0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

 
0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Geri Bildirim

Cübbeli Ahmed Hoca Hac ve Umre Risalesi-1142

Ürün Kodu:9786054814251

Hızlı Gözat

Hac Ve Umrede Yapılan Fazifeler Dualar Manevi Ortamın Verdiği Haz ve Ulvi Duyguların Dile Getirildiği Bir Eserdir.

Stok Durumu : Stokta var

35,00 ₺
Whatsapp Sipariş HattıTelefon İle Sipariş HattıYurtdışı Müşterilerimizin Dikkatine

Detaylar

HAC VE UMRE RİSALESİ


         ÖNSÖZ
Bütün hamdler: "Haccı ve umreyi Allâh için tam yapın”    (Bakara Sûresi: 197 ’den)buyuran Allâh-u
Te'âlâ’ya mahsustur.
Sonsuz salât-ü selamlar: "Her kim hac yapar da müstehcen konuşmaz ve günah işlemezse annesinin doğurduğu gün gibi (hacdan) döner”
(Buhârî, Hac:4, no: 1449, 2/553) buyuran RasÛlÜllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve hac-umre vazifeleri¬ni itmâm eden âl-i eshâbının üzerine olsun!
Dikkat edilmelidir ki; Allâh-u Te'âlâ hiçbir ibâdeti emrederken buyurmadığı şekilde hac-umre ibâdetlerini emrederken: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” buyurmuştur. Bundan da anlaşı-lacağı üzere hac ve umre ibâdetlerinin fıkhı çok iyi bilinmeli ve öyle amel edilmelidir.
Yine bu nedenledir ki Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hac ve umre ibâdetlerinden başka hiçbir ibâdete başlarken Allâh-u Te'âlâ’dan ko-laylaştırma talebinde bulunmamıştır.
işte bu nedenle bu fakir kardeşiniz bu konuda tafsilatlı bir risale yazmayı uzun zamandır düşü-nürken nihayet 2010 senesinin sonlarına yaklaştı-ğımız şu günlerde bu muradımı gerçekleştirmeyi Rabbim bana lutfeyledi.
Bu risâleyi hazırlarken birçok kaynaktan isti-fâde ettikse de bunların en önemlileri İmâm-ı Kâ- sânî (Rahimehullâh)ın "BedâVu tertîbVş- şerâiisimli eseri, Ibni Abidın "Hâşiyetü    Reddil-muhtâr    ale’d-Dürri’l-muhtar şerhi tenvîri’l-ebsâr” isimli eseri, Şürunbülâlî (Rahimehullâh)ın "Merâki’l-felâh bi imdâdi’l-Fet- tâh Şerhu Nûri’l-îzâh” isimli eseri, İbnü’l-Hü- mâm (Rahimehullâh)m "Şerhu Fethil-Kadîr alâ Şerhi Bidâyeti’l-mübtedî” isimli eseri ve Vehbe ez-Zühaylî’nin "el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletü- hû” isimli eseridir.

HAC VE UMRE RİSALESİ


Bu vesileyle sizleri bu eseri güzelce okuyup anlamaya ve helal mal ile tekrar-tekrar hac ve umre yapmaya muvaffak kılmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim. Rabbim kolay ve kabul eylesin.
Âmîn! Yâ Müyessiru, yâ Mu'în!
16-Zilkade-1431 / 24-Ekim-2010
İÇİNDEKİLER
Önsöz    5
BİRİNCİ KISIM
HAC İBÂDETİNİN FARZ OLUŞUNUN DELİLLERİ... 7
Hac Kelimesinin Lügat ve Istılâh Mânâları    11
Haccın Farziyetinin Delilleri    12
Haccın Farz-ı Ayn Oluşu    19
Farz Olan Haccın Sayısı    20
Haccın Farziy eti Fevri Midir,
Yoksa Geciktirilebilir Mi?    23
İKİNCİ KISIM
HACCIN ÇEŞİTLERİ VE UMRE    27
Haccın Çeşitleri     31
İfrad Haccının Yapılışı    33
İhramlıyken Sakınılması Gereken Fiiller    35
Temettü Haccının Yapılışı    56
Temettü Haccının Bozulması    61
Kıran Haccının Yapılışı    63
Umre    64
Umrenin Vakti    64
Umrenin Rüknü    65
Umrenin Vâcipleri    65
Umrenin Şartları    65
Umrenin Sünnetleri      65
Umreyi Bozan Şeyler    65
Umrenin Yapılışı    66
ÜÇÜNCÜ KISIM
HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI    71
Haccın Farz Olmasının Şartları    75
1)     Müslüman Olmak    75
2)     Büluğa Ermiş Olmak    76
3)     Akıllı Olmak    79
4)     Hür Olmak    79
5)     Haccın Farz Olduğunu Bilmek    82
6)     Haccın Meydana Geleceği Bir Vaktin Bulunması..82
7)     Mekke’den Uzak Olanın Azık
ve Bineğe Mâlik Olması    83
Azık ve Binek    85
Haccın Vucûb-u Edâsının Şartları    87
1)    Sağlıklı Olmak    87
2)     Haccm Edâsına Hissî Bir
Engelin Bulunmaması      90
3)     Yol Emniyeti    91
4)     Bulunduğu Yer İle Mekke Arasında Seferi Mesafe Olması Durumunda Kadının Yanında Eşinin veya
Mahreminin Bulunması             92
Kadınla Beraber Hacca Gidecek
Olan Mahremin Sıfatları    98
5)     Kadının, Kocasının Boşamasından Dolayı veya Ölümünden Dolayı İddet
Beklemekte Olmaması    99
Farklı Meseleler    102
Haccm Sıhhatinin (Geçerli Olmasının) Şartları 104
1)     İslâm    104
2)     Özel Mekân    104
3)     Özel Vakit    104
4)     Hac Niyetiyle İhrama Girmek    105
Mîkatlar    105
1)     Âfâkî (Mîkat Dışından Gelenler)    105
2)     Ehl-i Hill      107
3)     Ehl-i Harem    107
Hill Bölgesi Halkının Mîkatı    121
Harem Bölgesinde Oturanların Mîkatı    123
DÖRDÜNCÜ KISIM
İHRAMA NASIL GİRİLECEĞİ VE İHRAM YASAKLARI    125
İhram    129
İhrama Nasıl Girilir?    130
İhram Yasakları    149
Haccın Bozulmasını Gerektirmeyen Yasaklar 149
1)     Dikişli Elbise Giymek    149
2)     Dikişli Elbise Yasağının Yapılmasıyla
Vâcib Olan Cezâ    154
3)     Güzel Koku Sürünmek    166
4)     Kıl Gidermek ve Tırnakları Kesmek    183
5)     Tırnakları Kesmek    193
6)     Av Hayvanı Öldürmek veya Buna
Delâlet (Yol Göstermek)    200
Cezayı Gerektiren "Delâlet” Ne Şekilde Olur    212
7)     Mekke’nin Harem Sınırları İçerisinde
Bulunan Bitkilere Zarar Vermek    215
8)     Cimâ (Cinsel İlişki)    220
Muhtelif Bazı Meseleler    235
Hacca Başladıktan Sonra Haccı Kaçırmak    236
Hac Kendisine Vâcib Olduğu Halde Hac Yapmadan Ölen Kimsenin Durumu    242
BEŞİNCİ KISIM
HA CCIN İKİ R UKNÜNDEN BİRİ OLAN ARAFAT’TA VAKFE    249
Haccm Rükünleri    253
Arafat’ta Vakfe    253
Arafat’ta Vakfenin Rükün Oluşu    253
Arafat’ta Vakfenin Mekânı    256
Arafat’ta Vakfenin Zamanı    258
Arafat’ta Vakfenin Miktarı    263
Arafat Vakfesinde Vâcib Olan Miktar    265
Arafat Vakfesi Vaktinde Yapılmadığı
Zaman Hükmü    266
Arafat’ta Vakfenin Sünnetleri    274
Arafat Duâları    276
Arafat’ta Vakfe Duâsı    278
Arafat’ta Güneş Batmaya Yakın Okunacak Duâ 284
ALTINCI KISIM
HA CCIN İKİ R UKNÜNDEN BİRİ
OLAN ZİYÂRET TA VAFI    287
Ziyâret Tavafı    291
Ziyâret Tavafının Rükün Oluşu    291
Ziyâret Tavafının Rüknü     293
Ziyâret Tavafının Şartı ve Vâcibleri    295
Tavafın Yeri    315
Tavafın Zamanı    318
Tavafın Miktarı    322
Ziyâret Tavafını Bayram Günlerinde
Yapamayıp Kaçırmanın Hükmü    324

HAC VE UMRE RİSALESİ


YEDİNCİ KISIM
HACCIN VÂCİBLERİ    329
Haccm Vâcibleri    333
1)     Safa İle Merve Arasında Sa'y Yapmak    333
Sa'yin Niteliği    334
Sa'yin Miktarı      337
Sa'yin Rüknü    338
Sa'yin Câiz Olmasının Şartları    339
Sa'yin Sünnetleri    342
Sa'yin Vakti    343
Sa'yin Vaktinden Sonraya Bırakılmasının Hükmü...343
2)     Müzdelife’de Vakfe Yapmak    346
Müzdelife’de Vakfenin Niteliği     346
Müzdelife’de Vakfenin Rüknü    350
Müzdelife’de Vakfenin Yeri    351
Müzdelife’de Vakfenin Zamanı    352
Müzdelife’de Yapılması Mesnûn (Sünnet)
Olan Duâlardan Biri    353
Müzdelife Vakfesinin Vaktinden
Sonraya Bırakılmasının Hükmü    354
3)     Şeytan Taşlamak    355
Taş Atmanın Vâcib Oluşu    356
Cemreleri Atmanın Açıklaması    357
Taş Atmanın Vakti    358
Şeytan Taşlama Yerleri    366
Şeytan Taşlama, Vaktinden Sonraya Kaldığı
veya Kaçtığı Zaman Hükmü    377
4)     Saçları Tıraş Etmek veya Kısaltmak    381
5)     Sader Tavâfı Yapmak    386
Sader Tavâfının Vâcib Oluşu    386
Sader Tavâfının Şartları    388
Sader Tavâfının Vücûb (Yükümlülük) Şartları    388
Sader Tavâfının Cevaz (Câiz Olma) Şartları    392
Sader Tavâfının Vakti    395
Sader Tavâfının Yeri    396
SEKİZİNCİ KISIM
HACCIN SÜNNETLERİ    399
Haccın Sünnetleri    403
Kudüm Tavâfı    403
Tavafın Sünnetleri    404
DOKUZUNCU KISIM
İHSAR    413
İhsar     417
İhsarın Hükmü    429
İhramdan Çıkmanın Câiz Olması    429
İhramdan Ne İle Çıkacağı    431
Hedyi Kesme Yeri    440
Hedyi Kesme Zamanı    447
İhramdan Çıkmanın Hükmü    448
Muhsarın İhramdan Çıktıktan Sonra İhramına Girdiği
Şeyi Kaza Etmesinin Vâcib Oluşu    452
İhsarın Ortadan Kalkmasının Hükmü    454
ONUNCU KISIM
HACDA VEKÂLET    457
Hacda Vekâlet    461
FİHRİSTLER
Hacda Vekâletin Câiz Oluşu    465
Hacda Vekâletin Keyfiyeti    466
Vekâletin Câiz Olma Şartları    468
Vekilin Vekâlete Muhâlefet Etmesi Ve Hükmü 474
Fihristler    481

HAC VE UMRE RİSALESİ

Tanıtım Videosu

360° Fotoğraf

AkBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
FinansBank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Garanti Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
Yapı Kredi Bankası
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Ödenecek
Tek Çekim 35,00 ₺
1 Taksit 35,00 ₺ 35,00 ₺
2 Taksit 18,61 ₺ 37,23 ₺
3 Taksit 12,60 ₺ 37,79 ₺
4 Taksit 9,60 ₺ 38,41 ₺
5 Taksit 7,79 ₺ 38,96 ₺
6 Taksit 6,59 ₺ 39,52 ₺
  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz ? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Kalite
Fiyat
Değer

Değerli Müşterimiz; ihvan.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, aşağıdaki koşulları sağladığı sürece değişim veya iade hakkınız saklıdır.

1. Ürünün hasarsız ve kullanılmamış olması
2. Ürün sayfası açıklama bölümünde "iade ve değişim yapılmaz" ibaresinin bulunmaması
3. Ürün değişim ve iadesinden önce tarafımıza bilgi verilmesi
4. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gönderilmesi (başka firmalarla gönderim yapacaksanız ücretini ödemeniz gerekmektedir)

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusuru" ya da ihvan.com.tr tarafından kaynaklanan bir sorun ise kargo masrafları IHVAN.COM.TR tarafından karşılanır. Yurtiçi Kargo'dan "Karşı Taraf Ödemeli" olarak gönderebilirsiniz. Yurtiçi Kargo'da alıcı için lütfen "İhvan Basın Yayın" şeklinde belirtin.

İade ve değişim sebebi "Ürün Kusurundan" kaynaklanmıyorsa ve satış şartları eksiksiz yerine getirilmişse değişim ve iade masrafları ALICI tarafından karşılanır.

Ürün teslimi sırasında ürün kutusunda ya da ambalajında gözle görülür bir hasar varsa lütfen teslim almayın ve kargo yetkilisine tutanak tutturun.

İade ve değişimle ilgili işlem yapmadan önce lütfen iletişim kanallarımızın herhangi birinden bilgi alın.

Keyifli alışverişler dileriz.

İADE ADRESİ
İhvan Basın Yayın
Adres: Küçükbalıklı Mah. 1. Özsoy Sokak B-Blok No: 1/D
(ÖTİMER / B-23) Osmangazi / BURSA