x

Cübbeli Ahmed Hoca Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Kitabı-1134

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786059010351
Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya Ait Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife'nin Ahmet Mahmut Ünlü Tarafından Sadeleştirilerek Kaleme Alınmıştır. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır
239,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

  Cilt Durumu:Ciltli
  Basım Tarihi:Aralık 2014
  Basım Yeri:Türkiye / İstanbul
  Boyutlar:17,00 x 24,50 cm
  Basım Dili:Türkçe
  Arapça
  Kağıt Tipi:Şamua
  Sayfa Sayısı:550

  Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya Ait

  "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
  (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
  (Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
  Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
  selâm verin." (Ahzâb Sûresi:56)
  ÖNSÖZ
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır" (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
  Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.

  Abdulkadir Geylani Kuddise Sirruhu-ya

  FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

  "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât
  (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atfetmektedirler.
  (Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle dua ederek şeref kazanmakta ve onun zikriyle bereketlenmektedirler.)
  Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtaç olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebi! Selâm olsun sana’ diyerek) tam bir selâmlamakla
  selâm verin." (Ahzâb Sûresi:56)
  ÖNSÖZ
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q salât-ü selâm etmemizi bizlere emreden Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâdan "Kıyâmet günü insanların bana en yakını bana en çok salât okuyandır" (Ebû Ya 7â, el-Müsned, no:5080, 9/13) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q ve ona çokça salât-ü selamda bulunan Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına sınırsız salât-ü selâmdan sonra!
  Okuyucularımızın mâlumu veçhile; 2012 senesinin Mevlid ayında zulmen hapiste bulunduğum, 2013 senesinin Mevlid ayında da hapisten yeni çıktığım için her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce yapmış bulunduğum adağımı meşrû mazeretime binâen iki sene yerine getiremedim.
  Lâkin bana hürriyetimi bağışlayan Rabbime hamd-ü senâda bulunmak ve bu hususta en büyük şefaatçim olan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q adağımı îfâ etmek üzere 1435/2014 yılının Rabîulevvel ayında olduğu gibi, 1436/2015 yılının 2 Ocak cuma akşamına denk gelen bu seneki Mevlid gecesinde de sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ulaşacak en güzel hediye olan ve onun en büyük vârislerinden sayılan Kadiri tarikatının kurucusu Ğavs-i A‘zam eş-Şeyh es-Seyyid Abdülkâdir el-Geylânî el-Hasenî el-Huseynî (Kuddise Sirruhus-Samedânî) Hazretleri’ne ait kırk salevât-ı şerîfeyi metniyle ve tercemesiyle takdim etmeye muvaffak kılındık. Rabbimize sonsuz hamdler olsun.
  Şu bilinmelidir ki; bu kitapta zikredilen salât-ü selâmlar ya bizzat vird sahibinden, ya da birkaç vasıtayla da olsa bu ilhamlara mazhar olan zatlardan icâzet alınmaksızın okunamaz, okunursa mutlak mânâda zikir ve salevât sevabı alınabilir lâkin bu virdlerin husûsî faziletlerine erişilemez.
  Bu yüzden sizlere bu konudaki icâzetimi arz etmek isterim. Cübbeli Ahmed diye bildiğiniz bu fakir kardeşiniz Kadiri tarikatının virdleri, özellikle tarikatın müessisi olan Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin bu salevâtı hakkında büyük âlim, Seyyid İbrâhîm el-Ahsâî el-İdrîsî el-Hasenî (Sellemehullâhü ’l-Müte ‘âlî)den icâzet aldım ki o mübarek zatın hattıyla olan bu icâzet metninin bir sûretini ve tercemesini ikinci bölümün başında arz ettim.
  Bu fakir kardeşiniz Kadiri evrâdı hakkında silsile sahibi diğer bazı Kadiri meşâyihmdan da şifâhen icâzet almış bulunmaktayım. Bu icâzetlerim vesilesiyle siz değerli okuyucularıma o bölümde arzedeceğim bazı şartlarla bu salevâtı okumanız için icâzet (izin) vermiş bulunmaktayım.
  Allâh-u Te‘âlâ bu salevât-ı mübârekeyi şartlarına riayet ede-rek huzur üzere okumayı ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ile yakazaten (uyanık halde) oturmayı şu mübârek Mevlid-i Şerif ayı hürmetine cümlemize nasip eylesin. Amîn!
  Bu vesileyle mânâları derin ve tercemesi zor olan bu salevât-ı şerîfeyi çok güzel bir şekilde şerh ederek bize yolu kolaylaştıran büyük İmam Allâme Abdülğanî en-Nablusî en-Nakşibendî el-Kâdirî (Kuddise Sirruhûjyo. yüce Rabbimden ğarka-i ğarîk rahmetler, fevkattecellîler ve sonsuz feyizler niyaz ederim.
  Yine böylece bu eseri güzel bir şekilde tahkik edip tabhna muvaffak olan Muhammed Bessâm Bârûd Hocamız’a tahkiklerinden fazlaca istifademiz sebebiyle minnet ve teşekkürü borç bilir, kendisine, ailesine ve sevdiklerine Cenâb-ı Mevlâ’dan iki cihanda selâmetler, âfıyetler, üstün dereceler ve husn-ü hâtimeler talep ederim.

  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 5
  BİRİNCİ BÖLÜM
  ABDÜLK ve Acirc;DİR EL-GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû) İLE ABDÜLGANÎ EN-NABLUSÎ (Kuddise Sirruhû)NUN TERCEME-İ HALLERİ 7
  Kutb-u Rabbânî Abdülkâdir el-Geylânî (Kuddise Sirruhû) 11
  Şeceresi ve Ailesi 11
  Künyesi ve Lakapları 13
  Hılye-i Şerîfesi 13
  Cömertliği 14
  İlim ve Tasavvuftaki Bazı Şeyhleri 15
  Bazı Kerâmetleri 16
  Zâhirî ve Bâtınî İlimleri 32
  Yüce Makamları Tahsilde Çektiği Zorluklar 34
  İbadetlere Devamdaki Gayreti 35
  Meşâyih Hazarâtı Arasındaki Yüce Makamı 36
  Abdülkâdir Geylânî (Kuddise Sirruhû) İle İstiğâsenin Keyfiyeti 44
  Şerî‘ata ve Sünnete İttibâı 46
  Çocuklarına Vasiyetleri 47
  ve Acirc;hirete İrtihâli 48

  Şeceresi ve Ailesi 51

  İlimde Üstadları 52

  Telif Ettiği Eserler 55
  Vefatı 55
  Aslen Nakşî Olan Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Tarîkatine İntisâbı 56
  Nablusî Hazretleri’nin Kadiri Evrâdım ve Bu Salevâtı Kimlerden Rivayet Ettiği 57
  İKİNCİ BÖLÜM
  K ve Acirc;DÎRÎ SALEV ve Acirc;TININ İC ve Acirc;ZETLERİ VE SALEV ve Acirc;T-I ŞERÎFENİN FAZİLETLERİ 59
  Seyyid İbrâhîm el-Hasenî el-İdrîsî Hazretleri’nin Cübbeli Ahmed Hoca Efendi’ye, Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin Salevâtına Dair Verdiği İcâzetnâme Metni ve Tercemesi 65-66
  Bu Eserin Derleyicisi Ahmed Mahmud’un Okuyucularına Hat île İcâzeti 67
  Salevât-ı Şerîfenin Faziletleri 68
  Salevât Okuyan Bütün Sıkıntılarından ve Günahlarından Kurtulur 75
  Salevât Okumak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Şefaatini Kazandırır 76
  Bir Kere Salevât Okumak Allâh’m On Salâtım Kazandırır 77
  Salevât Okumamak Cenneti Kazanan İnsanı Bile Pişmanlığa Sevkedecektir 77
  Salevât Okumadan Dağılan Meclislerin Fenâ Hali 78
  Salevât Okumak On Hasene ve On Derece Kazandırır,
  On Günahı Sildirir 78
  Bir Günde Bin Kere Salevât Okuyanın Ölmeden Alacağı Müjde 79
  Salevât Okumak Sırat Üzerinde Nurdur 80
  On Kere Salât Okumak Allâh’ın Gazabını Söndürür 80
  Salât Okumak Sadaka Yerine Geçer 81
  Musâfaha Ederken Salât Okumak Geçmiş ve Gelecek Günahları Affettirir 82
  Salât Okumadan Yapılan Dua Kabûle Şâyân Olmaz 82
  Salevâtı Duânm Başında, Ortasında ve Sonunda Yapmak 83
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Salât Okumamak Cimriliktir..84
  Salât Okumak Kişiyi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje Yakın Eder 85
  Salât Okumayan Cennetin Yolunu Şaşırır 85
  Salât-ü Selâm Yazmak Meleklerin İstiğfânnı Kazandırır 86
  Kıyâmet Günü En Kurtarıcı Amel Salevât Getirmektir 86
  Seher Vaktinde Salât Okumanın Fazileti 87
  Elli Kere Salât Okuyanla Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Musâfaha Eder 87
  Kulağı Çınlayan Salevât Getirsin 88
  Söyleyeceği Bir Şeyi Unutan Salevât Getirmelidir 89
  Hapşırma Anında Salât Okumanın Fazileti 89
  Salevât Okuyana Kıyâmete Kadar Melekler Salât Eder 90
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Selâm Vermek Köle ve Acirc;zâdmdan Efdaldir 92
  Salevât Okumanın Bereketi Kişinin Torununa Kadar Ulaşır 92
  Salevât Okumak Mîzânı Ağırlaştırır 93
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Selamlara Cevap Verir 95
  Salevât Okumakla İlgili ve Acirc;dem (Aleyhisselâm)m Şîs (Aleyhisselâm)a Vasiyeti 96
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in İsm-i Şerifi Anıldığında Salevât Okumayana Cibril (Aleyhisselâm) Beddua Etmiş, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) De Bu Bedduaya " ve Acirc;mîn" Demiştir 97
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEV ve Acirc;T-I MÜB ve Acirc;REKE’NİN METN-İ ŞERİFİ 99
  Birinci Sîğa-i Şerife 101
  İkinci Sîğa-i Şerife 101
  Üçüncü Sîğa-i Şerife 101
  Dördüncü Sîğa-i Şerife 102
  Beşinci Sîğa-i Şerife 102
  Altıncı Sîğa-i Şerife 102
  Yedinci Sîğa-i Şerife 103
  Sekizinci Sîğa-i Şerife 104
  Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 104
  Onuncu Sîğa-i Şerife 105
  On Birinci Sîğa-i Şerife 105
  On İkinci Sîğa-i Şerife 106
  On Üçüncü Sîğa-i Şerife 107
  On Dördüncü Sîğa-i Şerife 107
  On Beşinci Sîğa-i Şerife 108
  On Yedinci Sîğa-i Şerife 109
  On Sekizinci Sîğa-i Şerife 110
  On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 111
  Yirminci Sîğa-i Şerife 112
  Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife 113
  Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife 113
  Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife 114
  Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife 115
  Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife 115
  Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife 116
  Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife 116
  Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife 116
  Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 117
  Otuzuncu Sîğa-i Şerife 117
  Otuz Birinci Sîğa-i Şerife 118
  Otuz İkinci Sîğa-i Şerife 118
  Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife 119
  Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife 119
  Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife 120
  Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife 120
  Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife 121
  Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife 122
  Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 123
  Kırkıncı Sîğa-i Şerife 124
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  ABDÜLK ve Acirc;DİR GEYL ve Acirc;NÎ (Kuddise Sirruhû)YA AİT KIRK SALEV ve Acirc;T-I MÜB ve Acirc;REKE’NİN METN-İ ŞERİFİ,
  TERCEME-İ MÜNÎFELERİ VE FAZİLETLERİ 127
  Kırk Salevât-ı Şerîfenin Metni Şerifi 129
  Birinci Sîğa-i Şerife 129
  Terceme-i Münîfe 129
  Şerh ve İzah 130
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Neseb-i Şerifi 135
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 155
  İkinci Sîğa-i Şerife 157
  Terceme-i Münîfe 157
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 157
  Üçüncü Sîğa-i Şerife 159
  Terceme-i Münîfe 159
  Şerh ve İzah 160
  Dördüncü Sîğa-i Şerife 161
  Terceme-i Münîfe 161
  Şerh ve İzah 162
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 162
  Beşinci Sîğa-i Şerife 165
  Terceme-i Münîfe 165
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 165
  Altıncı Sîğa-i Şerife 168
  Terceme-i Münîfe 169
  Şerh ve İzah 170
  Yedinci Sîğa-i Şerife 171
  Terceme-i Münîfe 172
  Şerh ve İzah 173
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 177
  Sekizinci Sîğa-i Şerife 182
  Terceme-i Münîfe 182
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 183
  Salâtın Okunuşu 184
  Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 185
  Terceme-i Münîfe 185
  Şerh ve İzah 186
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 189
  Onuncu Sîğa-i Şerife 190
  Terceme-i Münîfe 191
  Şerh ve İzah 191
  On Birinci Sîğa-i Şerife 193
  Terceme-i Münîfe 193
  Şerh ve İzah 194
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 201
  On İkinci Sîğa-i Şerife 202
  Terceme-i Münîfe 202
  Şerh ve İzah 203
  On Üçüncü Sîğa-i Şerife 206
  Terceme-i Münîfe 207
  Şerh ve İzah 208
  On Dördüncü Sîğa-i Şerife 218
  Terceme-i Münîfe 219
  Şerh ve İzah 220
  On Beşinci Sîğa-i Şerife 220
  Terceme-i Münîfe 221
  Şerh ve İzah 221
  On Altıncı Sîğa-i Şerife 222
  Terceme-i Münîfe 222
  Şerh ve îzah 223
  On Yedinci Sîğa-i Şerife 227
  Terceme-i Münîfe 228
  Şerh ve îzah 229
  On Sekizinci Sîğa-i Şerife 230
  Terceme-i Münîfe 231
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 233
  On Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 233
  Terceme-i Münîfe 234
  Şerh ve îzah 235
  Yirminci Sîğa-i Şerife 239
  Terceme-i Münîfe 240
  Şerh ve îzah 241
  Yirmi Birinci Sîğa-i Şerife 244
  Terceme-i Münîfe 244
  Şerh ve îzah 245
  Yirmi İkinci Sîğa-i Şerife 246
  Terceme-i Münîfe 246
  Şerh ve îzah 247
  Yirmi Üçüncü Sîğa-i Şerife 249
  Terceme-i Münîfe 250
  Şerh ve îzah 251
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 254
  Yirmi Dördüncü Sîğa-i Şerife 255
  Terceme-i Münîfe 255
  Şerh ve îzah 256
  Yirmi Beşinci Sîğa-i Şerife 257
  Terceme-i Münîfe 257
  Şerh ve îzah 257
  Yirmi Altıncı Sîğa-i Şerife 262
  Terceme-i Münîfe 262
  Şerh ve îzah 262
  Yirmi Yedinci Sîğa-i Şerife 272
  Terceme-i Münîfe 272
  Şerh ve îzâh 273
  Yirmi Sekizinci Sîğa-i Şerife 278
  Terceme-i Münîfe 279
  Şerh ve îzah 280
  Yirmi Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 285
  Terceme-i Münîfe 285
  Otuzuncu Sîğa-i Şerife 285
  Terceme-i Münîfe 286
  Şerh ve îzah 287
  Otuz Birinci Sîğa-i Şerife 290
  Terceme-i Münîfe 290
  Şerh ve îzah 291
  Bu Sîğa île İlgili Faziletler 292
  Otuz İkinci Sîğa-i Şerife 293
  Terceme-i Münîfe 293
  Şerh ve îzah 294
  Otuz Üçüncü Sîğa-i Şerife 294
  Terceme-i Münîfe 295
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 295
  Otuz Dördüncü Sîğa-i Şerife 296
  Terceme-i Münîfe 296
  Şerh ve îzah 297
  Bu Sîğa İle İlgili Faziletler 300
  Otuz Beşinci Sîğa-i Şerife 303
  Terceme-i Münîfe 303
  Şerh ve îzah 303
  Bu Sîğa île İlgili Faziletler 304
  Otuz Altıncı Sîğa-i Şerife 306
  Terceme-i Münîfe 306
  Otuz Yedinci Sîğa-i Şerife 307
  Terceme-i Münîfe 308
  Şerh ve îzah 308
  Otuz Sekizinci Sîğa-i Şerife 313
  Terceme-i Münîfe 314
  Şerh ve îzah 315
  Otuz Dokuzuncu Sîğa-i Şerife 316
  Terceme-i Münîfe 317
  Şerh ve îzah 318
  Kırkıncı Sîğa-i Şerife 322
  Terceme-i Münîfe 323
  Şerh ve îzah 326
  Bu Sîğa île İlgili Faziletler 332
  Fihristler 335

  Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife Adlı Bu Kitap Cübbeli Hoca'nın son yazdığı kitabıdır.Bu Kitap Ahmet Mahmut Ünlü Tarafından Sadeleştirilerek Kaleme Alınmıştır.Risaliyye Ahmediyye'nin 62. serisidir. Faziletli Kırk Salavat-ı Şerife
  Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerife el uzatamaz.çünkü ruhaniyet-i peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.Salavat-ı şerife dünya ve ahiret işlerinin cümlesine kafidir.

  FAZİLETLİ KIRK SALAVAT-I ŞERİFE

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.