, sütün bollaşması, doğum zorluğu, idrar sıkışması ve bel soğukluğunun şifâsı, cinlerden sebep hasta olan birinin şifâsı, uykuda yaşanan sıkıntılardan kurtulmak, ticâretin bereketlenmesi, satılmak istenen bir eşyânın satılabilmesi, evlenmek
  isteyen bir kızın hayırlı kısmetinin çıkması, Rasûlüllâh (Saiiellâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyâda görebilmek ya da rüyâda bir şeyin âkıbetini görmek isteyen kişi için bu salevât-ı şerife ile ilgili terkipler 149-152
  -Bu salevât-ı şerîfenin farklı bir terkiple uygulanışı da şu hâssaları içerir: Kaçaıj geri gelir, saralı ayılır, büyüden dolayı (cimâdan) bağlı olan çözülür, sihir etki eden kişi büyüden kurtulur, hapisteki serbest kalır, esir kurtulur, gamı, kederi ve hüznü olanın derdi zâil olur, borçlu borçlarından kurtulur, sevilmeyen ve itibarsız durumda olan kişi insanlar
  tarafından sevilir, toplumdan dışlanan kişi itibâr kazanır, felçli kişi felçten kurtulur, hasta şifâ bulur, sıtmaya tutulan kişi devâ bulur, cinlenmiş kişi kurtulur, hâmile kadın kolayca doğum yapar 153-154
  Miftâhu’l-Esrâr Salâtı Okumak 155
  Maddî ve Mânevi Rızıkların Celbinde Çok Tesirli Olan Ahmed Bedevi (Kuddise Sirruhû)ya Âit Salât-ü Selâmlar 156
  - Rasûlüllâh (Saiiellâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyâda ya da uyanıkken görmek, mânevi mertebelerde urûc etmek, şeytana ve nefse gâlip gelmek bu salevât-ı şerîfenin vesile olduğu meziyetlerdendir 157
  Maddî-Mânevî Bereketlerin Husûlü İçin Okunacak Salevât-ı Şerife 159
  Rızık Konusunda Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)den Himmet Almak İçin Okunacak Salât-ü Selâm 160
  Rızık Bereketi İçin Okunacak Salât-ı Tefrîciyye 160
  Rızık Bolluğu İçin Okunacak Salât-ı Münciye (Tüncînâ) 163
  Zenginlerden Olmak İçin Okunacak Salât-ü Selâm 163
  Kolayca Zengin Olmak İçin Denenmiş Bir Salât-ü Selâm 164
  Rızıkların Kapılarının Açılması İçin Okunacak Salevât-ı Şerife 165
  Rızıkların Celbi Husûsunda Süratle Mücerreb Bir Salevât-ı Şerife 165
  Fakirliğin ve Diğer Sıkıntıların Zevâli İçin Huseyn (Radıyallâhu Anh)dan Nakledilen Bir Salevât-ı Şerife 166
  Huseyn (Radıyallâhu Anh)m Vird-i Şerifi 167
  Esmâ-i Hüsnâ ile Mezcedilmiş Şu Salât-ü Selâmları Okumak Rızık Bolluğu Getirir 167
  Bâsıd İsm-i Şerifi ile Okunacak Salât-ü Selâm 167
  Ganiyy İsm-i Şerifi ile Okunacak Salât-ü Selâm 168
  ALTINCI BÖLÜM
  ZENGİNLİK İÇİN OKUNACAK ESMÂ-İ ŞERİFE 169
  BİRİNCİ BÂB
  ESMÂ-İ İDRÎSİYYE 177
  “Dü‘âü’l-‘Azîz” İsm-i Şerifine Devâm Etmek 177
  -Bu ism-i şerif hâfiza kuvveti için de okunur 177
  “Yâ İlâhe’l-âlihe...” İsm-i Şerifi 177
  “Yâ Rahmâne Külli Şey...” İsm-i Şerifi 180
  -Bu ism-i şerifin dükkânın bereketi için nasıl uygulanacağı 180
  “Yâ Hayyü Hıyne Lâ Hayye...” İsm-i Şerifi 180
  “Yâ Bârru Felâ Şey’e...” İsm-i Şerifi 181
  “Yâ Kebîru Entellezî...” İsm-i Şerifi 181
  -Borcun ödenmesi için bu ism-i şerifin nasıl okunacağı 182
  -Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi insanlar nezdinde, özellikle
  de yöneticiler ve hâkimler katında pek yüce bir reis olur 183
  “Yâ Bâri’e’n-Nüfûsi bilâ Misâlin...” İsm-i Şerifi 183
  “Yâ Zekiyyü’t-Tâhiru...” İsm-i Şerifi 184
  “Yâ Kâfî’l-Müvessi‘u...” İsm-i Şerifi 185
  “Yâ Hannânu Entellezî...” İsm-i Şerifi 186
  “Yâ Mennânü Ze’l-ihsân...” İsm-i Şerifi 187
  “Yâ Hâlika Men fi’s-Semâvâti...” İsm-i Şerifi 188
  “Yâ Rahîme Külli Sarihin ...” İsm-i Şerifi 189
  -Bu ism-i şerif hapisten kurtulmak, borcun ödenmesi, şifâ bulmak,
  iyi bir kul olmak, itibarlı olmak, büyünün bozulması, âilesinden uzakta kalanın birleşmesi, iç huzursuzluğun düzelmesi, isteklerin gerçekleşmesi, evlenebilmek, eşler arasındaki sorunların çözümü, çocuk sâhibi olabilmek ve sinirin yatışması için de okunur 189
  “Yâ Tâmmü Felâ Tasıfti...” İsm-i Şerifi 190
  -Bu ism-i şerif Allâh-u Te‘âlâ’nın korumasında olup
  isteklerin gerçekleşmesi için de okunur 190
  “Yâ Hamîde’l-ffâli...” İsm-i Şerifi 191
  -Bu ism-i şerif şâmn yüce olması ve gurbetteki kişinin
  vatanına kavuşabilmesi için de okunur 191
  “Yâ Azîzü’l-Menî‘u ...” İsm-i Şerifi 192
  -Bu ism-i şerif azız ve makam-mevki sâhibi olmak için de okunur ...192
  “Yâ Kâhiru Ze’l-batşi...” İsm-i Şerifi 192
  -Bu ism-i şerif şifâ bulmak, yola çıkanın selâmetle dönmesi, borçtan
  kurtulmak, doğum kolaylığı, mahpusun kurtulması, görevinden azledilenin yeniden makamına dönmesi ve kibrin izâlesi için de okunur 193
  “Yâ Âli’ş-Şâmihu ...” İsm-i Şerifi 193
  “Yâ Kuddûsü’t-Tâhiru...” İsm-i Şerifi 194
  “Yâ Kerîme’l-afvi...” İsm-i Şerifi 194
  “Yâ Azîmü Ze’s-senâi....” İsm-i Şerifi 195
  İKİNCİ BÂB
  ESMÂ-İ HÜSNÂ 196
  Lafza-i Celâl Zikrinin Havâssı 196
  İsm-i Celîlinin Havâssı 197
  -Bu ism-i çelil her hususta hayırlara muvaffak olup
  âfetlerden korunmak için de okunur 197
  «İ1UJI» İsm-i Celîlinin Havâssı 197
  -Bu ism-i çelil kalbin mâsivâdan arınması için de okunur 197
  İsm-i Celîlinin Havâssı 198
  İsm-i Celîlinin Havâssı 198
  İsm-i Celîlinin Havâssı... 198
  İsm-i Celîlinin Havâssı 199
  İsm-i Celîlinin Havâssı 199
  -Bu ism-i çelil çok çocuk sâhibi olabilmek için de okunur 199
  İsm-i Celîlinin Havâssı 199
  İsm-i Celîlinin Havâssı 199
  İsm-i Celîlinin Havâssı 200
  -Bu ism-i celîl kalbin temizlenmesi ve işlerin
  kolaylaşması için de okunur 202
  İsm-i Celîlinin Havâssı 205
  -Bu ism-i celîl sıkıntıya düşmemek, kalbin nurlanması
  ve itibâr kazanmak için de okunur 205
  İsm-i Şerifinin Havâssı 206
  -Bu ism-i celîli kişinin üzerinde taşıması sıkıntıların
  açılması ve kalbin rahatlaması için çok faydalıdır 206
  İsm-i Şeriflerinin Havâssı 206
  İsm-i Şerifinin Havâssı 207
  -Sıkıntıların, dertlerin ve kederlerin açılması, rızka ulaşımın kolaylaşması, hapistekinin kurtulması, isteklerin âcil yerine gelmesi ve zâlimlerin gözlerinden gizlenmek için
  okunacak Latif ism-i şerif’inin duâsı 211
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 217
  -Bu ism-i celîl âfıyet bulmak, tembelliğin izâlesi ve
  göz zayıflığının şifâsı için de okunur 217
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 217
  -Bu ism-i şerifi üzerinde taşıyan zenginleşir, büytiyemeyen çocuk gelişir, âilesinden uzakta kalan birleşir, kaybını bulur,
  evlenmek isteyen hayırlı bir kısmet bulur 217-218
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 218
  -Bu ism-i celîli heybetin artması ve insanların
  arasında sevilmek için de okunur 218
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 218
  -Bu ism-i şerifin bereket vesilesi için nasıl yazılıp asılacağı 218
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 218
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 219
  İsnı-i Şerifinin Bâzı Havâssı 220
  -Bu ism-i celîl işlerin kolaylaşması için de okunur ,.220
  -İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 220
  -Bu ism-i celîl düşmana karşı yardıma nâil olup
  istenmeyen şeylerden korunmak için de okunur 220
  «JLM4JI» İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 220
  -Bu ism-i celîl bozulan işlerin yoluna girmesi için de okunur 220
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 220
  -Bu ism-i celîl Rahmânî feyizlere ulaşmak için de okunur 220
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 221
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 221
  -Bu ism-i celîl günahlardan kurtulabilmek için de okunur .221
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 222
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 223
  -Bu ism-i celîl hastalıkların şifâsı için de okunur 223
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 223
  -Bu ism-i celîl makamından azledilen birinin tekrar
  iâdesi ve işlerin kolaylaşması için de okunur 223-224
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 227
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 230
  -Bu ism-i celîl hidâyete ve saâdete erişmek için de okunur 230
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 230
  -Bu ism-i celîl vakar ve itibâr sâhibi olmak için de okunur 230
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 231
  İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 231
  -Bu ism-i celîl çok çocuk sâhibi olabilmek için de okunur 231
  olyül» İsm-i Şerifinin Bâzı Havâssı 231
  ÜÇÜNCÜ BÂB
  ENMÂT-I ŞERİFE TERKİPLERİ 231
  Beklenmedik Yerden Gelecek Zenginlik İçin Kırk Gün İki Yüz Kere Okunacak İsm-ı Şerifler 231
  Birinci Terkîb-i Şerif ve Havâssı 234
  -Bu terkîb-i şerif Rabbani sırlara erişmek, ahlâk güzelliği kazanmak, işlerin düzene girmesi, yardıma nâil olmak ve
  konuşma kabiliyetinin artması için de okunur 235
  İkinci Terkîb-i Şerif ve Havâssı 236
  -Bu terkîb-i şerif ihlâs sâhibi olmak ve kalbin
  mânevi sırlarla dolması için de okunur 237
  Üçüncü Terkîb-i Şerif ve Havâssı 237
  -Bu terkîb-i şerif devlet erkânı katında kıymet sâhibi
  olmak ve itibâr görmek için de okunur 235
  Dördüncü Terkîb-i Şerif ve Havâssı 239
  -Bu terkîb-i şerif her hususta yeterlilik sâhibi olmak
  ve zekânın açılması için de okunur 239
  Beşinci Terkîb-i Şerif ve Havâssı 241
  -Bu terkîb-i şerif dünyâda ve âhirette ihsânlara nâil olmak, nefsin terbiye olması, güzel ahlâka sâhip olmak, yüce
  himmetli olmak ve ayıpların örtülmesi için de okunur 241-242
  Altıncı Terkîb-i Şerif ve Havâssı 242
  -Bu terkîb-i şerifin şu hâssalan vardır: Ahlâk güzelliği
  kazanmak, kalplerin sevgisini kazanmak, büyük hedefler peşinde olmak, nefsi tezkiye, ilim ve hikmetlerin ilhâm edilmesi,
  gayba muttali olma ve düşmanların kahrı 242-244
  Birçok Berekete Nâil Olup Sözü Dinlenilen Birisi Olmak İçin Okunacak Esmâ-i Şerife 244
  Fettâh ve Razzâk Terkîb-i Şerifi 245
  Bâsit ve Vâsi' Terkîb-i Şerifi 246
  İmâm-ı Şâzelî’den Nakledilen Bir Terkîb-i Şerif 247
  On Bir İsm-i Şeriften Mürekkeb Olup Her Bir Hâcet İçin Özellikle de Rızka Bereket Husûsunda Faydaları
  Mücerreb Olan İsm-i Âzam Terkîb-i Şerifi 248
  -Bu ism-i şeriflerin vesîle olduğu meziyetler şunlardır:
  Velâyet kazanmak, dünyâda istenilen bir mevkiye gelmek,
  isteklerin gerçekleşmesi, denizdeyken fırtınanın dinmesi, silahın tesir etmemesi, düşmana gâlibiyet, sevilmek, isteğine nâil
  olmak, ezber gücünün artması ve zâlimlerin helâkı 248-255
  DÖRDÜNCÜBÂB
  ESMÂ-İ HÜSNÂ MANZÛMELERİ 256
  -BİRİNCİ FASIL -
  -ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNE
  Ât T ESMÂ-İ HÜSNÂ MANZUMESİ - 256
  “Mü’min” ve “Müheymin’’ İsra-i Şerifleri 256
  “Azîz” ve “Cebbâr” İsm-i Şerifleri” 256
  “Kahhâr” ve “Vehhâb” İsm-i Şerifleri 257
  “Razzâk” ve “Fettâh” İsm-i Şerifleri 257
  “Hafız” ve “Râfî‘” İsm-i Şerifleri 258
  “Gafur” ve “Şekûr” İsm-i Şerifleri 258
  “Berr” ve “Tevvâb” İsm-i Şerifleri 259
  “Raûf’ ve “Mâlikü’l-mülk” İsm-i Şerifleri 259
  “Ganiyy” ve “Muğnî” İsm-i Şerifleri 260
  -İKİNCİ FASIL -
  -MUHAMMED ed-DİMYÂDÎ HAZRETLERİ’N E
  ÂİT ESMÂ-İ HÜSNÂ KASİDESİ - 261
  “Allah” ve “Rahmân” İsm-i Şerifleri 261
  “Rahim” ve “Mâlik” İsm-i Şerifleri 265
  “Mü’min” ve “Müheymin” İsm-i Şerifleri 265
  “‘Aziz” ve “Cebbâr” İsm-i Şerifleri 266
  “Bâri”’ ve “Musavvir” İsm-i Şerifleri 267
  “Vehhâb” ve “Razzâk” İsm-i Şerifleri 267
  “Fettâh” ve “Alîm” İsm-i Şerifleri 268
  “Kâbiz” ve “Bâsıd” İsm-i Şerifleri 269
  “MuTzz” ve “Müzill” İsm-i Şerifleri 269
  “Hakem” ve ‘“Adi” İsm-i Şerifleri 270
  “Latif’ ve “Habîr” İsm-i Şerifleri 271
  ‘“Aliyy” ve “Kebîr” İsm-i Şerifleri 272
  “Kerîm” ve “Rakîb” İsm-i Şerifleri 272
  “Mücîb” ve “Vâsi‘” İsm-i Şerifleri 273
  “Vekil” ve “Kaviyy” İsm-i Şerifleri 274
  “VâhicT ve “Ehad” İsm-i Şerifleri 274
  “Raûf” ve “Mâlikü’l-mülk” İsm-i Şerifleri 275
  “Ğaniyy” ve “Muğnî” İsm-i Şerifleri 276
  “Hâdî” ve “Bedri” İsm-i Şerifleri 277
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -AHMED ED-DERDÎR HAZRETLERİNE ÂİT
  ESMÂ-İ HÜSNÂ MANZÛMESİ - 277
  “Vehhâb” ve “Razzâk” İsm-i Şerifleri 277
  “Kâbız” ve “Bâsıt” İsm-i Şerifleri 278
  “Hafîz” ve “Mukît” İsm-i Şerifleri 278
  “Kerîm” İsm-i Şerifi 279
  “Vâsi4” ve “Hakîm” İsm-i Şerifleri 279
  “Ğaniyy”, “Muğnî” ve “Mâni4” İsm-i Şerifleri 280
  YEDİNCİ BÖLÜM
  RIZIK BOLLUĞU İÇİN KILINACAK NAMAZLAR 281
  BİRİNCİ BÂB
  HER GÜN KILINA CAK NAMAZLAR 285
  Bir Namaz Hakkındaki Rivâyet Hadîs Olmasa da Onunla Amel Eden Ecrine Nâil Olur 286
  Kuşluk Namazı 288
  Rızık Bolluğu İçin Belli Sûrelerle Kılınacak Kuşluk Namazı 289
  Akşam ile Yatsı Arası Kılınacak Namaz 298
  Bu Namazı Kılanın Malına Bereket Verilir 299
  İKİNCİ BÂB
  BELLİ AYLARDA KILINACAK NAMAZLAR 302
  Muharrem Ayının Namazı 302
  Rızık Bolluğu İçin Âşûrâ Günü Kılınacak Bir Namaz..... 302
  Cemâziyelâhir Ayının Namazı 3Ö3
  ŞA‘BÂN-1 ŞERİF AYININ NAMAZLARI 303
  Şa‘bân-ı Şerif Ayının İlk Gün Namazı 303
  Şa‘bân-ı Şerif Ayının Herhangi Bir Cumâ Gününde Kılınacak Namaz 304
  Şa‘bân-ı Şerif Ayının On Beşinci Gecesi Kılınacak Bir Namaz 306
  Berâat Gecesi Altı Rekât Namaz Kıldıktan Sonra Üç Kere Yâsîn Sûresi Okunup Sonra On Kere de Şu Duânın Okunması Bir Yıllık Rızık Bolluğu İçin Denenmiştir 306
  Üç Yâsîn’den Sonra On Kere Okunacak Duâ ve Mânâsı 307
  RAMAZÂN-I ŞERİF AYININ NAMAZLARI 310
  1)Ramazân-ı Şerif’in İlk Gece Namazı 310
  Bu Namazı Kılan İçin Rızık Kapıları Açılır 311
  Bu Namazı Kılan Kimse Azaptan ve Hesaptan Kurtulur ve Rabbi’ni Rüyâda Görmeden Ölmez 312
  2)Ömre ve Rızka Bereket ve Ziyâde Sevaplar Kazanmak İçin
  Ramazân-ı Şerif’in Her Gecesinde Kılınacak Bir Namaz 316
  Şevvâl Ayının Herhangi Bir Gününde Kılınacak Utekâ Namazı 317
  ÜÇÜNCÜ BÂB
  VAKTİ MU A YYEN OLMA YAN NAMAZLAR 319
  Borcun Ödenmesi, Zenginlik Elde Edilmesi, Günahların Mağfireti ve Hayırlı Evlat İçin Kılınacak Bir Hâcet Namazı 319
  Ânî Ölümden ve Cehennemden Korunup Rızık Genişliği ve îmân Muhâfazası İçin Kılınacak Bir Namaz 325
  Rızık Bolluğu İçin Kılınacak Namaz ve Akabinde Okunacak İstiğfâr.. 326
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  RIZIK BOLLUĞU VE ZENGİNLİK İÇİN CUMÂ GECESİ VE GÜNÜ, ÖZELLİKLE DE CUMÂ NAMAZINDAN SONRA
  OKUNACAKLAR VE YAZILACAKLAR 329
  BİRİNCİ BÂB
  CUMÂ GECESİ VE GÜNÜ OKUNACAKLAR 335
  -BİRİNCİ FASIL -
  -KUR’ÂN-I KERÎM’DEN OKUNACAKLAR - 335
  Âl~i İmrân Sûresi’nin 73-74. Âyet-i Kerîmelerini Okumak 335
  Cumâ Gecesi Yâsîrı Sûresi Okumak 335
  Zührûf Sûresi’nin 68-73. Âyet-i Kerîmelerini Okumak 336
  Talâk Sûresi’nin 7. Âyet-i Kerîmesini Okumak 337
  -İKİNCİ FASIL -
  -İSM-İ ŞERİFLERDEN OKUNACAKLAR - 339
  Cumâ Gecesi “Yâ Latif’ İsm-i Şerifini Okumak 339
  Cumâ Gecesi el-Muğnî İsm-i Şerifini Okumak 339
  Helâlinden Rızık Bolluğuna Nâil Olmak İçin Cumâ Günü Okunacak Zikirler .341
  Cumâ Günü Okuyanı Herkesin Seveceği, Her Gün Okuyanın Duâsı Makbûl Bir Zât Olacağı, Her Namazdan Sonra Okuyanın da Zengin Olup Hasetçilerin Zararından Korunacağı Duâ ve Zikirler 343
  İKİNCİ BÂB
  CUMÂ GECESİ VE GÜNÜ YAZILACAKLAR 355
  Mâide Sûresi’nin 112-114. Âyet-i Kerîmelerini Yazmak 355
  Esmâ-i Hüsnâ’dan Yazılacaklar 357
  İsm-i Şeriflerinin Havâssı 357
  Esmâ-i İdrîsiyye’den Yazılacaklar 358
  ÜÇÜNCÜ BÂB
  CUMÂ NAMAZINDANSONRA OKUNACAK VE YAZILACAK DUÂ VE ZİKİRLER 360
  -BİRİNCİ FASIL -
  -CUMÂ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK
  SÛRE, DUÂ VE ZİKİRLER - 360
  Cumâ Namazından Sonra Kadr Sûresi Okumanın Faziletleri 360
  Cumâ Namazından Sonra Rızık Bolluğu İçin Okunacak Duâlar 360
  İki Cumâ Geçmeden Zengin Olmak İçin Yetmiş Kere Okunacak Duâ . 360 Bir Cumâ Geçmeden Zengin Olmak İçin Okunacak Sûre ve Duâlar ..361 Cumâ Namazından Sonra Yüz Kere Okunacak Tesbîhât 362
  Cuma Namazından Sonra Rızık Bolluğu İçin Okunacak Bir Duâ 363
  Cumanın Farzından Sonra Yetmiş Kere ve Bir Dahaki Cumâya Kadar Her Namazın Ardından Yetmiş Kere Okuyan Kişinin Mutlaka Zengin Olacağı Bir Duâ 365
  Cumânın Farzından Sonra Okuyan Kişinin Ummadığı Yerden Rızıklanacağı ve Kimseye Muhtâç Olmayacağı Bir Duâ 366
  Korkulardan Âfıyet, Düşmanlara Gâlibiyet, Bol Rızka Nâiliyet ve Borçlardan Selâmet İçin Her Farz Namazdan Sonra, Özellikle Cumâ Namazından Sonra Okunacak Bir Duâ 368
  Irâk ibnii Mâlik (Rahimehullâh)ın Bol Rızık İçin Okuduğu Duâ, 374
  Cumâyı Kıldıktan Sonra Yüz Kere Okuyanı Allâh-u Te‘âlâ’nm Zengin Edeceği Teşbih ve İstiğfârlar..., 374
  Helâlinden Rızık Bolluğuna Nâil Olmak İçin Cumâ Günü Okunacak Zikirler 375
  -İKİNCİ FASIL -
  -CUMÂ NAMAZINDAN SONRA YAZILACAKLAR - 377
  Rızık ve İtibâr Sâhibi Olmak ve Vesveselerden Kurtulmak İçin Yapılacak Amel 377
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -CUMÂ NAMAZINDAN SONRA KILINACAK NAMAZ - 378
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.