x

Cübbeli Ahmed Hoca Ellidört Farz Şerhi Kitabı-1183

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814398
Bir Müslümanın Bilmesi Gereken 54 Farzı Anlatan Cübbeli Ahmet Hoca Kitabıdır. Faziletleri Esrarları ile 54 Farzın Bir Müslümana Neler Getirdiğini Konu Alan Kitaptır.
89,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Ellidört Farz Şerhi

  Ürün Özellikleri

  BASKI SAYISI:1. Baskı

  DİL:Türkçe

  SAYFA SAYISI:192

  CİLT TİPİ:Karton Kapak

  KAĞIT CİNSİ:Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  ÖNSÖZ

  Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz ve sınırsız hamd-ü senâlar, Habîb-i Muhammed Mustafâ'sına hudut-suz salât-ü selâmlar, âl-i ashâbına ve dîn gününe kadar ihsanda onlara uyan etbâ‘ına da hayırlı dua-lardan sonra!

  "Osmanlı müellifleri" isimli kitapta da zikre- dildiği üzere elinizdeki bu eser; derlemesi Hasen-i Basrî Hazretlerine nisbet edilen "Ellidört farz"ın şerhi ve îzâhı mâhiyetindedir.

  Hasen-i Basrî Hazretleri: "Bir mümin üzeri-ne her gece ve gündüz ellidört farzın muktezâsıyla amel etmek gereklidir, bununla amel etmeyen âsi-lerden olur" demiştir.

  Salâhî Efendi (Kuddise Sirruhû) nun, "Ellidört farz" nâmındaki kıymetli risalenin icmâlini îzâh ve müşkilini beyan zımnında kaleme aldığı bu latîf şerh Sultan Abdülmecîd Han (Rahimehullâh) dö-neminde 1260 senesi Cemadiyelâhir ayının sonla-rında Muhammed Sa‘îd Efendi’nin nezâretiyle matbaa-i âmirede tab edilmiştir.

  Allâh-u Te‘âlâ bizlere ve siz okurlarımıza bu risâlede îzâh edilen ellidört farz ile amel ederek iki cihan saadetine nâil olmayı nasîb-i müyesser eyle-sin ve herhangi birini ihmal ederek âsilerden ol-maktan cümlemizi muhâfaza eylesin. Amîn.

  27-Ramazân-1429

  27-Eylül-2008

  İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM

  Birinci farz "Zikrullâh" 13

  İkinci farz "Elbise giyinmek" 18

  Üçüncü farz "Abdest almak" 20

  Dördüncü farz "Namaz" 25

  Beşinci farz "Cünüp olduğunda gusül almak"... 29 Altıncı farz "Rızık hakkında Cenâb-ı Hakk’ın vaadi kerîmine itimat ve tevekkül ile geçim

  derdinden emin olmak" 31

  Yedinci farz "Allâh-u Te‘âlâ-nm kısmet ettiği şeye

  kanâat etmek" 34

  Sekizinci farz "Helâl yemek" 36

  Dokuzuncu farz "Bütün işlerinde Kâfi’l-mühimmât (mühim işleri halletmeyi üstlenmiş) olan Allâh-u

  Zülcelâl’e tevekkül etmek" 39

  Onuncu farz "Kazâya rızâ" 42

  Onbirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ-nın kerem ve ihsân

  eylediği nimetlerine şükretmektir." 45

  Onikinci farz "Sabır" 49

  Onüçüncü farz "Tövbe" 52

  Ondördüncü farz "İhlâs" 55

  Onbeşinci farz "Şeytana düşmanlık" 58

  Onaltıncı farz "Hüccet ile amel etmek" 61

  Onyedinci farz "Ölüme hazırlık yapmak" 64

  Onsekizinci farz"Sevdiğini Allâh için sevmek, düş-manlık ettiğine de Allâh için düşmanlık etmek". 67

  On dokuzuncu farz "İyiliği emretmek, kötülükten

  nehy etmek" 70

  Yirminci farz "Ana babaya itaat ve iyilik etmek"73

  Yirmibirinci farz "Sıla-i rahim" 76

  Yirmiikinci farz "Emâneti yerine teslim etmek". 80 Yirmiüçüncü farz "Her işte Allâh-u Te‘âlâ’ya ve

  Rasûlüne itaat edip boyun eğmek" 82

  Yirmidördüncü farz "Kaçırdığın şeyler üzerine üzülmeyi, gelen şey ile sevinmeyi terk etmek" 84 Yirmibeşinci farz "Allâh’a isyan etmekten kaçınıp

  Allâh’a itaat etmeye gitmek" 86

  Yirmialtıncı farz "Allâh’ın yaratıklarından

  korkmayıp Allâh’tan korkmak" 88

  Yirmiyedinci farz"Geçmiş olaylara itibar etmek"90 Yirmisekizinci farz "Yer ve göğün acayipliklerini

  tefekkür etmek" 92

  Yirmi dokuzuncu farz "Mâlâyânî’den dilini

  muhâfaza etmek" 94

  Otuzuncu farz "Sû-i zandan sakınmak" 96

  Otuzbirinci farz "Kimseyle alay etmemektir ve mümin kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip

  sövmekten sakınmak" 98

  Otuzikinci farz "Harama bakmaktan sakınmak" 100

  Otuzüçüncü farz "Sözünde doğru olmak" 102

  Otuzdördüncü farz"Savtı melâhîden sakınmak" 105 Otuzbeşinci farz "İlim tahsil etmeye çalışmak ve o

  ilmin gereğiyle amel etmek" 108

  Otuz altıncı farz "Ölçüyü tastamam yapmak" ..110

  Otuzyedinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’nın azâbından

  emin olmamak" 112

  Otuzsekizinci farz "İhtiyacını arz eyleyen fakir ve

  miskini geri çevirmemek" 114

  Otuzdokuzuncu farz "Allâh-u Te‘âlâ’nın rah-metinden ümit kesmemek" 118

  Kırkıncı farz "Hevâ ile amel etmemek" 122

  Kırkbirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’nm, kendisine ih- sân ettiği maldan Allâh yolunda infak etmek".. 124 Kırkikinci farz "Harcamayı ölçülü yapmak" ...127 Kırküçüncü farz "Verilen sadaka üzerine minnet

  etmemek" 130

  Kırkdördüncü farz "Hayız halinde hanımına

  yaklaşmamak" 133

  Kırkbeşinci farz "Bütün günahlardan kalbi

  temizlemek" 134

  Kırkaltıncı farz "Büyüklenmeyi terketmek" ....140

  Kırkyedinci farz "Yetim malını korumak" 143

  Kırksekizinci farz "Malı nâ müstahikka vermekle

  israf ve izâat etmekten hıfzetmek" 145

  Kırkdokuzuncu farz "Beş vakit namazı muhâfaza

  eylemek" 146

  Ellinci farz "Yetim malını almaktan sakınmak" 157 Ellibirinci farz "Allâh-u Te‘âlâ’ya hiçbir şeyi şirk

  (ortak) koşmamak" 163

  Elliikinci farz "Zinâ etmemek" 165

  Elliüçüncü farz "İçki içmemek" 167

  Ellidördüncü farz "Yalan yemin etmemek" .... 170

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.