x

Cübbeli Ahmed Hoca Salavât-ı Şerîfe Kitabı-1181

Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık
Ürün Kodu : 9786054814152
Mevlid Knadili Vesilesiyle Peygamberimize Salavatı Şeriflerin Yazıldığı Kitaptır
34,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • SALAV ve Acirc;T-I ŞERÎFE

  Ürün Özellikleri

  YAYIN TARİHİ:27 Eylül 2008

  BASKI SAYISI:1. Baskı

  DİL: Türkçe

  SAYFA SAYISI:192

  CİLT TİPİ: Karton Kapak

  KAĞIT CİNSİ: Şamua

  BOYUT:13,5 x 19,5 cm

  ÖNSÖZ

  Bütün hamdler bize kâinatın Efendisine salât- ü selâm etmeyi vâcib kılan ve bu vesileyle bizi şe-reflendirip hem Kendisiyle, hem de kıymetli me-lekleriyle aynı amelde birleştiren Allâh-u Te‘â- lâ’ya mahsustur.

  Ben şâhitlik ederim ki; Allâh-u Te‘âlâ Ken-disinden başka hiçbir ilâh bulunmayan tek bir İlâhtır. Bu öyle bir şâhitliktir ki biz bununla Dâ- ru’s-selâm’a selâmetle girebilmeyi ummaktayız.

  Yine şâhitlik ederim ki; Efendimiz Mu- hammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun Kuludur; Rasûlüdür; Safîsidir; Halîlidir ve bütün imamların İmamıdır.

  Allâh-u Te‘âlâ ona, âl-i ashâbına, etbâ‘ına ve ahbabına, Zâtının azametine yakışır şekilde ve il-minin ihatası vüsatinde salât-ü selâm eylesin!

  Bundan sonra beyan etmek istediğim husus şudur ki; zedelerinin ve kötülüklerinin silinmesini ummakta olan bu miskin kul, yaptığım vaazlardan dolayı 2002 senesinde Bandırma Cezaevi’nde yatarken, çıktığımda her Mevlid Kandilinde Rasû- lüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) in anısına ufak da olsa bir risâle yazmaya karar vermiştim.

  Allâh-u Te‘âlâ’nm tevfîkiyle bu seneye kadar bu sözümde durabildim. İşte bu sene de elinizde olan bu risâleyi hazırlamaya muvaffak kılındığım için Allâh-u Te‘âlâ’ya hamdederim.

  Bu risâle, Ahmed ibni Muhammed es-Sâvî

  (Rahimehullâh) in, büyük şeyhi olan Ahmed ibni Muhammed ed-Derdîr el-Adevî (Kuddise Sirruhû) nun derlemiş olduğu salâtlar üzerine, kendi şeyhi Sâlih es-Sibâ‘î (Rahimehullâh) in emriyle yazmış olduğu "el-Esrâru’r-Rabbâniyye ve’l-Füyûzâtü’r- Rahmâniyye ale’s-Salevâti’d-Derdîriyye" nâmın-daki şerhinden derlenen eşsiz ilimler ve çok değerli faziletler yumağıdır.

  Bu fakir, geçtiğimiz Ramazân-ı Şerif bayra-mında Ehl-i Beyt ve Meşâyıh kabirlerini ziyaret kastıyla Mısır’a yapmış olduğum nhlet-i mübâre- kede Ahmed ibni Muhammed ed-Derdîr (Kuddise

  Sirruhû) nun, Kahire’de Ezher-i Şerifin civarında bulunan kabr-i şerifini ziyaretle şereflendim.

  Cuma saatine denk gelen o mübarek ziya-rette, duaların kabul olduğu o mübarek makamda bir çok feyizlere nâil oldum.

  Sâvî (Rahimehullâh) in Mekke-i Mükerreme’de medfûn bulunduğunu öğrendiğim için nasip olursa bundan sonra yapacağım umrelerdeki "Cennetü’l- Ma‘lâ" ziyaretlerimde, kabrinin tam yerini bileme-sem de Hadîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin huzû- runda yapacağım dualara kendisini de katarak bir nebze de olsa hakkını ödemeye niyet ettim.

  Ancak onun büyük şeyhi olan Şeyh Ahmed ed-Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun ziyaretinin, onu ziyaret gibi kendisini memnun edeceği şüphesizdir.

  Çocukluğumdan beri eserlerinden, özellikle "Celâleyn Hâşiyesi"nden istifâde ettiğim ve teşvikli beyanlarıyla Allâh dostlarına âşık olduğum Sâvî (Rahimehullâh) in, lmâm-l Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun derlediği salevâta yapmış olduğu bu şerhin adını, Yûsuf-u Nebhânî (Rahimehullâh) m ve diğer bir çok ulemânın eserlerinde okuduğumda, ona nasıl ulaşacağım diye düşünür dururdum.

  İşte bu ziyaretin bereketiyle olacak ki, Kahire Mektebesi tarafından 2001/1422 tarihinde ikinci baskısı yapılan bu kıymetli esere kavuştum.

  Böylece Mısır’a yapmış olduğum üçüncü ziyaret de önceki iki ziyaret gibi zâhirî ve bâtınî bir çok faydalan mûcip oldu.

  İşte bu büyüklerin ihlaslı hizmetleri ve yüce himmetleri neticesinde bu Mevlid Kandili’nde sizlere bu risaleyi hazırlamaya muvaffak kılındı-ğım gibi Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazım; daha nice Mevlid Kandil’lerine siz okurlanmla birlikte, ha-yırlı uzun ömürlerle, sâlih ve hâlis amellerle, daha nice kıymetli eserlerle ve Allâh-u Te‘âlâ’nm Ha- bîb’ine (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) karşı gün be gün artan muhabbetlerle kavuşabilmemizdir.

  Umduklanmızı gerçekleştirmesi için Kendi-sine itimat edebileceğimiz tek Zat ancak Allâh-u Te‘âlâ’dır.

  12-Rabîule vvel-1429 20-Mart-2008

  İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM

  Salevât-ı şerîfenin faziletleri 11

  İKİNCİ BÖLÜM

  Salevât-ı şerife öncesinde kabul olunacağına kesin gözüyle bakılan ve tamamı âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden oluşan mühim dualar 21

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Huccetü’l-lslâm İmâm-ı Gazâlî (Rahimehullâh) ın sîğası 32

  Seyyid Ahmed Bedevi (Kuddise S ir ruhu )nun salâtı... 34 Seyyid Abdüsselâm ibni Beşîş (Kuddise Sirruhû) nun salâtı 35

  Seyyid İbrâhîm-i Düsûkî (Kuddise Sirruhû) nun salâtı 38

  Ülü’l-Azm sîğası 39

  Salâtü’l-Melâike sîğası 40

  Nûr-u Kıyâmet salâtı 41

  Saâdet salâtı 42

  Necât salâtı 43

  Rızâiyye sîğası 45

  Ra’ûf-ü Rahim sîğası 45

  Salâtü’l-Fâtih sîğası 46

  Nûr-u Zâtî sîğası 48

  KeremüT-usûl sîğası 58

  Ehl-i tarîk sîğası 60

  İn‘âm sîğası 61

  Kemâliyye sîğası 61

  Visâl sîğası 62

  Tıbb-ı zâhirî ve bâtınî sîğası 63

  Aliyyü’l-kadr sîğası 64

  Lutf-ü hafî sîğası 66

  İbrâhîmiyye Sîğası 67

  Ümmehâtü’l-Mü’minîn Sîğası 68

  Tâhir-i Mutahhir sîğası 69

  Zâtü’l-Menâkıbi’l-Fâhira sîğası 70

  Vesîle ve Fazîle sîğası 71

  İmâm-ı Derdîr (Kuddise Sirruhû) nun diğer Meşâ- yıhtan naklettiği diğer salât sîğaları 72

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Sonu ‘Hemze’ ile biten salât sîğaları 77

  Sonu ‘Be’ ile biten salât sîğalan 78

  Sonu ‘Te’ ile biten salât sîğalan 80

  Sonu ‘Se’ ile biten salât sîğalan 82

  Sonu ‘Cim’ ile biten salât sîğaları 82

  Sonu ‘Hâ’ ile biten salât sîğaları 83

  Sonu ‘Hı’ ile biten salât sîğaları 84

  Sonu ‘Dal’ ile biten salât sîğaları 85

  Sonu ‘Zel’ ile biten salât sîğaları 86

  Sonu ‘Re’ ile biten salât sîğaları 86

  Sonu ‘Ze’ ile biten salât sîğalan 87

  Sonu ‘Sin’ ile biten salât sîğaları 88

  Sonu ‘Şın’ ile biten salât sîğalan 88

  Sonu ‘Sad’ ile biten salât sîğalan 89

  Sonu ‘Dad’ ile biten salât sîğalan 90

  Sonu ‘Tı’ ile biten salât sîğalan 91

  Sonu ‘Zı’ ile biten salât sîğalan 92

  Sonu ‘Ayn’ ile biten salât sîğalan 93

  Sonu ‘Ğayn’ ile biten salât sîğalan 93

  Sonu ‘Fe’ ile biten salât sîğalan 94

  Sonu ‘Kaf’ ile biten salât sîğalan 95

  Sonu ‘Kef ile biten salât sîğalan 95

  Sonu ‘Lam’ ile biten salât sîğalan 96

  Sonu ‘Mim’ ile biten salât sîğalan 97

  Sonu ‘Nun’ ile biten salât sîğalan 98

  Sonu ‘He’ ile biten salât sîğalan 98

  Sonu ‘Vav’ ile biten salât sîğalan 99

  Sonu ‘Lâ’ ile biten salât sîğalan 100

  Sonu ‘Ye’ ile biten salât sîğalan 100

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Müsebbe‘ât-ı aşere (Her biri yedi kere okunan onvird) 103

  Müsebbe‘ât-ı aşere virdini okumanın fazi-letleri 108-110

  İmâm-ı Derdir (Kuddise Sirruhû) nun cuma gecesi veya genel vakitlerde okunabilecek salevât ve dualardan derlenmiş virdleri 105-144

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.