x

Ahmet Mahmut Ünlü-Bedir Ehli ile Tevessül ve İstiğâseler-1165

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814091
Bedir Ehli ile Tevessül ve İstiğâseler Kitabında Bedir Ehlinden Bedir Harbinde Yaşananlardan ve O zamanda Gerçekleşen Olaylardan Bahsedilmektedir.
239,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • BEDİR EHLİ İLE TEVESSÜL VE İSTİĞ ve Acirc;SELER

  Yayın Tarihi 01.06.2013
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil ARAPÇA,TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 374
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  Boyut 13.5 x 16.5 cm

  ÖNSÖZ

  Bütün hamdler, cihad semâsında bedir (dolu-nay) parlatan Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

  Sonsuz şükürler de ümmetler arasında cihad ehlinin şânını yücelten Cenâb-ı Hakk’a âittir.

  Nihayetsiz salât-ü selâmlar, nûruyla karan-lıkları ortadan kaldıran Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in, azimet ve himmet sâhibi olan âl-i as- hâbının, özellikle de Bedir ehlinin üzerine olsun.

  Bedir muhârebesine katılan sahâbe-i kirâmm, umûmî ashab arasında özel bir yere sahip olduğu herkes tarafından bilinen bir hakikattir.

  Ulemânın bir çoğu bu büyüklerin özel him-mete sahip olduklarını ve isimleriyle tevessül eden-lerin darlıklarına kavuşup onlara yardım ettiklerini sarâhaten ifade etmişlerdir ki biz bu husustaki bazı rivayetleri özel bir başlık altında inşâallâh sizlere nakledeceğiz.

  Bedir ehlinin, Uhud şehitlerinin ve Ashâb-ı Suffenin isimlerini nazmen (şiir olarak) zikreden, yahut elif-bâî (alfabetik) sıra üzere tertip eden ve müridlerine bunları vird olarak tayin eden bazı meşâyıh bulunmaktadır.

  Bunların başında Abdüllatîf eş-Şâmî (Kuddise Sirruhû) gelmektedir. Sonra İmâm-ı Berzencî ve Nakşî tarîkimizin, İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sir-ruhû) tarafından kurulan Müceddidiyye kolunun en büyük fer ve pound;i olan Hâlidiyye tarîkatinin müessisi bu-lunan Mevlânâ Hâlid (Kuddise Sirruhû) da bu konu-da çok kıymetli bir eser telif etmiştir.

  İnşâallâh bu eserlerin her birerlerinin isimleri ve bazı özellikleri özel başlıklar altında sizlere arzedilecektir.

  Bu Fakirin bu çalışmada en çok önem ver-diğim husus bu büyüklerin isimlerinin zaptının doğru yapılması yönünde olmuştur.

  Zira elimizde bulunan mahtût ve matbû kaynakların hemen hemen hepsinde harf ve hareke hatâları bulunduğundan biz, Süleymâniye kütüpha-nesindeki İzmirli İsmâil Hakkî Bey bölümünün, eski kayıt olarak 258 numarasında kayıtlı bulunan, Şeyh Tâhâ el-Cebrînî (Rahimehullâh) tarafından Şeyh Abdüllatîf (Rahimehullâh) m bu konudaki der-lemesi üzerine yapılmış olan şerhi temin ettik.

  Ayrıca Muhammed el-Hıfnî (Rahimehullâh) a ait el yazma bir eserin fotokopisi elimize geçti. Allâh-u Te‘âlâ’nm, hakkımızda murâd ettiği lutf-u keremiyle tam bu kitabı baskıya vermeden önce Bedir ehlinin isimlerinin doğruca zaptedilmesine yardımcı olan bu eserler bize ulaştı.

  Tabi ki biz sadece bunlarla yetinmeyip, İbni Abdi’l-Berr (Rahimehullâh)a âit "el-İstVâb fi mari-feti’l-ashâb" ve İbni Hacer (Rahimehullâh) a âit "el- Isâbe fi temyizi’s-Sa/tâbe" gibi, sahâbe-i kirâmm isimlerinin ve şahsiyetlerinin tesbit ve temyizi hak-kında yazılmış olan eserlerden istifade etmeyi de ihmal etmedik.

  Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar ol-sun ki bu eser, değil Türkçe olarak yazılanlar ara-sında, bu konuda yazılmış Arapça eserler arasında bile Bedir ehlinin isimlerinin zaptı hakkında en doğru ve en güvenilir bir kitap olma özelliğine sa-hip olmuştur.

  Bu vesileyle Allâh-u Te‘âlâ’dan siz okurla-rımız hakkında, okuyup istifade etmeye muvaffa-kiyetler dilerken, biz âcizler adına da makbûliyet ve mahbûbiyet niyaz ederiz.

  1 -Receb-1429 4-Temmuz-2008

  İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM

  Bedir ehlinin faziletleri 9

  Bedir ehlinin sahâbe-i kirâmın en faziletlileri oluşu 11

  Bedir muharebesine katılanlarm cehenneme girmeyeceği 14 1

  Bedir ehlinin cennete girmesinin vâcib oluşu 17

  Bedir ehline Allâh-u Te’âlâ’nm yardımı 22

  Meleklerin bedir muharebesine katılması 25

  Meleklerin Bedir’deki yardımının nasıl tahakkuk ettiği 32

  İKİNCİ BÖLÜM

  Bedir ehlinin isimlerini okumanın havâssı 41

  Ashâb-ı Bedr’in isimlerinin havâssı 43

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Bedir ve Bedir ehliyle ilgili genel malûmat 61

  Bedir ile ilgili bazı bilgiler 63

  Bedir ehlinin tasnifi 68

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Bu eserde bulunan kitaplarla ilgili malûmât 89

  Birinci Kitap: "Esmâ-ü Ashâb-i Bedr" 91

  İkinci Kitap. Câliyetü’l-Kederbi Ashâbi Seyyidi’ 1-Melâiki ve’l-Beşer 103

  Üçüncü Kitap. Câliyetü’l-ekdâr ve’s-Seyfü’l-Bettâr fi’s-Salâtiale’l-Muhtâr 113

  Dördüncü Kitap. et-Tevessülü ve’l-İstiğâse bi Ehli Bedrin Zevi’l-İğâse 130

  Beşinci Kitap. el-İstiğâse bi’l-Bedriyyîne zevi’l-Haseb el-Mücerrede ani’n-Niseb 132

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Bedir’le ilgili bazı resimler 135

  Kitabında Bedir Ehlinden Bedir Harbinde Yaşananlardan ve O zamanda Gerçekleşen Olaylardan Bahsedilmektedir.
  Râfi' ibni Hadîc (Radıyallâhu Anh) dan rivayete göre Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Bedir günü şöyle buyurmuştur:
  ''Eğer din ehlinden (doğma) bir çocuk kırk sene fıkıh içerisinde yaşasa da Allâh-u Te'âlâ'nın bütün ibadetleriyle amel etse ve bütün yasaklarından sakınsa ve ömrünün en rezil çağı (olan ihtiyarlık zamanı)na döndürülünceye kadar ya da bildiklerinden sonra hiçbir şey bilmeyeceği hâle çevrilinceye kadar böylece devam etse, sizin birinizin işte şu (Bedir) gecesine ulaşamaz. Bedir'e katılan meleklerin bile Bedir'den geri kalanlara karşı elbette büyük bir üstünlüğü vardır.''
  Alla-u Te’ala’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun ki bu eser, değil Türkçe olarak yazılanlar arasında, bu konuda yazılmış arapça eserler arasında bile Bedir ehlinin isimlerinin zaptı hakkında en doğru ve en güvenilir bir kitap olma özelliğine sahip olmuştur.
  Bu vesileyle Allah-u te’ala’dan siz okurlarımız hakkında, okuyup istifade etmeye mukbuliyet ve mahbubiyet niyet ederiz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.