x

Cübbeli Ahmed Hoca Abdest Risalesi -1169

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786056404627
Temizliğin Dindeki Yerini Abdest Almanın Faziletini Anlatan Cübbeli Ahmet Hocanın Kitabıdır
35,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Abdest Risalesi

  Kitap Özellikleri

  Cilt Durumu : Ciltsiz
  Basım Tarihi : Haziran 2013
  Boyutlar : 13,50 x 19,50 cm
  Basım Dili : Türkçe - Arapça
  Kağıt Tipi : Şamua
  Sayfa Sayısı : 288


  Önsöz
  Bilindiği üzere, insanın ilmihâlini öğrenmesi farzdır. Nitekim Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen:"İlim aramak her müslüman üzerine farzdır."
  (İbni Mâce, Mukaddime: 17 No:224, 1/81, Taberânî, el-Mu'cemii’lKebîr, No: 10439, 10/195, Beyhakî, Şu'abıı'l-İman, No: 1666, 1667, 2/254)hadîs-i şerifi de bu manadadır.
  Abdest Risalesi Kitabından Bazı Alıntılar Şöyledir.Lalegül Neşriyat Arifan Yayınlarından Sizlere Ulaştırılmaktadır.
  Gerçi hadîs-i şerifte: ‘Tahsili farz olduğu bildirilen ilim"den hangi bilgilerin kastedildiği yolunda müteaddit yorumlar yapılmıştır. Çünkü bu kelime ile bütün ilimlerin kastedilmediği ma’lumdur.
  Zira kişinin her ilim dalma çalışması mümkün de-ğildir. Farz olan bir şeyi yapmamak ise, azabı mucip bir haramdır.
  Dolayısıyla bu takdirde bütün mü’minler farz olan bir ibadeti terk etmekle haram işlemiş sayılırlar ve bundan, hepsinin azaba müstahak olması gibi bir batıl netice çıkar.
  Allâh-u Te'âlâ kullarına tâkatlan dışında bir teklif (güçlerinin yetmeyeceği bir yükümlülük) vermediğine göre, bu manada ilim arama sorumluluğunu kullarına yüklemediği anlaşılıyor. Bu sebeple İslam âlim-leri, buradaki ilimle ne kastedildiği hususunda çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır.
  Sindî (Rahimehullah) bu yorumlan şöyle naklediyor: Abdullâh ibni Mübarek Radıyallahu Anh. dan bu hadisin açıklamasını istediklerinde:
  "Hadîsin manası halkın sandığı gibi değildir. Maksat şudur: Kişinin dînî bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu halletmek için soruşturması ve öğrenmesi farzdır" demiştir.
  Beyzavî (Rahimehullah) da: "Buradaki ilimden murad, kâinatın yaratıcısını tanımak, onun birliğini ve Rasûlüllâh s.a.v peygamberliğini bilmek ve namazın nasıl ve ne gibi hükümler çerçevesinde kılınacağına dair bilgilerdir" demiştir.
  Sevrî (Rahimehullah) ise: "Bu ilimden maksat; bilmemesi halinde kulun mazur sayılmadığı bilgilerdir" demiştir.
  Beyhakî (Rahimehullah) da: "Ergenlik çağına varıp akıllı olan kişinin normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genel dînî bilgiler burada kastedilmiş olabilir.
  Yahut faydalı olan ve ihtiyaç duyulan ilimlerin hepsi kastedilebilir.
  Her ilim dalında ihtiyacı karşılayabilecek bir cemaat temîni ve farz-ı kifâyenin îfasının sağlanması sorumluluğu bu hadiste bütün Müslümanlara veriliyor.
  Herkes bu mes’ûliyet altındadır. Ancak işaret edilen toplum yetiştirilip hizmetlerin îfası sağlanınca diğer-lerinden farziyet ve sorumluluk kalkmış olur" demiştir.
  Bazı âlimler: "Helal nzık talebi herkese farz oldu-ğu için helal ve haramı öğrenmek burada farz kılınmış," diye yorumlarken, bir kısmı da burada "Akaid" (inanç) ilminin murat olduğunu söylemiştir.
  Ali el-Kârî (Rahimehullah) in beyanına göre, şârihler, bu ilimden maksadın, "Herkesin mutlaka öğren-mesi gereken itikat ilmiyle, abdest ve namazla iligili ilmihâl bilgisi" olduğunu söylemişlerdir.
  Çünkü bunları öğrenmek, farz-ı ayın (büluğa ermiş her erkek ve kadına istisnasız farz) dır. İçtihat ve fetva mertebesine ulaşmak ise farz-ı kifâyedir, dolayı-sıyla bazılarının o mertebeye ulaşmasıyla farziyet diğerlerinden düşer.
  İmâm-ı Sühreverdî (Kuddise Sırmhu) nun beyanına göre, bu ilimden maksat, "İhlâs ilmi" dir ki bu, ne-fisten gelecek âfetleri ve amelleri bozacak şeyleri bilmekten ibarettir, zira ihlâs (amelleri sırf Allâh için yapmak), emrolunan bir şey olduğuna göre onun yolunu öğrenmek te ayrıca farzdır.
  Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslâm’ın beş şartını öğrenme mana-sının kastedilmiş olmasıdır.
  Tabii ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır.
  Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut olduğundan, bu şartlan hâiz olan kimse-lerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farzdır.
  Ayrıca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlamadan evvel alış-verişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikâhla ilgili meseleleri bilmesi farz olur.
  Tabii ki farzlar da yerine göre değişir, zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlâslı olmak farzdır, amelden sonra da korku ve ümit arasında olmak farzdır. (Ali el-Kârî, Mirkatü’l-mefâtîh, 1/477)
  Bu izahlardan anlaşıldığı üzere, itikattan sonra tahsili farz olan en mühim ilim, İslâm’ın beş şartı olup, onların en önemlisi namaz olduğuna göre, namazın anahtarı da temizlik olduğundan biz bu risaleyi bu konuya ayırmayı münasip gördük.
  Risalemiz başlıca beş bölümden ibarettir ki, bunlar da "Tahâret, Abdest, Gusül, Teyemmüm ve Kadın halleri" dir.
  Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, okuyan herkesi amele muvaffak kılmasıdır. Amin!..
  Ey iman etmiş olan kimseler! Namaza kalk(mayı arzula)dığınız zaman (eğer abdestsizseniz), yüzlerinizi ve dirseklere kadar (kap-layın şekilde) ellerinizi yıkayın! Başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da iki topuğa kadar (kapsayıcı şekilde yıkayın)!
  Eğer (namaz kılmanız gerektiğinde) cünüp kimselerseniz, (boy abdesti alarak) iyice temizlenin!
  Eğer siz (suyu kullanmanıza mâni olacak bir şekilde) hasta kim-seler yahut bir yolculuk üzere(bulunanlar) olduysanız veya siz-den biri(def-i hâcet yapıp da) abdest bozma yerinden geldiyse, ya da kadınlarla(cima etmek suretiyle) birbirinizedokunduysanız ve(abdest veya gusül almak için) bir su bulamadıysanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin de yüzlerinizi ve ellerinizi onun bir kısmıyla(kaplar şekilde sıvazlayarak) meshedin.
  Allâh (sizi abdest, gusül ve teyemmüm gibi vazifelerle mükellef tutarak) sizin üzerinize en ufak bir güçlük yüklemek istemiyor. Velâkin O sizi iyice temizlemek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor, tâ ki siz(nimetlerine karşı) şükredesiniz!
  (Mâide Sûresi:6)

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Taharet (Temizlik) 15
  Mutlak suyun hükmü 16
  Mukayyet suyun hükmü 19
  Pisliğin kısımları ve hükümleri 20
  Helâ (tuvalet) âdâbı 23
  istibrâ 26
  istincâ 28

  İKİNCİ BÖLÜM

  Abdest 33
  Abdestin fazileti hakkındaki hadîs-i şerifler 35
  Abdestin müstakil bir ibadet oluşu 54
  Abdestsizliğin necaset sayılmasının manası 57
  Abdestin çeşitleri 60
  Abdestin farzları 62,69
  Çıplak ayağa meshetmek 81
  Abdestin sünnetleri 90
  Abdestin edepleri 118
  Abdest duaları 119
  Abdestten sonra okunacak dualar 123
  Abdestin mekruhları 126
  Abdesti bozan şeyler 128
  Abdesti bozmayan şeyler 136
  Abdestin alınışı 140
  Özürlünün abdesti 141
  Özürlünün hükmü 142
  Özürlü ile ilgili meseleler 143
  Meshetmek 146
  Mestler üzerine meshin şartları 150
  Çoraplar üzerine meshetmek 152
  Mestler üzerine meshetmenin süresi 154
  Meshi bozan şeyler 155
  Sargı üzerine mesh 156

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Gusül 163
  Cünüplükten yıkanmanın önemi 165
  Guslii gerektiren şeyler 168
  Guslü gerektirmeyen haller 174
  Guslün farzları 175
  Guslün sünnetleri 181
  Guslün edepleri 186
  Guslün mekrûhları 193
  Sünnet olan boy abdestleri 198
  Cünüp ve onun durumundaki hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler 202
  Muhtelif meseleler 206
  Guslün hikmetleri 210
  Cenazenin yıkanması 214
  Cenaze yıkamanın hükmü 216

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Teyemmüm 223
  Teyemmümün meşrûiyetine sebep olan hâdise 224
  Teyemmümün bu ümmete mahsus oluşu: 228
  Teyemmüm yapmayı meşru kılan sebepler 230
  Mâ-i müsta'melin hükmü: 232
  Teyemmümün neyle yapılacağı: 239
  Teyemmümün farzları 240
  Teyemmümün sünnetleri 242
  Muhtelif meseleler: 243
  Teyemmümün hangi hadesleri kaldıracağı: 245
  Teyemmümü bozan şeyler 249

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Kadın halleri 255
  Hayız müddeti 256
  Nifas (Lohusalık) 259
  Hayızlı ve nifaslı kadınlara haram olan şeyler 261
  İstihâza 270

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.