x

Peygamberimizin Hayatı - Salih Suruç (2 Cilt)-1985

NESİL YAYINEVİ
Ürün Kodu : 9789752697874
Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v)'in Hayatını Akıcı Anlaşılır Bir dille Anlatmış Siyer Ödüllü Kitaptır
55,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Peygamberimizin Hayatı - 2 Cilt (Karton Kapak) Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kainatın efendisi Hz. Muhammed`i (a.s.m.) tam manası ile tanımamış, hakiki şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği, hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın manevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bocalayışı da bundan doğmaktadır. Onu anlamadıkça sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir. İnsanlık onu anlamak zorundadır! Bu eserimiz, onun bir nebze olsun anlaşılmasına vesile olacaksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı848
  Cilt TipiCiltli
  Boyut16.5 x 24 cm

  Önsöz

  Yeryüzünde gelip geçmiş insanların en mümtaz ve müstesna fertleri, Hz. ve Acirc;dem’le (a.s.) başlayan peygamberler silsilesidir. Bu sil-silenin en büyük ve en mükemmel halkasını da, hiç şüphe yok ki Son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) teşkil eder.

  Zira o, kendisinden evvelki bütün peygamberlerin bütün yüksek ahlâk ve âlî seciyelerini kendisinde toplayarak "Hâtemü’l-Enbiya" manasıyla bütün peygamberlere reis, onların dinlerinin aslına vâris, kendisinden sonra gelen ve onun terbiye ve irşadı ile kemâl bulan milyonlarca evliya, asfiya ve sulehaya üstad ve muallim olmuştur.

  Onun (a.s.m.) nurundan evvel kâinat umumî bir mâtem için-deydi. Mevcudat birbirine düşman, bütün cansız varlıklar birer ce-naze, insanlar ebedî yokluğa mahkûm yetim hükmündeydiler.

  Onun getirdiği nurla, kâinat birden şenlenerek cûş-u huruş için-de muhteşem bir zikir ve şükür mescidi haline gelmiştir. Mevcudat, artık birbirine düşman değil, kardeş olmuş; cansız varlıklar, Ce- nab-ı Hakk’m sonsuz hikmetine mazhar ve insanların emrine mu- sahhar birer memur vaziyetini almıştır. İnsanlar ise, ebedî yok oluş-tan kurtulmuş, Hâlık-ı Zülcelâl’in sonsuz saadetler ülkesi olan cen-netine davetli aziz birer misafir durumuna girmişlerdir. Kısacası, âlemlere rahmet olarak gönderilen o zât, insanlığın gecesini gündü-ze, kışını bahara çevirmiştir.

  En küçük bir alışkanlığı bile, tiryakisine bıraktırmak çok zah-metli ve uzun zaman isteyen bir iş olduğu halde, ve Acirc;lemler Fahri O Şanlı Nebi, câhil, vahşî ve inatçı insanların dem ve damarlarına işle-miş hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş pek çok âdetini kısa zamanda, tek başına, hiçbir zora başvurmadan kaldırmaya muvaffak olmuştur. Kendi çocuğunu canlı canlı toprağa gömen o vahşî topluluktan, en medenî milletlere medeniyet dersi verecek derecede yüksek seviyeli bir cemiyet meydana getirmiştir.

  İçtimaî bakımdan çok düşük bir hayatın yaşandığı, hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, karanlık bir dünyaya doğan o Hidayet Güneşi, getirdiği saadet düsturlarıyla kısa zamanda yüksek anlayışlı ve yüce ahlâklı insanların yaşadığı emniyetli bir İçtimaî hayat tesis etmiştir.

  İşte, böylesine müstesna, nurani bir şahsiyetin sahibi Hz. Mu- hammed’in (a.s.m.), 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün dünyanın düşmanlığına ve her türlü manilere rağmen başardığı bu muazzam maddî mânevî inkılâb, dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanmıştır.

  Tevhid davasını omuzlandığı gün inanç ve fikirlerini paylaşacak tek bir kişi bile yeryüzünde yoktu. Vefatından az önce Arafat da-ğında irad buyurdukları Veda Hutbesi esnasında ise etrafında altın-dan halkalar halinde yüz bini aşkın sahabe bulunuyordu. 1400 kü-sur sene sonra bugün ise, onun getirdiği nurun etrafında renkleri ayrı, dilleri farklı ve fakat inanç ve gönül birliği içinde bulunan bir buçuk milyarı aşkın ümmeti mevcuttur. Dillerinde onun ismi var-dır. Hayatlarında onun getirdiği ebedî nizam hâkimdir.

  Kâinat Kitabının derin muammasını en güzel surette anlayan ve ders veren de yine o olmuştur.

  Onun ders verdiği hikmetten mahrum felsefeci, kâinattaki haki-kî hikmeti elde edemez. Vesvese ve şüpheler girdabında kalp ve ru-hunu kaybedeceği gibi, aklını da geveze eder. Kendi gibi çoklarını da yoldan saptırır.

  Onun Kur’an ahlâkını kendisine rehber edinmeyen ahlâkçının, onun ortaya koyduğu prensipleri benimsemeyen içtimaiyatçının insanları götüreceği yer, bir başka ahlâksızlık ve huzursuzluk zemi-ni olacaktır.

  Yazar, ondan ilhamını ve edebini almazsa, her zaman ruhsuz, mânevîyatsız ve eksik yazacaktır.

  Hatib, onun hitabet tarzını bilmez ve ondan mevzuunu almazsa, kalp ve ruhlar üzerinde derin tesir icra edemeyecektir.

  Edebiyatçı, onun nezih edebini bilip kendini onunla edeplen- dirmezse, edebsizlik çamurunda hem boğulacak, hem başkalarını boğacaktır.

  Komutan, onun harp siyasetini bilmezse, hezimete uğramaktan, zulüm ve vahşet irtikâb etmekten kendisini kurtaramayacaktır.

  İdareci, onun idarecilik vasfını bilmezse, hayatta kâmil manada muvaffakiyeti pek az elde edecektir.

  San’atkâr, onun ibretli nazarıyla kâinata, eşyaya, insana bak-mazsa, tabiatperestlikten kendisini kurtaramayacaktır.

  Eğitimci, onun şefkat, sevgi ve saadet bahşeden terbiye düstur-larını bilmezse, vazifesinde gereği gibi başarı elde edemeyecektir.

  Çok şeyi unutturan, eskiten ve duyulmaz hale getiren zaman, Kâinatın Efendisinin nurani sadâsını değil unutturmak, eskitmek; belki daha gür bir şekilde günümüze kadar aşk ve şevk içinde taşı-mıştır; kıyamete kadar da daha parlak bir surette taşıyacaktır. Bu-gün onun Asr-ı Saadetinden akıp gelen kutsi eda ve sadâsı, ruhla-rımızı, gönül ve vicdanlarımızı bir başka tatlılık, bir başka heyecan ve bir başka haşmet ile okşamaktadır. Bize yeniden hayat, yeniden aşk, yeniden ümit, metanet ve cesaret vermektedir.

  Böylesine bir Yüce Peygamberin (a.s.m.) örnek hayatını kaleme almak, o nur kaynağından asrımızın karanlıklarını aydınlatacak huz-meler sunmak, elbette çok büyük ve şerefli bir vazifedir; büyüklüğü nisbetinde de dikkat ve hassasiyet isteyeceği muhakkaktır. Şimdiye kadar Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) hayatı yüzlerce defa yazıl-mıştır. Fakat onun (a.s.m.) beşerî şahsiyetiyle peygamberlik vazifesinden gelen mânevi şahsiyetinin muvazeneli şekilde nazara veril-mesi hususunda her zaman gerekli dikkatin gösterildiği söylenemez.

  Siyerler ve tarihler, aynı zamanda sosyal hadiseleri tespit eden birer tarihî kaynak olmak hüviyetleriyle daha çok Peygamberimizin beşeri şahsiyeti üzerinde durmuşlardır; risâlet makamındaki ulvî şahsiyetine ise, aynı nisbette dikkatleri çekmemişlerdir.

  Hâlbuki, o eşsiz zâta gerçek hürmet ve itaat hislerini telkin ede-cek olan, daha çok peygamberlik şahsiyetindeki müstesna kemâlâtı- nın bilinmesidir.

  Gerçi onun ümmete her cihetten imam ve örnek olduğunu gös-termek zaruretine binaen, beşerî ahvâlinden bahsetmek de elbette gerekli, hatta zarurîdir.

  Fakat onun ulvî şahsiyetini idrak edebilmeye, sathî nazar sahip-leri için sadece bu beşerî yönü nazara vermek yeterli değildir.

  Bunun için Peygamberimizin bir çekirdeğe benzetilen beşerî ah-vâlini anlatırken o çekirdekten çıkan haşmetli Tûbâ ağacı gibi mâ-nevi hüviyetine, risâlet şahsiyetine de zaman zaman nazarları çevir-mek gerekmektedir. Ta ki ona lâyık hürmet ve muhabbet, hakkıyla gösterilebilsin.

  Mesela, o zâtın çarşı içinde bir at alış verişinde, sıradan bir be-deviyle pazarlık yapmasına bakıldığında, mânevi şahsiyetinin anla-şılması, idrak edilmesi mümkün değildir. Bu durumda hemen akıl gözünü kaldırıp, onun refrefe binip, semâvâtı geçip, hatta Cebrail’i bile geride bırakarak ta Kâb-ı Kavseyn makamına yükseldiği risâlet şahsiyetine bakılmalıdır. Ancak böylece beşerî halleriyle risâlet şah-siyeti arasında tam bir köprü ve denge kurulmuş olabilir.

  Uzun süren titiz bir çalışma sonunda vücut bulan elinizdeki eserde, bu hususa azamî derecede ihtimam gösterilmiş, mütehassıs bir heyetin dikkatli tedkiklerinden sonra sîzlerin istifadesine su-nulmuştur.

  Eserin telifinde, günümüz insanının anlayabileceği bir lisan ve okuma rahatlığı sağlayacak bir üslûp kullanılmasına da hassasiyet gösterilmiştir.

  Günümüzde insanlığının asıl ızdırabı, Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed’i (a.s.m.) tam manasıyla tanımamış, hakikî şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği esaslara karşı lakayt kalmasın-dan, onlara aşk ve şevk içinde kucak açmayışından gelmektedir. Dünyanın mânevi sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bunalması da bundan doğmaktadır.

  Onu anlamadıkça, sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de insanlığın bu sıkıntı, sarsıntı ve buhrandan kurtulması mümkün değildir.

  İnsanlık, onu anlamak zorundadır.

  Bu eserimiz, onun bir nebze de olsa anlaşılmasına vesile ola-caksa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

  Sizi eserle başbaşa bırakırken, eserin hazırlanmasında en az be-nim kadar gayret gösteren, himmetlerini ve yardımlarını hiçbir za-man esirgemeyen kıymetli ilim ehli hocalarıma, değerli büyükleri-me ve muhterem mesai arkadaşlarıma burada tekrar tekrar samimi teşekkürü bir borç bilir, sözlerimi şu veciz ve özlü duayla bitiririm:

  Yâ Erhamerrâhîmin! Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve Dâr-ı Saadet’te onun âl ve ashabına komşu eyle! ve Acirc;min. ve Acirc;min. ve Acirc;min.

  SALİH SURUÇ

  3 Ramazan 1401 / 5 Temmuz 1981

  Üsküdar

  İçindekiler

  Önsöz 17

  MEKKE DEVRİ (571-621)

  Birinci Böliim PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİNE KADAR OLAN HADİSELER

  RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZİN P ve Acirc;K NESEPLERİ 27

  Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi 29

  Adnan’dan Hz. İbrahim’e kadar 29

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN MEŞHUR DEDELERİ 30

  Kusayy 30

  Hâşim 31

  Şeybe [Abdülmuttalib] 32

  Abdülmuttalib’in Rüyası 33

  Abdülmuttalib ve Kureyş İleri Gelenleri 35

  Şam’a Gidiş 36

  Abdülmuttalib’in Su Aramaya Çıkması 37

  Kıymetli Mallar İçin Kur’a Çektiler 38

  Abdullah 39

  Abdülmuttalib’in, Oğullarıyla Konuşması 39

  Kur’a Çekilişi 40

  Kur’a Neticesi 42

  Hz. Abdullah’ın İffeti 44

  Hz. Abdullah’ın, Hz. ve Acirc;mine’yle Evlenmesi 45

  Hz. Abdullah’ın Vefatı 46

  Hz. Abdullah’ın Bıraktığı Miras 48

  FİL VAK’ASI 48

  Kulleys’in Kirletilmesi ve Ebrehe’nin Kararı 49

  Ebrehe ve Abdülmuttalib.... . 50

  Mekke Boşaltılıyor! 51

  Ordu Harekete Hazır; Fakat! 51

  İkinci Böliim

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN DÜNYAYA GELİŞİ VE ÇOCUKLUĞU

  PEYGAMBERİMİZİN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ 57

  O An 58

  Annesinin Dilinden 58

  Şifa ve Fâtıma Hâtun’un Müşâhedeleri 59

  Abdülmuttalib’e Verilen Müjde 60

  Nur Çocuğa İsim Verildi: Muhammed (a.s.m.) 61

  DÜNYAYA TEŞRİFLERİ SIRASINDA MEYDANA GELEN H ve Acirc;RİKA

  HADİSELER 61

  Teşrif Ettikleri Gece Bir Yıldız Doğdu 62

  Medâyin’deki Kisrâ Sarayından 14 Burç Çatırdayarak Yıkıldı 63

  Kâbe’nin İçini Karanlık ve Kirlere Boğan Putların Pek Çoğu Başaşağı

  Yıkıldı 65

  İstahrabad’da Bin Seneden Beri Yanmakta Olan, Mecûsîlerin Kocaman

  Ateş Yığınları Bir Anda Sönüverdi 66

  Takdis Edilen Meşhur Save (Taberiyye) Gölü Bir Anda Kuruyuverdi 66

  Dünyaya Teşrifleri ve Acirc;nında, Şark ve Garbı Küçük Bir Oda Gibi Aydınlatan

  Bir Nur Görüldü 66

  Semave Vadisi, Taşan Seller Altında Kalıp Suya Garkoldu 66

  Gökkubbeden Salkım Salkım Yıldızlar Döküldü 67

  PEYGAMBERİMİZİN SÜTANNEYE VERİLMESİ 67

  Çocukları Sütanneye Verme ve Acirc;deti 69

  Benî Bekir Kabilesi Kadınlarının Mekke’ye Gelişi 70

  İlk Bereket ve bdquo; 72

  Devenin Memeleri Sütle Doldu 72

  PEYGAMBER EFENDİMİZ, SA’D OĞULLARI YURDUNDA 74

  Yayla Kuraklıktan Kurtuluyor! 75

  Peygamberimizin, Annesine Getirilişi 79

  Peygamberimiz, Yine Benî Sa’d Yurdunda 79

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÖĞSÜNÜN YARILMASI 80

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN, ANNESİNE GETİRİLMESİ 82

  Peygamber Efendimiz Annesinin Yanında 85

  Baba Kabrini Ziyaret 85

  PEYGAMBERİMİZİN, YAHUDİ ve Acirc;LİMLERİNİN DİKKATİNİ

  ÇEKMESİ 86

  HZ. ve Acirc;MİNE’NİN EBEDÎ ve Acirc;LEME GÖÇÜ 87

  Hz. ve Acirc;mine’nin Defni .. 89

  Definden Sonra 90

  Hem Anneden, Hem Babadan Yetim! 90

  Erken Vefatlarının Hikmeti 91

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN ANNE VE BABASININ İMANLARI

  MESELESİ 92

  PEYGAMBERİMİZ, DEDESİ ABDÜLMUTTALİB’İN HİM ve Acirc;YESİNDE 94

  Dedesinin Minderine Sadece O Otururdu! 95

  Sevgili Peygamberimiz Biraz Gecikince! 96

  Seyf b. Zî Yezen, Abdülmuttalib’e Neler Söyledi? 96

  Peygamber Efendimiz, "Rahmet" Vesilesi! 99

  ABDÜLMUTTALİB’İN VEFATI 100

  Peygamberimizin Gözyaşları 101

  PEYGAMBERİMİZ, AMCASI EBÛ T ve Acirc;LİB’İN YANINDA 102

  Peygamberimiz, Amcasıyla Yağmur Duasında! 104

  Fâtıma Hâtun’un Peygamberimize Sevgisi 104

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN KOYUN GÜTMESİ 105

  Eğlencelere Katılmaktan Alıkonması 107

  Üçüncü Bölüm PEYGAMBER EFENDİMİZİN 12 YAŞINDAN 38 YAŞINA KADAR OLAN HAYATI

  PEYGAMBERİMİZİN, AMCASIYLA ŞAM’A GİDİŞİ 111

  MESCİD-İ NEBEVÎ’NİN İNŞASI 413

  Ezvac-ı Tâhirat İçin Odalar Yapılması 415

  HANÎNÜ’L-CİZ’ MÛCİZESİ 415

  Hasan-ı Basrî Ne Derdi? 417

  Bir Başka Rivayet 417

  EZANIN MEŞRU KILINMASI 418

  Peygamberimizin Ashapla İstişâresi 418

  Abdullah B. Zeyd’in Rüyası 419

  Hz. Ömer’in de Aynı Rüyayı Görmesi 420

  PEYGAMBERİMİZİN, EV HALKINI MEKKE’DEN GETİRTMESİ 421

  Hz. ve Acirc;işe’nin Düğünü 422

  ASH ve Acirc;B-I SUFFA 423

  Peygamberimizin Ashâb-ı Suffa’ya Yakın Alâkası 424

  Peygamberimizin Va’z ve Hitabelerini Kaçırmamaları 426

  Ebû Hüreyre Anlatıyor 426

  İLK İSLAM DEVLETİ 427

  Şehir Devletinin Anayasası 429

  MÜŞRİKLERE MUKABELEYE İZİN VERİLMESİ 432

  ETRAFA SERİYYELER GÖNDERİ! fYOR 435

  İlkSeriyye 436

  Ubeyde b. Hâris Seriyyesi 436

  EBVA GAZ ve Acirc;SI 437

  HİCRET’İN L SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 438

  Ashaptan Es’ad b. Zürâre ile Gülsüm b. Hidm’in Vefatı 438

  Abdullah b. Zübeyr’in Dünyaya Gelişi 439

  Onuncu Bölüm HİCRET’İN 2. SF ^Sİ

  HİCRETİN 2. SENESİNDEKİ GAZA VE SERİYELER 443

  Buvat Gazâsı 443

  Safevan Gazâsı 443

  Uşeyre Gazâsı 444

  Abdullah b. Cahş Seriyyesi 444

  Hakem b. Keysan Nasıl Müslüman Oldu? 447

  KIBLENİN MESCİD-İ HARAM’A ÇEVRİLMESİ 448

  İki Kıbleli Mescit 449

  Kuba Mescidi Kıblesi 451

  Bibliyografya 453

  Fihrist : 515

  İçindekiler

  BEDİR MUHAREBESİ - 25

  Kureyş’in Ticaret Kervanı .25

  Peygamberimizin Durumu Haber Alması 25

  Sa’d ve Babası 25

  Ümmü Varaka 26

  Medine’den Hareket .. .26

  Yaşları Küçük Olanların Geri Çevrilmesi 27

  Develere Nöbetleşe Binilmesi 28

  Kureyş Kervanının Yol Değiştirmesi 28

  Kureyş’in Harbe Hazırlanması 28

  İslam Ordusu, Zefıran Mevkiinde , 30

  Mücahitlerle İstişâre 30

  Düşman Ordusu Sayısının Tahmin Edilmesi 32

  Müşrik İleri Gelenlerin Vurulacakları Yerler 33

  İslam Ordusunun Bedir’e Önce Gelişi - 33

  Peygamberimiz İçin Gölgelik Yapılması 34

  Ordunun Harp Nizamına Sokulması .35

  Dua ve İbâdet ile Geçirden Gece 35

  İki Ordu Karşı Karşıya 36

  Muhacirlerden İlk Şehit 36

  Müşriklerin Yere Serilmeleri 37

  Hz. Ebû Bekir ile Oğlu 39

  Harp Başladı 39

  Hâris b. Süraka’nın Şehit Düşmesi 40

  Peygamberimizin Mücahitleri Harbe Teşviki 40

  Umeyr’in Şehit Düşmesi 40

  Bir Mucize 41

  Peygamberimizin Münâcâtı ve Meleklerin Yardıma Gelmesi 42

  Mücahitlerin Kahramanca Çarpışmaları - 43

  Ebû Cehil’in Öldürülmesi 43

  "Ebû Cehil, Bu Ümmetin Firavunudur!" 45

  Netice ., 46

  Esirler ve Ganimetler 47

  Ganimet Mallarının Dağıtılması -48

  Esirler Hakkında Meşveret 48

  İnen Ayetler ve mdash; 50

  Peygamberimizin Esirler Hakkında Müslümanlara Tavsiyesi 51

  Peygamberimizin, Sakladığı Altınları Abbas’a Haber Vermesi! 51

  Hz. Zeyneb’in Gerdanlığım Göndermesi 52

  Bedir Zaferi’nin Akisleri 53

  Ebû Leheb’in Ölümü 53

  MÜNAFIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI i 55

  BENÎ KAYNUKA GAZ ve Acirc;SI 66

  Abdullah b. Übey’in Peygamberimize Müracaatı 69

  Ubâde b. Sâmit’in Sözleri 69

  Kaynukaoğullarının Medine’den Çıkıp Gitmeleri 70

  SEVİK GAZVESİ - > 71

  HİCRET’İN 2. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 72

  Ramazan Orucunun Farz Kılınması 72

  Sadaka-i Fıtr’ın Vacip Kılınması ve mdash; - 73

  İlk Bayram Namazının Kılınması ve mdash; 73

  Zekâtın Farz Kılınması - - 74

  Hz. Rukiyye’nin Vefatı ve mdash; - ve mdash; 74

  Ebu’d-Derdâ’nın Müslüman Olması -. - 75

  Hz, Fâtıma ile Hz. Ali’nin Evlenmesi - -.76

  Peygamberimizin, Kızı Hz. Zeyneb’i Mekke’den Getirtmesi 76

  Muhacir Müslümanlardan Osman b. Maz’un’un Vefatı -77

  İlk Kurban Bayramı Namazının Kılınması - ...11

  On Birinci Bölüm HİCRET’İN 3. SENESİ

  Ş ve Acirc;İR KA’B B. EŞREF’İN KATLİ - 81

  GATAFAN GAZ ve Acirc;SI. ve mdash;. ve mdash; 82

  Gavres’in Suikast Teşebbüsü ve mdash;- ve mdash;- - - ve mdash; ve mdash; 83

  KARDE SERİYYESİ 84

  PEYGAMBERİMİZİN, HZ. HAFSA’YLA EVLENMESİ 86

  PEYGAMBERİMİZİN, HUZEYME KIZI HZ. ZEYNEB’LE EVLENMESİ 86

  HZ. HASAN’IN DÜNYAYA GELİŞİ 87

  UHUD MUHAREBESİ 1 87

  Kureyş İleri Gelenlerinin Teklifi 88

  Müşrik Ordusu Hazır 89

  Medine’ye Gelen Haber 90

  Kureyş Ordusu Uhud’da 91

  Peygamberimizin Rüyası 91

  Ashapla İstişâre 92

  Hz. Hayseme’nin Konuşması 93

  Karar 94

  Kesin Karardan Sonra 94

  İslam Ordusu 95

  Cenneti Arzulayan Sahabe 96

  Yahudi Yardımının Reddedilmesi 97

  Peygamberimizin Orduyu Teftişi 98

  Şeyheyn’de Geçen Gece 98

  Bir Sahabenin, Peygamberimizi Gece Beklemesi 99

  İslam Ordusu Uhud’da 100

  Münafıkların Ordudan Ayrılması 100

  Münafıklarla İlgili İnen Ayet . 101

  Muhayrık’ın İslam Ordusuna Katılışı 101

  İslam Ordusu Karargâhı 102

  İki Ordu Karşı Karşıya 103

  Tek Tek Vuruşma 104

  Hz. Hamza’nm, İkinci Sancaktarı Yere Sermesi 104

  Ebû Dücâne’nin Peygamberimizden Kılıcı Alması 106

  Düşmanın Bozguna Uğraması 107

  Uhud’un İlk Şehidi 107

  Harbin Seyrini Değiştiren Hadise 108

  Hâlid b. Velid’in Fırsatı Değerlendirmesi 108

  İslam Ordusunun Dağılması! . - 109

  "Zülfıkâr Gibi Kılıç, Ali Gibi Yiğit Bulunmaz!" 110

  Sa’d b. Ebî Vakkas’ın Müşriklere Ok Yağdırması 111

  Hz. Talha b. Ubeydullah’ın Kahramanlığı ve mdash;. ..... 111

  Hz. Hamza’nın Şehâdeti ... ve mdash;...... ............. ve mdash;113

  HACCIN FARZ KILINMASI 557

  Peygamber Efendimizin, Niyetlendiği Haccı Tehir Etmesi 559

  Hz. Ebû Bekir’in, Hac Emirliğine Tayini 559

  Hz. Ali’nin Arkadan Gönderilmesi 559

  Mekke’ye Varış 560

  HİCRET’İN 9. SENESİNİN DİĞER MÜHİM BAZI HADİSELERİ 562

  Urve b. Mes’ud’un Müslüman Olması ve Şehâdeti 562

  Hz. Ebû Bekir’in Zevcesi Ümmü Rûman’ın Vefatı 563

  Mestler Üzerine Meshin Emredilmesi 564

  On Sekizinci Bölüm HİCRETİN 10. SENESİ

  HZ. İBRAHİM’İN VEFATI 567

  "Göz Ağlar, Kalp Üzülür" - 568

  Kabri Başında 569

  Peygamberimizin Müslümanları İkazı 569

  Bir İşaret - 570

  H ve Acirc;LİD B. VELİD’İN NECRAN’A GÖNDERİLMESİ 570

  Peygamberimizin Hz. Hâlid’e Cevabı 571

  Hâlid b. Velid’in, Benî Haris Heyetiyle Medine’ye Gelmesi 571

  MÜSLÜMAN BELDELERE V ve Acirc;Lİ VE ZEK ve Acirc;T MEMURLARI

  GÖNDERİLMESİ 572

  Muaz b. Cebel’in Yemene Gönderilişi 572

  Peygamberimizin Emir ve Tavsiyeleri 573

  HZ. ALİ’NİN YEMEN’E GÖNDERİLMESİ 574

  VEDA HACCI -- - - -575

  Medine’den Ayrılış - - ve mdash; - - 576

  Mekke’ye Varış - - 577

  Peygamberimizin Sa’y Edişi - 577

  Mina’ya Gidiş ve mdash; 57#

  Veda Hutbesi - ve mdash;.578

  Öğle ve İkindi Namazlarının Beraber Kılınışı - - 581

  İlk İşaret - ve mdash; 581

  Arafat’tan Müzdelife’ye - ve mdash; 582

  Müzdelife’den Mina’ya... - - ve mdash; - ve mdash;582

  Kurban Kesme ve mdash; ve mdash; ve mdash; 581

  Hz. Hâlid b. Velid’in, Efendimizin Alın Saçını Alması - 583

  Peygamberimizin İfaza Tavafı 584

  Peygamberimizin İkinci ve Üçüncü Gün Cemrelerini Atışı 584

  Muhassab’a Gidiş 584

  Veda Tavafı 585

  Medine’ye Dönüş - -- 585

  Medine’ye Varış - 587

  esved-î ansî’Nİn, nübüvvet davasiyla ortaya çikişi 587

  MÜSEYLİME-İ KEZZAB’IN PEYGAMBERLİK İDDİASIYLA ORTAYA

  ÇIKIŞI - - 588

  On Dokuzuncu Bölüm HİCRETİN 11. SENESİ

  ÜSAME ORDUSU 593

  Peygamberimizin Hastalanması - 593

  Bazı Sözler 594

  Bakî Kabristanı’m Ziyaret 595

  Uhud Şehitlerini Ziyaret 596

  Hz. Meymûne’nin Evinde - 597

  Peygamberimiz ve Hz. ve Acirc;işe.... 597

  Peygamberimiz ve Sıddık-ı Ekber 598

  En Ağır Hastalık, En Fazla Izdırap - 598

  İbni Mes’ud Anlatıyor 599

  Ümmü Bişr Anlatıyor 599

  Resul-i Ekrem’in, Bir Yazı Yazdırmak İçin Kâğıt Kalem İstemesi 599

  Hastalığının Hafiflediği Gün 600

  Efendimizin Müslümanlarla Helâlleşmesi ...601

  Mescide Açılan Kapıların Kapatılması 602

  Hz. Ebû Bekir, Namaz Kıldırmaya Memur Ediliyor 603

  Peygamberimizin Son Namaz Kıldırışı 603

  Hz. Cebrail’in, Hatırını Sormak İçin Gelişi 603

  Vefatından Bir Gün Evvel ve mdash; - - ~ 604

  Hz. Cebrail’in İkinci Gelişi - - - 604

  O Pazartesi 604

  Peygamber Efendimiz, Hücre-i SaadeÜerinde - 605

  Hz. Ebû Bekir’in, İzin İsteyip Sünh’taki Evine Gidişi 605

  Müslümanlara ve Ev Halkına Son Seslenişi 605

  Peygamberimizin, Hz. Fâtıma’ya Söyledikleri 606

  Son Anlar... 607

  Hz. Cebrail ile Hz. Azrail’in Birlikte Gelişleri 607

  Peygamberimizin, Rabbine Kavuşması 608

  Vefattan Sonra - 609

  Halkı Teskin Eden Sıddık-ı Ekber - 610

  Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer 610

  Hz. Ebû Bekir’in Halife Seçilmesi 611

  Hz. Ebû Bekir’e Umumî Biat 612

  Peygamber Efendimizin Yıkanması ve Kefene Sarılması 613

  Peygamberimizin Üzerine Namaz Kılınması 614

  Resûl-i Ekrem’in Defni 614

  Hz. Bilâl’in, Müslümanları Ağlatması 615

  Peygamberimizin Kabre Konması 615

  Bibliyografya 617

  Fihrist 691

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.