x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Cemaatle Namaz

  DİL:Türkçe

  SAYFA SAYISI:320

  CİLT TİPİ:Karton Kapak

  KAĞIT CİNSİ:Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  Cemaatle ilgili bazı fazîletler:

  İftitâh tekbîrinin fazîleti hakkında bir âyet-i kerîme

  İftitâh tekbîrinin fazîleti hakkındaki hadîs-i serîfler

  Cemaati sevenlerin güzel ölümü

  Cemaati sevenlerin mahserdeki durumu

  Cemaatle namazın mîzandaki agırlıgı

  Cemaatle namaza ancak bahtiyarların devam edeceği

  Safların düzgün yapılması hakkında hadisi şerifler

  Birinci saffın fazîleti

  İlk saflarda kılmanın fazîleti

  Mahalle mescidinde kılmanın fazileti konuları

  CEMAATLE NAMAZ RİSALESİ

  Lalegül Neşriyat ve Arifan Yayınları Tarafından Satışı Sunulmuştur.

  Allâh-u Te‘âlâ’ya nihayetsiz hamd-ü senâlar, Habîb-i Edîb-i Muhammed Mustafâ’sınahudut-suz salât-ü selâmlar, âl-i ashabına ve kıyamet gününe kadar iyilikte onlara uyan etbâ‘ına da hayırlı dualardan sonra!

  Beş vakit namazın vakti vaktinde edâ edil-mesi günümüzde birçok müslümanlar tarafından ihmâle uğratılmış bir farîza iken, erkekler açı-sından namazların cemaatle edâsı da ne yazık ki tamamen terkedilmeye yüz tutmuş bir vecîbedir.

  İşte bu konuda müjde ve tehdit içeren nassları ve rivâyetleri derleyerek, öldürülmüş bir sünneti ihyâ edenlere vaadedilen: "Cennette Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in civârıyla müşerref olma" şerefine nail kılınmaya biz de bu vesîleyle niyet ettik.

  Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, kendi kıyame-timiz sayılan ölümümüze kadar bizi elden ayaktan düşürmemesi, cemaatle namaza iştirakten mahrum etmemesi ve haşr sabahına kadar birçok Müslümanın bu eserden istifade etmesidir.

  Sizlerden de dileğimiz, Rasûlüllâh (Sallallâlıu Aleyhi ve Sellem)in itina ile üzerinde durduğu cemaate iştirak konusunu ciddiye almanız, bu risâleyi dikkatle okuyup amel etmeniz ve Fahr-i kâinât Aleyhi ekmelü’s-salevât ve’t-tahiyyât Efen-dimizin yüce hatırı için herkesi bu konuda teşvik etmenizdir.

  Zîra bu eserde okuyacağınız hadîs-i şeriflerde göreceğiniz üzere; cemaati terkeden birinin şerri komşularına, hattâ tüm dünyâ hâlkma ulaşacağı gibi, cemaate devam eden birinin hayrı da her yere kavuşacak ve cemaat ehli hürmetine dünyâ hâlkından toplu azaplar kaldırılacaktır.CEMAATLE NAMAZ RİSALESİ

  Allâh-u Te‘âlâ cümlemizi ilk sorulacağımız vazife olan namazla ilgili tüm şartları yerine getirmeye muvaffak eylesin. Amîn!

  Ebu’d-Derdâ (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  "Uç kişi bir köyde veya çölde bulunur da aralarında (ezan okunmaz ve) cemaatle namaz kılınmazsa mutlaka şeytan onlara gâlip gelir (onları yener).O halde sen cemaate devam et, çünkü kurt ancak (sürüden) uzak kalanı yer." (Ebû Dâvûd, Salât:547, 1/371; Neseî, İmâre:48, 2/106-107; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned: 5/196, 6/446; Beyhakî Şu‘abu’1îmân, no:2599, 4/338; es-Sünenü ’l-kübrâ, 3/54; İbni Huzeyme, es-Sahîh, no:1486, 2/371; İbni Hibbân, no:2098, 3/267; Hâkim, elMüstedrek: 1/246; Beğavî, Şerhu’s-sünne, no: 793, 3/347)

  İÇİNDEKİLER

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Namaz kılanlarla birlikte namaz kılmak 11

  Namazların ikamesi 13

  Allâh’ın davetçisine icâbet 16

  Cemaate gidenlerin adımlarının yazıldığı 17

  Beş vakit namazı cemaatle kılanların cennete vâris olacakları 18

  Cemaatle namaz kılmanın, îman ve hidâyet alâmeti olduğu 19

  Cemaatle namaza devam etmenin tevâzu alâmeti olduğu 21

  Beş vaktin cemaatine devam edenlerle beraber olmak 22

  Beş vakit namazın cemaatinin Allâh’ın zikrinden sayıldığı 26

  Harpte dahi namazın cemaatle kılınması 27

  Cemaatle namazın Allâh’ın ipi olduğu 30

  Cemaatle namazlara devam etmeyenlerin mahşerde secde edemeyecekleri 31

  Cemaati terketmenin, yeryüzünün ifsâdından sayıldığı 32

  Namazın ardından diğer namazın cemaatini beklemek 33

  Cemaati zâyi edenlerin fecî azâbı 35

  İKİNCİ BÖLÜM

  Beş vakit namazı cemaatle kılmanın faziletine dâir hadîs-i şerif ve rivâyetler 37

  Cemaatle kılınan namazın yalnız kılınandan yirmibeş ve yirmiyedi derece üstünlüğü 43

  Bir vakit namazın cemaatine gitmenin, bir hac sevâbı kazandıracağı 50

  Beş vakit namazın cemaatine devam edenlere her gün bin şehit sevâbı verileceği 54

  Cemaatle namazın günahların affına sebep oluşu 57

  Cemaate devam etmenin, imanlı ölmeye sebebiyet vereceği 61

  Cemâat yolunda atılan adımların fazileti 63

  Cemaatten dönerken atılan adımların fazileti 71

  Namazdan önce câmiye gitmenin ve ezanı câmide dinlemenin faziletleri 73

  Bir namazın ardından diğer namazın cemaatini beklemek 78

  Namazın cemaatle kılınmasının, kabûl olunmasına sebep oluşu 81

  Mescide giden cemaati kaçırsada aynı sevâbı alması 83

  Cemaate çıkanın, Allâh-u Te‘âlâ’nın güvencesinde olduğu 87

  Cemaate devam edenlerin tüm canlılara faydası 88

  Cemaat sevgisinin fakirlik ve kabir azabı gibi musibetlerden kurtaracağı 91

  Cemaate devamın sırattan kolay geçiş sağlayacağı 95

  Cemaate devam edenlere Rasûlüllâh(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in himmeti 100

  Cemaat ehline meleklerin yardımı 101

  Cemaate devamın allâh yolunda cihattan sayıldığı 102

  Cemaate devam edenlere Allâh-u Te‘âlâ’nın ikrâmı l03

  Cemaatle namazın nâfıle hac ve umreden ve Allâh yolunda infaktan daha faziletli oluşu 105

  Cemaate devamın bazı özel faydaları 107

  Cemaate kırk gün devam etmenin fazileti 109

  Cemaate devam edenin cennete hesapsız gireceği 111

  Beş vakit namazın cemaatine devam edenlerin cennetteki makamı 112

  Takva, ilim ve kıraat sahibi olan imama cemaat olmanın fazileti 114

  Yolculukta cemaatle namaz kılmanın fazileti 116

  Selef-i sâlihînin cemaate verdiği önem ve değer 118

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Cemaat sevâbım kazanabilmek için bazı öneriler 121

  İmama uymanın sahih olmasının şartlan 124

  Namaz kılanın, imama hakkıyla uyması gerektiği 129

  Kokusu insanlara eziyet veren gıdalar yiyerek câmiye gelmekten sakınmak 136

  Saflan yara yara öne geçmemek 139

  Namaz kılanın önünden geçmemek 141

  Birinin yüzüne doğru namaza durmamak 142

  Bir mümine eziyet etmemek 143

  Mescidde dünyâ kelamı konuşmamak 144

  Cemaate gidenin, kibir ve iftihardan uzak durması 146

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Beş vakit namazın herbirinin ayn ayn faziletleri 151

  Sabah namazının cemaati 155

  Sabah ve yatsı namazlannın cemaatleri 159

  Öğlenin cemaati 167

  İkindinin cemaati 168

  Akşamın cemaati 169

  Yatsının cemaati 170

  Beş vakit namazın cemaati 172

  Cuma günü sabah namazının cemaatinin fazileti 177

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Cemaatle ilgili bazı faziletler 179

  İftitâh tekbîrinin fazileti hakkında bir âyet-i kerîme 173

  İftitâh tekbîrinin fazileti hakkındaki hadîs-i şerif ve rivayetler 173

  İntikal tekbirlerinin fazileti hakkındaki rivâyetler 192

  Cemaati sevenlerin güzel ölümü 195

  Cemaati sevenlerin mahşerdeki durumu 198

  Cemaatle namazın mizandaki ağırlığı 203

  Cemaatle namaza ancak bahtiyarlann devam edeceği 205

  Safların düzgün yapılması hakkında hadisi şerifler 206

  Birinci saffın fazileti 213

  İmamın hizasında sağında solunda kılmanın fazîleti 217

  İlk saflarda kılmanın fazileti 221

  Mahalle mescidinde kılmanın fazileti 223

  ALTINCI BÖLÜM

  Cemaatten geri kalmanın zemmi hakkındaki hadîs-i şerif ve rivâyetler 225

  Cemaati terkedenleri şeytanın mağlup edeceği 229

  Cemaatin terkinin dalâlete sebep olduğu 231

  Namazları cemaatsiz kılmanın red olunmasına sebep oluşu 233

  Cemaati terkedenin diğer ibadetlerinin de kabul edilmeyeceği 236

  Cemaate gevşeklik gösterenlere yapılacak oniki azap 238

  Cemaatten geri kalmanın münâfiklık alâmetlerinden oluşu 240

  Cemaati terkedenin lânetli oluşu 242

  Cemaati terkedenin imansız ölme tehlikesi 246

  Cemaati terkedenin cennet yüzü göremeyeceği 248

  Cemaati terkedenlere selam verilmemesi 251

  Cemaate gelmeyenlerin kabir azabına çarpılacağı 252

  Cemaati kaçırmanın âhiret musibetlerinden olduğu 255

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Cemaatle ilgili bazı bilgiler 257

  Farzları cemaatle edânın hükmü 261

  Cemaatin ne tür mazeretlerle terkedilebileceği 266

  Cemaati kaçırmanın sebepleri ve keffâretleri 272

  Cemaatle namazın hikmetleri 274

  Kadınların namazlarını evlerinde kılmalarının cemaate katılmalarından daha faziletli oluşu 277

  Cemaat sevâbı kaç kişiyle kazanılır 282

  Meşrû bir nedenle cemaati kaçırana kâfi gelen amel 289

  Nâfilelerin cemaatle kılınmasının hükmü 293

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.