0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Mevzu Hadisler Menşe'i Tanıma Yolları Tenkidi-1481

Ürün Kodu:9789755481739

Hızlı Gözat

Peygamber Efendimize Ait Olmayan Hadislerin Başlangıç Noktasından Bugüne Kadar Konu Alıp Anlatan Değerli Bir Kitaptır

Stok Durumu : Stokta var

20,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

MEVZU HADİSLER

mevzu-hadislerÖNSÖZ

Bütün cepheleriyle İslâm dininin anlaşılabilmesi, sünnetin noksansız bir şekilde öğrenilmesiyle mümkündür. Zira Hz. Peygamber, İlâhî emirleri insanlara tebliğ etmekle kalmamış, aym zamanda dini bilfiil yaşamış ve tatbik etmiştir. Ne var ki, müslümanların en tabii hak ve vazifesi olan, Peygamberlerini olduğu gibi tamma keyfiyeti, hadis diye uydurulan sözlerle güçleştirilmiştir. Bu durum karşısında İslâm âlimleri, sahte hadislerin ayıklanması için kesif ve yorucu bir çalışmaya girişmişlerdir. Fakat onların mevzu hadisler etrafındaki bu çok yönlü araştırmalarını müstakil olarak ele alıp tedkik eden çalışmaların görülmemesi üzücüdür.

MEVZU HADİSLER


Diğer taraftan çeşitli düşüncelerin tesiriyle bilerek veya bilmeyerek dinî hayatın bir çıkmaza girmesine sebep olan hadis imâlcileri ve onların tezgâhtarı durumunda olan kıssacılara karşı muhaddislerin yaptıkları savaşlar oldukça enteresandır.
Kendilerine minnet ve şükran borçlu olduğumuz hadis âlimlerinin, sünnetin muhafazası uğrunda gösterdikleri fedakârlıklara kısaca ışık tutmak ve mevzu hadisler hakkında söylenmesi gerekenleri derleyip toplamak arzusuyla bu konu üzerinde çalışmaya karar verdim.
Usûl-i hadis kitaplarında ve hadis diye uydurulmuş sözleri çeşitli metodlarla derleyen eserlerdeki konumuzla ilgili mâlumât oldukça azdır. Hadis uyduranların terceme-i hallerini veren kitaplar ise, yalancıları bütün cepheleriyle tammak imkânını sağladığı gibi, mevzu hadisler hakkında çeşitli bilgileri de ihtivâ etmektedir. Bu itibarla tabakat kitapları, en çok faydalandığım kaynaklar arasında yer aldı. Ayrıca mevzûumla alâkalı birçok esere başvurarak lüzumlu malzemeyi toplamaya gayret ettim. Bu bilgileri, bir girişi müteâkip, beş bölüm etrafında değerlendirmeye çalıştım:
Hadis uydurma hareketinin ne zaman başladığım ve insanları hadis uydurmaya sevk eden âmillerin neler olduğunu etraflıca inceledim.
Hadislerin uydurulmasında ve yayılmasında rol alanların durumlarım çeşitli yönlerden araştırdım.
İslâmiyet için büyük bir tehlike teşkil eden hadis uydurma hareketi karşısında hadis âlimlerinin mukabil faaliyetleri, haksızlığa karşı mücadele tarihinde pek ehemmiyetli bir yer işgal eder. Bu âlimlerin belli-başlıları ile, onların, yalancıları tanımak hususunda ortaya koydukları bazı esasları kısaca zikrettim. Bu arada mevzûât sahasında eser vermiş olan muhaddislerin sadece mevzû hadisleri inceleyen kitaplarım tesbit ederek onların muhteva ve tenkid usullerini de göstermeye çalıştım.
İçinde mevzû hadisler bulunan kitapların tesbit edilerek, misâlleriyle birlikte bir bölüm halinde bu çalışmaya ilâve edilmesi, şüphesiz, onun mühim bir noksanını telâfi etmiş olurdu. Fakat bahsin, geniş bir tedkiki gerektirmesi ve hatta müstakil bir çalışma hüviyetinde görünmesi sebebiyle, onu bu tezin dışında bırakmaya mecbur

MEVZU HADİSLER

oldum.
Bu araştırma, mevzû hadislerin birer birer tayin ve teşhisi mahiyetinde olmadığı için, hadislerin sahih olanım olmayanından umumî hatlarıyla ayırmak maksadıyla kullanılabilecek bazı ölçülere burada yer vermeyi gerekli buldum.
Mevzû hadislerin İslâm dini ve müslümanlar üzerindeki zararlarına bildiğime göre bir iki eserdeki birkaç satır dışında şimdiye kadar pek temas edilmemiştir. Tezin bir bölümünde bu hususu belirtmeye çalıştım.
Bu araştırmalarım esnasında kıymetli yardımlarını esirgemeyen muhterem hocam Prof. Muhammed b. Tâvît et-Tancî’ye  teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.
10 Mart 1970    M. Yaşar Kandemir
İstanbul
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ      9
KISALTMALAR   
(JERIŞ    21
BİRİNCİ BÖLÜM HADİS UYDURMA HAREKETİ VE SEBEPLERİ
A.HADÎS UYDURMA HAREKETİNİN BAŞLAMASI VE
BU HÂDİSE KARŞISINDA ASHÂBIN DURUMU    19
3 HADİS UYDURMANIN SEBEPLERİ    27
1.Fırka, Mezhep ve Kabilesini Müdâfaa Gayreti    27
a.Siyâsî Fırkaların Hadis Uydurmaları    28
b.Kelâm ve Fıkıh Mezhepleri ve Hadis Uydurmaları    38
c.Milliyetçilik Duygusunun Tesirleri    45
d.İslâm Düşmanlarının Kasıtlı Olarak Hadis Uydurmaları 47
2.İslâm Dinine Hizmet Etme Arzusu    52
3.Şahsî Menfaat Düşüncesi    57
İKİNCİ BÖLÜM HADİS UYDURANLAR VE KISSACILAR
A.HADİS UYDURANLAR    65
1.Hadis Uydurmayı Câiz Görenler    65
2.Meşhur Yalancılar    71
3.Kasten Hadis Uydurmadıkları Halde Yalancı Durumuna Düşenler    78
4.Hadis Uyduranlar Nasıl Bilinir?    80
B.KISSACILAR    83
1.Kıssacılık Ne Zaman Başladı?    83
2.Kıssacıların Başlıca Husûsiyetleri    84
3.Kıssacıların Halk ve Âlimler Karşısındaki Durumları    87
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HADİS UYDURMA HAREKETİNE KARŞI MUHADDİSLERİN
FAALİYETLERİ
A.SENED TENKİDİ:    93
1.İsnadın Ehemmiyeti    93
2.Tenkid ve İlk Büyük Münekkitler    96
a.Ashâb Münekkitleri    101
b.Tâbiîn Münekkitleri    101
c.Etbâu’t-tâbiîn Münekkitleri    102
d.Daha Sonraki Münekkitler    102
3.Münekkitlerin Rivâyet ve Râvîler Hakkındaki    Görüşleri 104
a.Makbûl Olan Râvîler    106
b.Makbûl Olmayan Râvîler    109
c.Haklarında İhtilâf Edilen Râvîler    111
d.Tâ’dîl İçin Kullanılan Tabirler    116
e.Cerh İçin Kullanılan Tabirler    117
B.METİN TENKİDİ    118
1.Muhaddisler ve Metin Tenkidi    118
2.Metin Tenkidinde Bilinmesi Gereken    Hususlar    126
C.MUHADDİSLERİN HADİS UYDURANLARA KARŞI MÜCADELESİ .    130
1.Muhaddislerin Sahih Hadisleri Toplamak ve Onları Sahih Olmayanlardan Ayırmak İçin Sarf Ettikleri Büyük Gayretler     130
2.Muhaddislerin Yalancılara Karşı Davranışları    135
D.MEVZÛ HADİSLER SAHASINDA YAZILAN BELLİ BAŞLI ESERLER      139
1.el-Makdîsî’nin Tezkiretü’l-Mevzû'ât'ı    139
2.el-Cûzekânî’nin el-Ebâtîl ve’l-menâkîr ve’s-sıhâh ve’l- meşâhîr’ i    140
3.İbnü’l-Cevzî’nin Kitâbü’l-Mevzû'ât’ı    142
4.el-Mevsılî’nin el-Muğnî ‘ani’l-hıfzı ve’l-kitâb'ı    146
5.es-Sâgânî’nin Risâle fi’l-ehâdîsi’l-mevzû'a’sı    148
6.es-Sâğânî’nin ed-Dürrü’l-mültakat’ı    149
7.İbn Teymiyye’nin Risâle fi ehâdîsi’l-mevzû'a’sı    150
8.İbn Teymiyye’nin Risâle fî’l-ehâdîsi’l-letî yervîhe’l-kussâs'ı 152
9.el-Fîrûzâbâdî’nin Hâtimetü Sifri’s-sa‘ade’si    153
10.es-Süyûtî’nin el-Le’âli’l-masnû'a’sı    154
11.es-Süyûtî’nin Zeylü’l-le’âli’l-masnû‘a’sı    156
12.es-Süyûtî’nin et-Ta'akkubât’ı     157
13.İbn Arrâk’ın Tenzîhu’ş-şerî'a’sı    158
14.Fettenî’nin Tezkiretu’l-Mevzû'at'ı    160
15.Ali el-Kârî’nin Mevzû'ât'ı    161
16.eş-Şevkânî’nin el-Fevâ’idü’l-mecmû‘a’s    162
17.el-Leknevî’nin el-Âsâru’l-merfû'a’sı    164
18.el-Kâvukcî’nin el-Lü’lü’ü’l-marsû'u    166
19.Muhammed el-Beşîr Zâfîr’in Tahzîru’l-müslimîn'i    167
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MEVZÛ HADİSLERİN TANINMASI VE MEVZÛ HADİSLERE MALZEME TEŞKİL EDEN KAYNAKLAR
A.HANGİ KONULARDAKİ HADİSLER MEVZÛ OLABİLİR? 173
B.MEVZÛ HADİSLERE MALZEME TEŞKİL EDEN KAYNAKLAR    176
1.İsrâiliyât ve Diğer Ehl-i Kitab’ın Sözleri    176
2.Hakîm ve Tabîblerin Sözleri    177
3.Acâib Hikâyeler, Meşhur Sözler ve Meseller    178
4.Güzel Görülen Bazı Sözler    179
5.Hadis Uyduranların Kendi Sözleri    180
C.MEVZÛ HADİSLERİN ALÂMETLERİ VE BUNLARI
TANIMA YOLLARI    180
1.Hadis Uyduranların İtirafı    181
2.Haberin Lâfzında veya Mânasında Bozukluk Bulunması 181
3.Elde Mevcut Güvenilir Hadis Kitaplarında    Bulunmaması 184
4.Birçok İnsamn Görmesi Gereken Bir Hadiseyi Bir Kişinin Gördüğünü İddia Etmesi    185
5.Kur’ân ve Sahih Sünnete Muhalif Olması    186
6.Akla, His ve Müşâhedeye Muhalif Olması    188
7.Târihî Gerçeklere Aykırı Düşmesi    189
BEŞİNCİ BÖLÜM
MEVZÛ HADİSLERİN İSLÂM’A VE MÜSLÜMANLARA VERDİĞİ ZARARLAR
NETİCE    205
BİBLİYOGRAFYA    211
İNDEKS    219

MEVZU HADİSLER

<

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 20,00 ₺
1 Taksit 20,00 ₺ 20,00 ₺
2 Taksit 10,64 ₺ 21,27 ₺
3 Taksit 7,20 ₺ 21,60 ₺
4 Taksit 5,49 ₺ 21,95 ₺
5 Taksit 4,45 ₺ 22,26 ₺
6 Taksit 3,76 ₺ 22,58 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA