x

Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi-1280

Sağlam Yayınevi
Ürün Kodu : 9789759180751
Dua Etmenin Edepleri Hangi Durumlarda Dua Edilir ve çeşitli Duaların Toplandığı Dualar
34,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Boyut: 13,50 x 21,00

  Sayfa Sayısı: 496

  Cilt Durumu: Ciltsiz

  "Rabbiniz buyurur ki. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kibirlenerek kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir." (Mümin, 60)

  "Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın ve sabah akşam O’rrun şanını yüceltin." (Ahzab, 41-42)

  "De ki: ‘Sizin dua ve kulluğunuz olmasa, Rabbim size değer versin ki?" (Furkan, 77)

  Dua etmenin bazı edepleri ve kabul edilme sebepleri. Duanın kabul edildiği yerler, haller ve vakitler.Ayet ve Hadislerle Dua Hazinesi kitabında yer alıyor

  Kitap ve sünnetten dualar, Kitap ve sünnetten rukye ile tedavi. Kur’ân ve sünnet ile tedavinin önemi.

  Sihrin tedavisi, göz değmesi (nazar tedavisi), kendisine cin musallat olmuş kimsenin tedavisi, nefsi (psikolojik) hastalıkların tedavisi, yara ve çıban tedavisi, başına bir musibet gelenin tedavisi, hastanın kendisini tedavi etmesi, uykusunda korkan ve kabus görenin tedavisi, humma (ateşli hastalıkların) tedavisi, böcek ve yılan sokmasının tedavisi, öfkenin tedavisi, çörekotu ile tedavi, mal ile tedavi, zem zem suyu ile tedavi, kalp hastalıklarının tedavisi vs. gibi...

  Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptı-rırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

  Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şahadet ederim ki, Muham- med O’nun kulu ve Rasülü’dür.

  "Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerekti-ği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün."

  (Al-i îmran:102)

  "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve on-dan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adı-nı kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 1)

  "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahları-nızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur." (Azab: 70-71)

  Bundan sonra;

  "Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur, işlerin en kötüsü ise sonradan uydu-rulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."

  'Hutbetü’l-Hace’ ismiyle meşhur olan bu duayı, cu-ma hutbelerinde vesair konuşmalarında okuyan Rasu- lullah, bizzat sahabelere öğretmiştir. Müslim (867), Ne- sei (1387)

  Azîz ve çok bağışlayıcı olan, (dünyada) gözlerin O’nu göremediği, ancak kendisi o gözleri gören, gecey-le gündüzü akıl ve basiret sâhibi kimselere ibret olsun diye yaratan, Allah’ı çok anan muttaki ve iyilerin önderi Peygamber Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’i yol gösterici olarak seçip insanlığa gönderen Allah’a ham- dolsun.

  Bizlere Allah’ı çok anarak cennette yüce makamlara erişmek için önde olmayı bildiren Allahın Rasulü Hz. Mu- hammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir. Cenneti isteyen ve cehennemden Allah’a sığınan herkes O’nun çağrısına uyarak Allah'ı gece ve gündüz anmaya devam etmişler-dir. Allah azze ve celle, gece ve gündüz devam ettiği sü-rece O’na, kendisinden önce gönderilen seçkin peygam-ber kardeşlerine, onların âilelerine, bir ve Kahhâr olan Allah’ı zikreden herkese salât ve selâm eylesin.

  Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki en büyük hak-kı; O’nu birlemek (tevhîd) ve kendisini çokça anmak, zikretmektir. Bu hakkı yerine getirenlerin karşılığı cen-nettir. Hiç kimse de Allah’ı çokça anan kimseyi ecirde geçememiştir.

  Ey mü'min kardeş! Bu konuda daha fazla zikir ve duâ öğrenmek istersen, Allah, onu elde etmeyi sana ko-lay kılsın. Çünkü azıkların en hayırlısı; zikirdir. Allah'ın katında olanlara gelince, O'nun nimetleri sayılamayacak kadar pek çoktur ve bundan başka cennette O’nun vechi kerîmini görmek vardır.

  Allah azze ve celle buyuruyor ki: "..(dilleri ve kalp-leriyle) Allah'ı çokça anan erkekler ve kadınlar; Al-lah, onlara günahlarının bağışlanmasını ve büyük bir ecir (cenneti) hazırlamıştır." (Ahzâb Sûresi: 35)

  "Ey îmân edenler! (Kalpleriniz, dilleriniz ve bü-tün âzalarmızla) Allah'ı çokça anın. Gece gündüz, (farz namazların akabinde ve her durumda vakit-lerinizi) Allah'ı teşbih etmekle meşgul edin." (Ahzâb Sûresi: 41-42)

  "O mü’minler için cennette istedikleri şeyler vardır. Bahşettiklerimizden başka daha nice nimet-ler vardır. (O da Allah’ın Kerim yüzüne doya doya bakmaktır)." ( Kâf Sûresi: 35)

  Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konu-da şöyle buyurmaktadır: "Yürüyün, bu Cümdân dağıdır. Müferridler ecirde başkalarını geçtiler. "Sahâbe: Müfer- ridler kimlerdir Ey Allah’ın Râsûlü? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlar, Allah'ı çokça anan er-kekler ve kadınlardır." buyurdu. (Müslim)

  "Hidâyetiyle bizleri sâlih amel işleyerek bu nimet-lere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. 0 bizi bu dos-doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık." (A’râf Sûresi:43)

  Böyle bir eseri; Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Sü-neni Tirmizi, Süneni Nesei, Süneni Ebu Davud, Süneni İbnu Mace, Metalibul Aliye, Camiul Ehadis, Hısnul Müs-lim, vs... Arapçadan Türkçeye aktarmayı nasip ettiği için Allah’a hamdu senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan kişilere ise öğrenme, yaşama, hıfz etme ve an-latmayı nasip etsin. Amin.

  Allah'ım! Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım! Ku-surlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allah'ım! Senden; faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.

  Sahihi Buhari, Sahihi Müslim, Süneni Tirmizi, Süneni Nesei, Riyazus Salihin, Süneni Ebu Davud, İbnu Mace, Cami’ul Ehadis, Metalibu Aliye, Hisnu’l-Müslim’den dua rivay-etleri...

  İÇİNDEKİLER

  TAKDİM 5

  DUA 9

  Bütün İşlerde İyi Niyet ve İhlaslı Olmak 17

  Duanın Fazileti 23

  Dua Etmenin Bazı Edepleri ve Kabul Edilme Sebepleri 25

  Duanın Kabul Edildiği Yerler, Haller ve Vakitler: 26

  KİTAP VE SÜNNETTEN DUALAR 29

  KİTAP VE SÜNNETTEN RUKYE İLE TEDAVİ 79

  Kur’ân ve Sünnet ile Tedavinin Önemi 79

  SİHRİN TEDAVİSİ 84

  GÖZ DEĞMESİ (NAZAR] TEDAVİSİ 97

  KENDİSİNE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİMSENİN TEDAVİSİ 100

  NEFSİ (Psikolojik) HASTALIKLARIN TEDAVİSİ: 101

  YARA VE ÇIBAN TEDAVİSİ 107

  BAŞINA BİR MUSİBET GELEN KİMSENİN TEDAVİSİ 107

  ÜZÜNTÜ VE KEDERİN TEDAVİSİ 111

  HASTANIN KENDİSİNİ TEDAVİ ETMESİ 113

  HASTA ZİYARETİNDE, HASTANIN TEDAVİSİ 114

  UYKUSUNDA KORKAN VE K ve Acirc;BUS GÖRENİN TEDAVİSİ 114

  HUMMA (ATEŞLİ HASTALIKLARIN) TEDAVİSİ 115

  BÖCEK VE YILAN SOKMASININ TEDAVİSİ 115

  ÖFKENİN TEDAVİSİ 115

  ÇÖREK OTU İLE TEDAVİ 116

  BAL İLE TEDAVİ 116

  ZEMZEM SUYU İLE TEDAVİ 117

  KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 118

  SAHİHİ BUHARİ’DE GEÇEN DUALAR

  Her Peygamberin Kabul Edilmiş Bir Duası Vardır. 125

  Allah’tan Bağışlanma Dilemenin En Faziletli Olanı 125

  Allah Rasûlü’nün Gece,Gündüz Bağışlanma Dilemesi 127

  Tövbe 128

  Sağ Yanı Üzerine Yatmak 128

  Geceleyin Yatağına Abdestli Olarak Yatan Kimse 129

  Bir Kimse Uyuyacağı Zaman Ne Der? 130

  Yatarken Sağ Eli Sağ Yanağın Altına Koymak 130

  Sağ Tarafı Üzerine Yatarak Uyumak 131

  Geceleyin Uykudan Uyanan KimseninOkuyacağı Dua 132

  Uyunacağı Zaman Allâhu Ekber Ve Subhânallâh Demek 133

  Uyunacağı Zaman (Felak, Nas ve İhlas Sur.) Okumak 135

  Gece Yarısında Duâ Etmenin Fazileti 135

  Tuvalete Girerken Söylenecek Duâ 136

  Kişinin Sabahleyin Okuyacağı Duâ 136

  Namazda Duâ 137

  Farz Namazdan Sonra Okunacak Dua 138

  Kendinden Başka Din Kardeşi İçin Dua Eden Kimse 141

  Kafiyeli Sözlerle Dua Etmenin Hoş Karşılanmadığı 142

  Allah’a kesin ifadelerle dua etmek 143

  Acele Etmediği Takdirde Kulun Duasına İcabet Edilir. 144

  Dua Ederken Elleri Kaldırmak 144

  Kıbleden Başka Tarafa Yönelerek Dua Etmek 144

  Kıbleye Yönelerek Duâ Etmek 145

  Allah Rasûlü'nün Hizmetçisine Duâ Etmesi 146

  Üzüntü Halinde Okunacak Dua 147

  Belânın Meşakkatinden Allah’a Sığınmak 147

  Allah Rasûlü’nün: 'Allâhumme! Er-Refîkal-Alâ' Duası 148

  Ölüm ve Hayâtla Duâ Etmek 149

  Çocuklara Duâ Etmek ve Başlarını Okşamak 150

  Allah Rasûlü’ne Salât ve Selam Etmek 151

  Allah Rasûlü’nden Başkasına Salât Edilir mi? 153

  Allah Rasûlü'nün Şu Kavli: 155

  Fitnelerden Allah’a Sığınmak 155

  İnsanların Kargaşalarından Allah’a Sığınmak 157

  Kabir Azabından Allah’a Sığınmak 159

  Hayatın ve Ölümün Fitnesinden Allah’a Sığınmak 160

  Günah İşlemekten ve Borçlanmaktan Allah'a Sığınmak 161

  Korkaklıktan ve Tembellikten Allah'a Sığınmak 162

  Cimrilikten Allah’a Sığınmak 162

  Aşırı Yaşlılıktan Dolayı Bunamaktan Allah'a Sığınmak 163

  Vebanın ve Hastalığın Kaldırılması İçin Duâ Etmek 163

  Aşırı Yaşlanıp Bunamak, Dünyâ ve Cehennem Fitnesi 166

  Zenginlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 167

  Fakirlik Fitnesinden Allah’a Sığınmak 168

  Bereketle Birlikte Malın Çoğalması İçin Dua Etmek 168

  İstihare Duası (Bir İşin Hayırlısını İsteme Duası) 169

  Abdest Alırken Okunacak Duâ 172

  Yüksek Bir Yere Çıkıldığında Okunacak Duâ 172

  Bir Kimse Yolculuğa Çıkacağı-Evine Döneceği zaman Dua 174

  Evlenen Kimseye Yapılacak Duâ 175

  Cinsi Münasebetten Önce Ne Denir? 176

  Allah Rasûlü "Allah’ım! Bize Dünyada İyilik Ver!" Duâsı 177

  Dünyâ Fitnesinden Allah’a Sığınmak 178

  Tekrar Tekrar Dua Etmek 178

  Müşriklere Beddua Etmek 180

  Müşriklere Duâ Etmek 184

  Allah Rasûlü’nün: "Allah'ım! Günahlarımı bağışla" Duası 184

  Cuma Günü, Kabul Edileceği Ümit Edilen Saatte Dua 186

  Allah Rasûlü’nün: Yahudiler Hakkındaki Kavli 186

  Duânın Sonunda " ve Acirc;mîn" Demek 187

  "La ilahe illallah" Demenin Fazileti 188

  "Subhânallah" Demenin Fazileti 190

  Allah Azze ve Celle’yi Zikretmenin Fazileti 191

  "Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billahi" Sözünün Fazileti 194

  "Allah’ın Yüzden Bir Eksik Doksan Dokuz İsmi Vardır". 195

  (Usandırmamak İçin) Zaman Zaman Vaaz ve Ders Yapmak 196

  SAHİHİ MÜSLİM'DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

  Hastaya Okumanın Müstehab Oluşu 197

  Hastaya Muavvizzatı Okumak ve Üfürmek, Rukye Yapmak... 197

  Göz, Sıraca, Zehir ve Nazar için Rukye Yapmak 198

  İçerisinde Şirk Olmamak Şartıyla Rukye Yapmak 199

  Kur'an ve Ezkarla Yapılan Rukyeye Karşılık Ücret Alma 200

  Dua İle Birlikte Elini Ağıran Yerin Üzerine Koyma 201

  Namazda Vesvese Şeytanından Allah’a Sığınma 201

  Her Hastalığın Bir İlacı Olduğu ve Tedavinin Müstehablığı 201

  SÜNENİ TİRMİZİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

  DU ve Acirc;NIN ÖNEMİ 203

  ALLAH KENDİ ZATINDAN İSTEMEYENİ SEVMEZ 203

  CENNET H ve Acirc;ZİNELERİNDEN BİR HAZİNE 204

  DİL DAİMA ALLAH’I HATIRLAYARAK ISLAK KALMALI 204

  ALLAH'I GÜNDEMDE TUTMAK HERŞEYDEN ÜSTÜNDÜR? 204

  AMELLERİN EN DEĞERLİSİ HANGİSİDİR? 205

  ALLAH'IN DİNİNİ GÜNDEMDE TUTANLARIN DEĞERİ 206

  ALLAH’I HATIRLAYAN TOPLULUKLARIN HALİ 207

  MÜSLÜMANIN DU ve Acirc;SI MUTLAKA KABUL GÖRÜR 207

  DU ve Acirc; EDEN ÖNCE KENDİSİNDEN BAŞLAMALIDIR 208

  DU ve Acirc; EDERKEN ELLERİN KALDIRILMASI GEREKİR Mİ? 208

  DU ve Acirc;NIN SONUCUNU BEKLEME 208

  SABAH VE AKŞAM YAPILACAK DUALAR 209

  SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR DU ve Acirc;SI NASILDIR? 210

  YATAĞA GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 210

  YATARKEN OKUNACAK SÛRELER HANGİLERİDİR? 213

  TEŞBİH, TAHMİD VE TEKBİR GETİRMEK 215

  FARZ NAMAZLARIN SONRA DU ve Acirc; VE TESBİHAT NEDİR? 215

  GECELEYİN UYANAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 216

  ALLAH RASÛLÜ’NÜN GECELEYİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER 217

  UYUMAK İSTEYEN NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 217

  ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZA KALKTIĞINDA DU ve Acirc;SI? 218

  ALLAH RASÛLÜ, GECE NAMAZINDAN SONRA DU ve Acirc;SI? 218

  GECE NAMAZINA BAŞLARKEN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 220

  ALLAH RASÛLÜ, NAMAZ KILMAYA BAŞLARKEN DUASI? 221

  SECDE AYETLERİ OKUNDUĞUNDA NE SÖYLENİR? 222

  EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 222

  ÇARŞIYA GİRERKEN OKUNACAK DU ve Acirc; 223

  HASTALIK ANINDA SÖYLENECEK DU ve Acirc; 224

  ÖZÜRLÜ VE SAKAT BİR KİMSE GÖRÜLDÜĞÜNDE 225

  BİR TOPLANTIDAN KALKILDIĞI ZAMAN DU ve Acirc; 225

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DU ve Acirc; 226

  BİR YERDE KONAKLAYAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 226

  YOLCULUĞA ÇIKILDIĞI ZAMAN YAPILACAK DU ve Acirc; 226

  YOLCULUKTAN DÖNÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DU ve Acirc; 227

  BİR KİMSEYİ UĞURLARKEN YAPILACAK DU ve Acirc; 227

  YOLA ÇIKACAK KİMSEYE ALLAH RASÛLÜNÜN DU ve Acirc;SI 228

  BİNİTE BİNERKEN NE OKUNUR? 228

  DU ve Acirc;LARI KABUL GÖREN ÜÇ KİŞİ KİMLERDİR? 229

  RÜZGAR ŞİDDETLİ ESTİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 229

  GÖK GÜRLEMESİ ESNASINDA NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230

  HİLAL GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 230

  ÖFKE ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 230

  SEVİLMEYEN BİR RÜYA GÖRÜLDÜĞÜNDE NE YAPILIR? 231

  TURFANDA MEYVE GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLİR? 231

  SÜT İÇİLDİĞİNDE NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 232

  YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DU ve Acirc; 232

  EŞEK ANIRMASI VE HOROZ ÖTMESİNDE NE YAPILIR? 233

  HATALAR HANGİ DU ve Acirc; İLE SİLİNİR? 233

  CENNETTE AĞAÇ VE OVALAR VAR MIDIR? 234

  CENNETTE ADINIZA HURMA AĞACI DİKTİRMEK? 234

  GÜNDE YÜZ KERE SÖYLENECEK DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 235

  ÇOK SEVAP KAZANMANIN YOLLARI NELERDİR? 235

  KIRK MİLYON SEVAP KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 236

  İSMİ AZAM HANGİ AYETLERDE VE DU ve Acirc; İÇİNDEDİR? 237

  DU ve Acirc;YA BAŞLAMAZDAN ÖNCE NELER SÖYLENMELİ? 237

  ALLAHA NASIL BİR İNANÇLA DU ve Acirc; EDİLMELİDİR? 238

  ALLAH RASÛLÜ, HZ. FATIMA'YA ÖĞRETTİĞİ DU ve Acirc;? 238

  ALLAHA SIĞINILMASI GEREKEN DÖRT ŞEY NELERDİR? 239

  IMR ve Acirc;N BİN HUSAYNA ÖĞRETİLEN İKİ DU ve Acirc; ŞEKLİ 239

  ALLAHA SIĞINILACAK ŞEYLER HANGİLERİDİR? 240

  ALLAH RASÛLÜ PARMAKLARIYLA MI TEŞBİH ÇEKERDİ? 240

  ALLAH RASÛLÜ'NÜN BAŞKA BİR DU ve Acirc;SI 241

  ALLAH'TAN SEVGİSİ İSTENİR Mİ? 241

  HANGİ ORGANLARIMIZDAN ALLAHA SIĞINMALIYIZ? 242

  ALLAH RASÛLÜ SECDEDE NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 242

  ALLAH RASÛLÜ HANGİ DU ve Acirc;YI ÖĞRETİRDİ? 242

  DİLERSEN AFFET DİLERSEN ACI DİYE DU ve Acirc; EDİLMEMELİ 243

  HANGİ VAKİTTE YAPILAN DU ve Acirc;LAR KABUL EDİLİR? 243

  TOPLANTI SONRASI HANGİ DU ve Acirc; OKUNMALI 244

  MUTLAKA AFFEDİLECEĞİMİZ DU ve Acirc; HANGİSİDİR? 245

  YUNUS (A.S.)’UN BALIĞIN KARNINDAKİ DU ve Acirc;SI 245

  ALLAH'IN İSİMLERİ KAÇ TANEDİR? 245

  YÜCE ALLAH’IN 99 GÜZEL İSMİ 246

  BİR MUSİBET ANINDA HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 251

  DÜNYA VE AHİRETTE AFİYET İSTEMEK 252

  KİŞİ KENDİSİNİ SATAR MI? 253

  MİZANI DOLDURAN, ÇOK SEVAP KAZANDIRAN ŞEYLER 253

  ALLAH RASÛLÜ, ARAFAT’TA VAKFE YERİNDEKİ DU ve Acirc;SI 253

  GENİŞ KAPSAMLI DUA NASILDIR? 254

  ALLAH RASÛLÜ'NÜN EN ÇOK YAPTIĞI DU ve Acirc; 254

  UYKUSUNDA KORKAN KİMSENİN YAPACAĞI DU ve Acirc; 255

  SIKINTILI ANLARDA ALLAH RASÛLÜNÜN DUASI? 256

  ABDESTLİ OLARAK YATAĞA GİRİP DUA EDEN KİMSE 256

  UYKUDAN KORKARAK UYANAN NE DEMELİ? 256

  SABAH AKŞAM SÖYLENEBİLECEK DU ve Acirc; 257

  ALLAHTAN DAHA KISKANÇ BİRİSİ VAR MIDIR? 258

  NAMAZDA YAPILACAK BAŞKA BİR DUA 258

  GÜNAHLAR, YAPRAK GİBİ HANGİ DUA İLE DÖKÜLÜR? 259

  TEVBE VE İSTİĞFARIN DEĞERİ VEALLAHIN RAHMETİ 260

  ALLAH’IN RAHMETİ YÜZ OLUP 99’U KENDİSİNDE

  BİRİ YERYÜZÜNDEDİR 263

  KİMLERİN BURNU YERDE SÜRTÜLECEKTİR? 264

  ALLAH'A EN SEVİMLİ DU ve Acirc;: AFİYET İSTENMESİDİR 265

  ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc;LAR 265

  DÖRT BİN TEŞBİH ÇEKMEYE BEDEL DU ve Acirc; VAR MIDIR? 266

  ALLAH CÖMERTTİR DU ve Acirc; EDENİ BOŞ ÇEVİRMEZ 267

  İMANDAN SONRA EN HAYIRLI ŞEY NEDİR? 268

  ALLAH’IN KORUMASI ALTINA NASIL GİRİLİR? 268

  DÖNÜŞÜ ÇABUK, KAZANCI BOL CEMAAT HANGİSİDİR? 268

  HAC VE UMREYE GİDENLERDEN NE İSTENMELİ? 269

  BORÇLU KİMSE HANGİ DUAYI YAPMALI? 269

  HASTALANAN KİMSE NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 270

  ALLAH RASÛLÜ VİTR NAMAZINDA NASIL DU ve Acirc; EDERDİ? 270

  RASÛLULLAHIN FARZ NAMAZ SONUNDA DU ve Acirc;SI 270

  BİR ŞEYİ EZBERLEMEK İÇİN HANGİ DU ve Acirc; YAPILMALI? 271

  ALLAH KENDİSİNDEN İSTENİLMESİNİ SEVER 274

  YATAĞA GİRİNCE YAPILACAK DU ve Acirc; 274

  ALLAH RASÛLÜ'NDEN DEĞİŞİK DU ve Acirc; ÖRNEKLERİ 275

  ALLAH’TAN AFİYET İSTENMELİ Mİ? 276

  "LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHTN" FAZİLETİ 276

  TEŞBİH PARMAKLA MI ÇEKİLMELİ? 277

  SAVAŞ BAŞLAYACAĞINDA NASIL DUA EDİLİR? 277

  AREFE GÜNÜ YAPILAN DUA HAYIRLI MIDIR? 277

  İÇİMİZ DE DIŞIMIZ DA HAYIRLI MI OLMALI? 278

  KALPLERİMİZ İÇİN NASIL DU ve Acirc; EDİLMELİ? 278

  SANCILI ANLARIMIZDA NASIL DU ve Acirc; ETMELİYİZ? 278

  AKŞAM VAKTİ NASIL DU ve Acirc; ETMELİ? 279

  HANGİ SÖZ ALLAH’A DAHA SEVİMLİDİR? 279

  EZANLA K ve Acirc;MET ARASINDA NE İSTEMELİYİZ? 280

  MELEKLER KULLARI NASIL ÖVERLER? 281

  YETMİŞ ZARAR KAPISI HANGİ DUA İLE KAPANIR? 282

  ALLAH’A YAKLAŞMAMIZA GÖRE ALLAH BİZE YAKLAŞIR 282

  SÜNENİ NESEİ’DE GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

  ALLAH’A SIĞINMA KİTABI 283

  İTAAT ETMEYEN KALBTEN ALLAH’A SIĞINMAK 284

  KALBİN KÖTÜLÜĞE KAYMASINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 284

  GÖZ VE KULAĞIN ŞERRİNDEN DE ALLAH'A SIĞINILIR 285

  KORKAKLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 285

  GAM KEDER VE ÜZÜNTÜDEN ALLAH'A SIĞINMAK 285

  BORÇTAN VE GÜNAHTAN ALLAH’A SIĞINMAK 286

  ACİZLİKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 286

  ZİLLETE DÜŞMEKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 287

  FAKİRLİKTEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287

  KABİR FİTNESİNDEN DE ALLAH'A SIĞINMAK 287

  AÇ GÖZLÜLÜKTEN ALLAH’A SIĞINMAK 288

  BORCUN AĞIRLIĞINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 288

  DÜNYA VE FİTNELERİNDEN DE ALLAH’A SIĞINMAK 289

  ZİNADAN ALLAH’A SIĞINMAK 289

  KÜFÜR ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 290

  SAPIKLIKTAN (DALALETTEN) ALLAH’A SIĞINMAK 290

  DÜŞMANDAN ALLAH'A SIĞINMAK 290

  AŞIRI İHTİYARLIKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 290

  DELİLİKTEN DE ALLAH’A SIĞINILIR 291

  İNSAN VE CİNLERİN GÖZ DEĞMESİNDEN SIĞINMAK 291

  KÖTÜ ÖMÜR SÜRMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 291

  KÖTÜ YOLA DÜŞMEKTEN ALLAH'A SIĞINMAK 292

  ÜZÜNTÜLÜ HALLERE DÜŞMEKTEN SIĞINMAK 292

  KÖTÜ KOMŞUDAN ALLAH'A SIĞINMAK 293

  CEHENNEM VE MESİH DECCALDEN ALLAH'A SIĞINMAK 293

  İNSAN ŞEYTANLARININ ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

  HAYATIN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 293

  ÖLÜMÜN FİTNELERİNDEN ALLAH’A SIĞINMAK 294

  KABİR AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 294

  ALLAH’IN AZABINDAN ALLAH’A SIĞINMAK 294

  CEHENNEM AZABINDAN ALLAH'A SIĞINMAK 295

  KIZGIN ATEŞTEN ALLAH’A SIĞINMAK 295

  KİŞİ YAPTIĞI ŞEYLERİN ŞERRİNDEN ALLAH’A SIĞINIR 295

  ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN ALLAH’A SIĞINMAK 296

  ALLAH’IN GAZABINDAN RIZASINA SIĞINMAK 297

  KIYAMET GÜNÜ ALLAH’A SIĞINMAK 297

  KABUL OLUNMAYAN DUADAN ALLAH’A SIĞINMAK 297

  RİYAZUS SALİHİN'DEN DUALAR

  Rasûlullah’ın Hayatından Dualar. 299

  YANINDA OLMAYAN BİR KİMSEYE DUA ETMEK 310

  SÜNENİ EBU DAVUD'DA GEÇEN DUA RİVAYETLERİ

  Aksırma 313

  Aksırana Dua Etmek 313

  Aksıran Kimseye Yerhamükellah Diye Dua Etmek? 314

  İnsan Yatarken Hangi Duayı Okur? 314

  Geceleyin Uyanan Kimse Hangi Duayı Okur? 316

  Uyumadan Önce Yapılacak Zikir. 317

  Kişi Sabahladığı Zaman Hangi Duayı Okur? 319

  İnsan Yeni Ayı (Hilali) Görünce Hangi Duayı Okur? 325

  İnsan Evine Girdiği (Çıktığı) Zaman Hangi Duayı Okur? 325

  İnsan Rüzgâr Estiği Zaman Hangi Duayı Okur? 326

  Yağmur Hakkında (Gelen Hadisler) 327

  Horoz Ve Diğer Hayvanlar Hakkında 327

  Eşeğin Anırması Ve Köpeklerin Havlaması 328

  Çocuk Doğunca Kulağına Ezan Okunur. 328

  Kişinin Allah İsmini Vererek Diğer Bir Kişiye Sığınması 329

  Vesvesenin Önlenmesi Hakkında Gelen Hadisler. 329

  İBNU MACE'DEN DUALAR

  DU ve Acirc; ETMENİN FAZİLETİ 331

  RASULULLAH’IN DUASI 332

  RESÛLULLAH’IN ALLAH’A SIĞINDIĞI ŞEYLER 335

  GENİŞ KAPSAMLI DUALAR 336

  BİRİNİZ ACELE ETMEDİKÇE DUASI KABUL OLUNUR 328

  "ALLAH’IM DİLERSEN BANA MAĞFİRET EYLE"

  DİYE DUA EDİLMEZ 338

  ALLAH’IN İSMİ AZAMİ 339

  BABANIN VE MAZLUMUN DUALARI 341

  DUA ETMEKTE AŞIRI GİTMENİN YASAKLIĞI 341

  DUADA ELLERİ HAVAYA KALDIRMAK 342

  ADAMIN SABAH VE AKŞAM OKUYACAĞI DUA 342

  KİŞİNİN YATAĞINA GİRECEĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 344

  KÎŞÎNÎN GECELEYİN UYANDIĞI ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 345

  KERB [ÜZÜNTÜ) ZAMANINDA OKUNACAK DU ve Acirc; 346

  EVİNDEN ÇIKTIĞI ZAMAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DU ve Acirc; 347

  KİŞİNİN EVİNE GİRDİĞİ ZAMAN EDECEĞİ DU ve Acirc; 348

  YOLCULUĞA ÇIKILIRKEN EDİLECEK DU ve Acirc; 348

  BULUT VEYA YAĞMUR GÖRÜLDÜĞÜNDE DU ve Acirc; 349

  BAŞINA BEL ve Acirc; GELENLER GÖRÜLÜNCE EDİLECEK DU ve Acirc; 350

  CAMİ’UL EHADİS’DEN DUALAR

  Sağ Tarafına Yaslanmak 351

  Gece Uyandığında Dua Etmek 351

  Dua Ederken Kıbleye Dönmek 352

  İnsanların Galebesinden Allah’a Sığınmak 352

  Evlenen İçin Dua Etmek 353

  Cuma Gününün Belli Bir Vaktinde Edilen Dua 354

  Duadan Sonra ve Acirc;min' Demek 354

  METALİBU ALİYE'DE DUA VE ZİKİR

  Rasulullah’a Çok Salat-u Selam Getirmek 355

  Allahı Zikirde Gaflette Olmaktan Sakındırma: 357

  Peygamberden Başkasına Salavat Getirmek 357

  Duanın Fazileti: 358

  Özlü Dualar. 359

  Yalnız Kendine Dua Etmekten Nehiy 360

  Duada Elleri Kaldırmak 360

  Avuçlarını Birleştirerek Dua Etmek 360

  Her şeyde Allah’ı Hatırlamak Ve Allah’tan İstemek 361

  Yatağa Uzanınca Okunacak Dua 361

  Hastanın Okuyacağı Dua 362

  Duaların En Faziletlisi 362

  Uyandığında Okunacak Dua 363

  Evinden Çıkınca Okuyacağın Dua 363

  Kulakları Çınlayanın Okuyacağı Dua 363

  Gemiye Binenin Okuyacağı Dua 364

  Kendisine Ve Çocuğuna Beddua Etmekten Nehiy 364

  Sefere Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua 364

  Mazlumun Bedduasından Korunmak 365

  Rüzgar Estiğinde Okunacak Dua 365

  Hayvanı Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua 365

  Toplantının Sonunda Okunacak Dua: 365

  Hamd ve Şükür. 366

  Zikrin Fazileti 366

  Sabah ve İkindi Namalarından Sonra Allah'ı Zikretme 367

  La İlahe İllallahın Fazileti 368

  Namazdan Sonra Zikir 369

  Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua: 370

  Sabah Ve Akşam Okunacak Zikirler. 370

  Namazda Zikir. 371

  Allah'ı Teşbih Etmeye Teşvik: 372

  Gizli Zikrin Fazileti 373

  Tekbir Getirmek 373

  Allah’a Sığınmak 374

  "La Havle Vela Kuvvete İlla Biliah" Demenin Fazileti 374

  Belanın Gelmesi İçin Dua Etmek 375

  Kişinin Yatağında Ölmesi: 375

  HİSNU’L-MÜSLİM

  "MÜSLÜMANI BEL ve Acirc; VE MUSİBETLERDEN KORUYAN KUR'AN VE SÜNNETTEN DUA VE ZİKİRLER"

  Uykudan Uyanınca Okunacak Dualar. 377

  Elbise Giyerken Okunan Dua 380

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.