x

Salatül Fatih Siğai Şerifesi - Cübbeli Ahmet Hoca

Ahıska Yayınevi
Ürün Kodu : 9786259910178
Kilitli İşleri Açan Salevatı Şerife Okumaya Denk Olan Salatül Fatih Siğai Şerifesi

299,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Salatül Fatih Siğai Şerifesi - Cübbeli Ahmet Hoca


  Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Ahıska Yayınları
  • Müellif : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 440
  • Ağırlık : 792 gr
  • Ebat : 16,5 X 23,5 cm
  • Barkod : 9786259910178  MUKADDİME (ÖNSÖZ)

  Bütün hamd-ü senâlar ve şükr-ü evfâlar:
  “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
  (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler. (Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce ma¬kamlar dileğiyle duâ ederek şeref kazanmakta ve onun ism-i şerifini yâd ederek bereketlenmektedirler.)
  Ey îmân etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o hâlde: ‘Ey Allâh(ım)! Efendimiz Muhammed’e salât eyle.’ diyerek) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana.’ diyerek) tam bir selâmlamakla (o Rasûl-ü Zîşân’a) selâm verin.” (el-Ehzâb Sûresi: 56) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.
  Nihâyetsiz salât-ü selâmlar Ebu’t-Tufeyl (Radıyallâhu Te‘âlâ Anh)dan rivâyet edilen hadîs-i şerifinde:
  “Ben (bütün hayırları başlatan) Fâtih’im ve (peygamber¬leri nihâyete erdiren) Hâtim’im.” (ez-Zehebî, Târîhu’l-islâm, 1/33; Cemâlüddîn es-Sürremerrî, Hasâisu Seyyidi ’l- ‘âlemin, sh:409) buyuran Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in üzerine olsun.
  Yine salât-ü selâmlar bütün hayırların anahtarları olan Ehl-i Beyti’nin ve şerlere kilit olan cümle sahâbesinin üzerine olsun.
  Her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser te’lîf etme husûsunda evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yaptığımız nezri ifâ etmek üzere bu sene de elinizdeki bu eseri hazırlamaya bizleri muvaffak kılan lütf-u kerem sâhibi Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar ederiz.
  Bu sene cemâatten bâzı kardeşlerimizin talebi üzerine, yüce velî Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû)nun, kendisi hakkında: “Bu salât öyle büyük bir salâttır ki Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in mânâ âlemindeki beyânı veçhile:
  ‘Ömründe bir kere dahî bu salâtı okuyan kişi cehenneme girmez. (Cehenneme girmesi mukadder olana okumak nasîb
  edilmez.)’” (Ahmed es-Sâvî, el-Esrâru’r-Rabbâniyye, sh:45; en-Nebhânî,
  Efdalü’s-salevât, sh:258; Muhammed Fethâ es-Sûsî, ed-Dürratü’l-Harîde,
  4/308) buyurduğu Salâtü’l-Fâtih sîğa-i şerîfesinin lafzı hakkın- daki rivâyetleri, mânâlarını, şerhlerini ve faziletlerini beyân sa¬dedinde bu kıymetli eseri hazırlamak bizlere müyesser oldu.
  Ayrıca bu eserde Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in bütün âlemlerin yaratılmasının yegâne vesilesi olduğu ve kendisinin hayât-ı hakîkiyye ile kabr-i şerifinde diri olduğu ve dilediği meşâyiha zuhûr edip nice ilimler bildirmeye devâm ettiği gibi birçok konuda kıymetli bilgiler bulacaksınız.
  Allâh-u Te‘âlâ vefât edeceğimiz seneye kadar Rasûlüllâh
  (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) hakkında her Mevlid-i Şerif ayında bir eser yazabilmeyi bizlere nasîb eylesin, sizleri de okuyup amel
  etmeye muvaffak eylesin. Amîn!
  12 Rabî‘ulewel 1445 / 27 Eylül 2023


  İÇİNDEKİLER

  Mukaddime (Önsöz) 5
  BİRİNCİ BÖLÜM
  SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASINI NAKLEDEN MUHAMMED el-BEKRÎ İLE AHMED et-TİCÂNÎ (KUDDİSE SİRRUHÜMÂ)NIN TERCEME-İ HÂLLERİ '
  BİRİNCİ BÂB
  MUHAMMED el-BEKRÎ (KUDDİSE SİRRUHÛ)NUN TERCEME-İ HÂLİ. 11
  -BİRİNCİ FASIL -
  -MUHAMMED el-BEKRÎ HAZRETLERİ’NİN KENDİSİ
  İLE İLGİLİ KONULAR - 11
  Neseb-i Şerifi, Vilâdeti ve Vefâtı 11
  Nesebinin Sıhhatine Delâlet Eden İki Zuhûrât 12
  Muhammed el-Bekrî Hazretleri’nin İlmi ve itibârı 13
  İmâm-ı Şa‘rânî Gibi Ulemânın ve Evliyânm Muhammed el-Bekrî Hazretleri Hakkmdaki Medhiyeleri 15ı
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû) Abdülkâdir-i Geylânî (Kuddise Sirruhû) Makamına Yükselmiştir 16
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Muhammed el-Bekrî Hazretleri’ne Kabr-i Şerifinden Sesli Hıtâbda Bulunmuştur İTİ
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’ne Her Gün Bir Melek Gelip Şöyle Derdi 18
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri ile Tevessül Kelimeleri. 1 *
  -İKİNCİ FASIL -
  -MUHAMMED el-BEKRÎ HAZRETLERİ’NİN BABASI
  MUHAMMED EBU’L-HASEN el-BEKRİ HAZRETLERİ - 19
  İKİNCİ BÂB
  TİCÂNİYYE TARÎKA TININ MÜESSİSİ AHMED et-TİCÂNÎ (KUDDİSE SİRRUHÛ)NUN TERCEME-İ HÂLİ
  -BİRİNCİ FASIL -
  -AHMED et-TİCÂNÎ (KUDDİSE SİRRUHÛ) HAZRETLERİ’NİN
  KENDİSİ HAKKINDA MÂLÛMÂT - 20
  İsmi ve Nesebi 20
  İlmî Tahsili 20
  Evliliği ve Çocukları 22
  Mânevi Yolda Mücâhedesi 22
  İlimlerinin Bize Ulaşması 23
  Vefâtı 24
  -İKİNCİ FASIL -
  -TİCÂNİYYE TARİKATI - 24
  Evvelce İntisâb Ettiği Tarikatı 24
  Kendi Tarikatını Kurması 25
  Ticâniyye Tarikatının Virdleri 26
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -KENDİSİNDEN SONRA TARİKATININ DURUMU - 27
  Ticânî Tarikatının Müridlerinin, Ülkelerini İşgâl Eden Fransızlara Karşı Cihâdı 28
  Fransızlara Kök Söktüren Büyük Ticânî Şeyhi Ömer ibnü Sa‘îd el-Fûtî Hazretleri’nin Sûret-i Şerîfesi 29
  Ticânî Şeyhi Hamallâh’m Fransızlarla Cihâdı 30
  Ticâniyye Tarikatının Ülkemizdeki Geçmişi 30
  İKİNCİ BÖLÜM
  SALÂTÜ’L-FÂTİH HAKKINDA VÂRİD OLAN SÎĞA-İ ŞERÎFELER 33
  BİRİNCİ BÂB
  SALA TÜ’L-FÂTİH İLE İL GİLİ RİVÂYET EDİLEN BİRİNCİ SÎĞA-İ ŞERİFE 37
  Abdülkâdir Geylânî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Sîğa-i Şerife 37
  Abdülkadir-i Geylânî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Salâtü’l-Fâtih Sığasının Lafzı ve Mânâsı 3“
  Bu Sîğa-i Şerîfenin Diğerlerinden Farkı 38
  Abdülkâdir-i Geylânî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Salevât-ı Şerîfe ile İlgili Seyyid İbrâhîm el-Ehsâî (Rahimehullâh)ın Cübbeli Ahmed Hoca’ya Verdiği İcâzet 38
  İKİNCİ BÂB
  SALÂTÜ’L-FÂTİH İLE İLGİLİRİVÂYET EDİLEN İKİNCİ SÎĞA-İ ŞERİFE 40
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Sîğa-i Şerîfe 40
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhû)y& Nisbet Edilen Salâtü’l-Fâtih Sîğasının Lafzı ve Mânâsı 42
  Bu Sîğa-i Şerîfenin Diğerlerinden Farkı 42
  Muhammed el-Bekrî (Kuddise Sirruhûjya Nisbet Edilen Salâtü’l-Fâtih Sîğası ile İlgili İcâzetlerim 43
  Seyyid İbrâhîm el-Ehsâî Hazretleri’nin Cübbeli Ahmed Hoca’ya, Nebhânî (Kuddise Sirruhû)nun Eserleriyle İlgili Verdiği İcâzet 43
  Seyyid Ebu’l-Hüdâ el-Ya‘kûbî Hazretleri’nin, Muhammed el-Bekrî Hazretleri’ne Ulaştırdığı Senedi Zikrederek Cübbeli Ahmed Hoca’ya Verdiği İcâzet 45
  ÜÇÜNCÜ BÂB
  SALÂTÜ’L-FÂTİH İLE İLGİLİ RİVÂYET EDİLEN ÜÇÜNCÜ SÎĞA-İ ŞERÎFE 50
  Seyyid Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Sîğa-i Şerîfe.. 50
  Seyyid Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhû)ya Nisbet Edilen Salâtü’l-Fâtih Sîğasınm Lafzı ve Mânâsı 51
  Bu Sîğa-i Şerîfenin Diğerlerinden Farkı 51
  Salâtü’l-Fâtih Okumak İçin Ticânî Meşâyihının Tâyîn Ettiği Bâzı Şartlar.. 52
  Virdlerin Sonunda Okunacak Duâ .A.....53
  AHMED TİCÂNÎ (KUDDİSE SİRRUHÛ)DAN NAKLEDİLEN ‘
  SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASI İLE İLGİLİ İCÂZETLERİM 55
  Ahmed Ticânî (Kuddise Sirruhûjnun Torunu Seyyid Muhammed el-Kebîr et-Ticânî Hazretleri’nin İcâzeti 55
  Seyyid İbrâhîm el-Ehsâî Hazretleri’nin İcâzeti 56
  Akkâr Müftîsi Üsâme Rifâî Hazretleri’nin İcâzeti 56
  Mekke Muhaddislerinden Seyyid Nebîl el-Ğamrî el-Bâ‘alevî’nin İcâzeti ..58
  Bu Eserin Derleyicisi Ahmed Mahmud’un Okuyucularına Hat ile İcâzeti 60
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASININ FAZİLETLERİ 61
  Âhir Zamanda Salevât-ı Şerife Okumanın Dışındaki Kapılar Kapanacaktır 67
  Sabah-Akşam Salevât-ı Şerife Okumanın Fazileti 68
  BİRİNCİ BÂB
  AMELLERDEKİ SEVAP KATLAMALARI İLE İLGİLİ MÂLÛMÂT ...72
  -BİRİNCİ FASIL -
  -BU SALÂTTAKİ TAZİFİN (SEVAP KATLANMASININ) SIRRI -72
  Bâzı Zikirlerin Diğerlerine Göre Fazla Sevap Kazandırmasının Sebepleri 73
  SalâtüT-Fâtih Sîğasmm Diğerlerinden Efdaliyet Vecihleri 78
  -İKİNCİ FASIL -
  -BU SEVAP KATLAMALARINI TARTIŞMAYA AÇANLAR
  ECRİNDEN MAHRÛM OLURLAR - 85
  İKİNCİ BÂB
  SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASINI OKUMANIN FAZİLETLERİ 88
  -BİRİNCİ FASIL -
  -SALÂTÜ’L-FÂTİH GÖKTEN NÛRÂNÎ BİR SAHÎFE
  İÇERİSİNDE İNDİRİLMİŞTİR - 88
  Bâzı Velîlere Kudret Kalemiyle Yazılmış Sahîfeler Semâdan İndirilmiştir 88
  İbnü ‘Arabî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin Bu Bâbdaki Beyanları 90
  -İKİNCİ FASIL -
  -SALÂTÜ’L-FÂTİH’İN FAZİLETLERİ VE
  KAZANDIRACAĞI SEVAPLAR - 92
  SalâtüT-Fâtih’in Her Bir Keresi Diğerlerinden Altı Yüz Bin Salevât Okumaya Denktir Müjdesinin îzâhı 95
  Meleklere Yapılacak Salât-ü Selâm 110
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -SALÂTÜ ’ L-FÂTİH ’ İN BELLİ ADEDLER ÜZERE VE
  BELLİ VAKİTLERDE OKUNMASININ FAZİLETLERİ - 111
  Günde Bir Kere Okumak 111
  On Kere Okumak 112
  Yüz Kere Okumak 112
  İki Bin Kere Okumak 112
  Seher Vakti Okumak 113
  Perşembe veya Cumâ ya da Pazartesi Gecesi Okumak 113
  Cumâ Gecesi Okumak 113
  -DÖRDÜNCÜ FASIL -
  -SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞASININ BÂZI İSM-İ ŞERİFLERLE
  BİRLİKTE OKUNMASINDA BULUNAN HAVÂS - 114
  SalâtüT-Fâtih Sîğasmm “el-Latîf ’ İsm-i Şerifiyle Birlikte Okunmasında Bulunan Havâs 114
  Her Gece Belli Adedler Üzere Okuyan Kişiden Birçok Musibet ve Hüznü Defeden, Başa Gelmesi Kaderde Kesin Olsa Dahî Beraberinde Büyük Bir Lütuf İnmesini Temin Eden Mübârek Bir Duâ 115
  -BEŞİNCİ FASIL -
  -AKLA GELEN BÂZI SUÂLLERE CEVAPLAR - 120
  1) Velîlerin Senedsiz Rivâyet Ettikleri Şeylerle Amel Edilir mi? 120
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Kabrinde Hayatta Olup Bâzı Husûsî Velîlere İlim İlkâsı Devâm Etmektedir 123
  2)Bir İnsan Farz Namazları Kılmadan Salâtü’l-Fâtih
  Okursa Sevap Kazanır mı? 131
  3)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Bu Faziletleri
  Sahâbe-i Kirâma Niçin Bildirmedi? 132
  4)Salâtü’l-Fâtih Okuyanlar Sahâbeden Efdal midir? 133
  5)Bu Salâtta Niçin Selâm Lafzı Yok? 135
  6)Salâtü’l-Fâtih Okumak Kur’ân-ı Kerîm
  Okumaktan da Efdal midir? 135
  Günahkârların Salevât Okuması Farzlar Dışında Her Amelden Efdaldir 136
  7)Salâtü’l-Fâtih Okumak Farzlardan Efdal midir? 138
  8)Salâtü’l-Fâtih Okumak İsm-i Âzam
  Okumaktan Daha Büyük müdür? 140
  9)“Salevât-ı Şerife Okumak Zikirden Sayılmaz.”
  Diyenlere Ne Cevap Verilecektir? 141
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  SALÂTÜ’L-FÂTİH’İN MÂNÂSI ve ŞERHİ 143
  SALÂT-I ŞERİFE’DE GEÇEN BİRİNCİ TERKÎB-İ ŞERİF 149
  “Allâhümme” Duâ-i Şerifi 149
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN İKİNCİ TERKÎB-İ ŞERİF 150
  “Salât Eyle” Cümle-i Şerîfesi 150
  Peygamberlerden ve Meleklerden Başkasına Salât Okunamaz 151
  Allâh-u Te‘âlâ’nm Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)ç Salât Etmesinin Mânâsı 152
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN ÜÇÜNCÜ TERKÎB-İ ŞERİF 154
  “Seyyidinâ” Terkîb-i Şerifi 154
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Âlemlerin Efendisi Olduğu Ehl-i İslâm Nezdinde İttifaklıdır 154
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Hakkında “Seyyid (Efendi)' Tâbirinin Kullanılmasının Meşrû Olduğunun Delilleri 157
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Hakkında Tâzîm İçeren İfâdeler Kullanmanın Lüzûmunu Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler 158
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM) HAKKINDA “SEYYİD” TÂBİRİNİN KULLANILMASININ SÜNNETTE VÂRİD OLDUĞUNA DÂİR DELİLLER 160
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Kendisi Hakkında “Seyyid” Lafzını Kullanmıştır 160
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Başkaları Hakkında “Seyyid”
  Tâbiri Kullanmışken Kendisi Hakkında Bunu Engellediği Düşünülemez. 162
  Sahâbe-i Kirâm Birbiri Hakkında “Seyyid” Tâbirini Kullanırdı 164
  Münâfık ve Kâfirler Hakkında “Seyyid”, “Efendi” ve “Beyefendi” Gibi Yüceltici İfâdeler Kullanılamaz 166
  Salevât Okurken “Seyyidinâ” Lafzını Eklememizin Faziletleri 16“
  Namazdaki Teşehhüdde Okunan Salevâtta “Seyyidinâ” Demenin Hükmü 1T0
  Emre Uymak mı Yoksa Edebe Riâyet mi Evlâdır? 1 "2
  Namazda Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi veSellem)e “Seyyidinâ”
  Denilmesini Yasaklayan İbnü Teymiye’ye Karşı
  İbnü Hacer Hazretleri’nin Reddiyesi 17-
  Evliyâullah Edebe Riâyeti Emir Tutmaya Tercih Etmişlerdir 175
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n: “Bana Seyyid Demeyin.” Şeklindeki Hadîsini Âlimler Nasıl îzâh Etmiştir? 178
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN DÖRDÜNCÜ KELİME-İ ŞERİFE “MUHAMMED” İSM-Î ŞERİFİ 18-
  Muhammed İsm-i Şerifinin Istılâh Mânâsı 186
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN BEŞİNCİ TERKÎB-İ ŞERİF 189
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Kilitli Şeyleri Açma Sıfatı 189
  - Âdem (Aleyhisselâm) Dâhil Tüm Âlemler Rasûlüllâh
  (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Hürmetine Yaratılmıştır - 199
  Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Yaratılacak Olmasaydı Âdem (Aleyhisselâm) Yaratılmayacaktı 199
  Muhaddisler Bu Hadîs-i Şerifin Sahih Olduğunu Beyân Etmişlerdir..2i I
  Geride Zikredilen Hadîs-i Şerifi Teyid Eden Diğer Bir Rivâyet 205
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Yaratılacak Olmasaydı Cennet ve Cehennem Yaratılmayacaktı 206
  İbnü Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan Gelen Bu Rivâyet Merfu‘ Hadîs Hükmündedir 207
  Allâh-u Te‘âlâ’nın İlk Yarattığı Varlık Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Olup Diğer Bütün Mahlûkât Onun Nurundan Yaratılmıştır 211
  Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Yaratılacak Olmasaydı Dünyâ Yaratılmayacaktı 215
  Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Yaratılacak Olmasaydı Cennet ve Cehhennem Yaratılmayacaktı 216
  Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Yaratılacak Olmasaydı Yer ve Gök Yaratılmayacaktı 217
  Âdem (Aleyhisselâm) Yaratılmadan Önce Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Peygamberdi 218
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN ALTINCI TERKÎB-İ ŞERİF 220
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in “Geçmiş Olan (Nübüvvet ve Risâlet Makamlarm)ı Sona Erdirme” Sıfatı 220
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN YEDİNCİ TERKÎB-İ ŞERİF 221
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn “Hakka Hakk ile Yardım Edici Olma” Sıfatı 221
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN SEKİZİNCİ TERKÎB-İ ŞERÎF 222
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm “Senin O Dosdoğru Yoluna Hidâyet Eden” Sıfatı 222
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN DOKUZUNCU TERKÎB-İ ŞERÎF ..225
  “Onun Ehl-i Beyti’ne Salât Eyle” Lafzı 225
  SALÂT-I ŞERÎFE’DE GEÇEN ONUNCU TERKÎB-İ ŞERÎF 228
  “Onun Kadr(-u Kıymet)inin ve Büyük Mertebesinin Hak Ettiği Kadar” Terkîb-i Şerifi 228
  Bu Salevât-ı Şerîfede Geçen “Kadr” ile “Mikdâr”
  Arasında Ne Fark Vardır? 228
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Cebrâîl (Aleyhisselâm)dan Daha Faziletlidir 230
  Ebû Bekr ve Ömer (Radıyallâhu Anhümâ) Dâhil Hiçbir Sahâbî Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Hakikatini Anlayamamıştır 233
  Ebû Yezîd el-Bistâmî Dâhil Hiçbir Velî Rasûlüllâh
  (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Hakikatini Anlayamamıştır 23"
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İW Hakikati Arş ve Kürsî Dâhil Bütün Âlemleri Kaplamıştır 241
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Hakikati Hakkında Söylenecek Son Sözü Yine Kendisi İmâm-ı Bûsîrî’ye Şöyle Öğretmiştir 242
  Salâtü’l-Fâtih’in Son Kelimelerinin Verdiği Tâlim 243
  Salevât-ı Şerife Okumaya Başlamadan Okunacak Duâ 24-
  BEŞÎNCİ BÖLÜM
  HAFTA GÜNLERİ İÇİN TERTÎB EDİLMİŞ SALÂTÜ’L-FÂTİH SÎĞALARININ DUALARI 245
  Eserin Te’lîf Sebebi 250
  Virdlerin Sonunda Okunacak Duâ 251
  SalâtüT-Fâtih’in Pazar Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 253
  SalâtüT-Fâtih’in Pazartesi Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı .255
  SalâtüT-Fâtih’in Pazartesi Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 260
  SalâtüT-Fâtih’in Pazartesi Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı .263
  SalâtüT-Fâtih’in Sah Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 26?-
  SalâtüT-Fâtih’in Sah Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı 271
  SalâtüT-Fâtih’in Çarşamba Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 2
  SalâtüT-Fâtih’in Çarşamba Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı.281
  SalâtüT-Fâtih’in Perşembe Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 2'-
  SalâtüT-Fâtih’ in Perşembe Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı .2^2
  SalâtüT-Fâtih’in Cumâ Gününde Okunacak Vird-i Şerifi ...Ç.. 2°'
  SalâtüT-Fâtih’in Cumâ Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Mânâsı .305
  SalâtüT-Fâtih’in Cumartesi Gününde Okunacak Vird-i Şerifi 31“
  Salâtü’l-Fâtih’in Cumartesi Gününde Okunacak Vird-i Şerifinin Şerifin Mânâsı.52
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.