x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Esma-ül Hüsna - Allah'ın Güzel İsimleri


  Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Karınca Polen
  • Yazar : İbni Kesir - Kurtubi - Beyhaki - Es Sadi - İbn Kayyim El Cevzi
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Şamua
  • Dil : Türkçe
  • Sayfa Sayısı : 704
  • Ebat : 17 X 24 cm
  • Ağırlık : 1090 gr
  • Barkod : 9786055546076
  ÖNSÖZ


  Şükredenlerin hamd ettiği gibi bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah’a hamd eder, hamd edenlerin şükrettiği gibi O’na şükrederiz. Salât ve Selâm, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in üzerine olsun.
  Kalp için tevhit alanından daha üstün ve daha yararlı başka bir alan yoktur. Zira kalp, bu alanda özgürce dolaşır, kendisi için dersler çıkarır; böylece isim ve sıfatlarını anarak Mevlâ’sına kulluk eder. Allah Teâlâ, aziz kitabı Kur’an’da zatını en güzel adlarla adlandırmış, kendisini en güzel niteliklerle nitelemiş ve şöyle buyurmuştur:
  “İsimlerin en güzeli Allah’ındır. Öyleyse O’na bunlarla dua edin. O’nun isimlerinde aykırılığa (ve inkâra) sapanları bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. ”
  Bu isimler, Allah’ın birliğini, merhametini ve üstünlüğünü gösteren, aynı zamanda kalplere ve kulaklara hoş gelen isimlerdir. Hatta bu isimler, bütün hayır ve iyiliklere eksiksiz olarak işaret eden isimlerdir.
  Fakat ne yazık ki, insanlar bu isimlerin anlamları hakkında görüş birliğine varamadılar. Bu konuda birçok görüşler ileri sürerek doğru yoldan ayrıldılar. Kimileri bu isimleri farklı şekillerde yorumlarken, kimileri de bu isimlerin anlamlarıyla kesinlikle bağdaşmayan görüşler ileri sürdü. Kimileri ise ne bu grubun ne de öteki grubun iddia ettiği görüşleri kabul etmedi ve bir kenarda durmayı tercih etti. Bu tavra karşılık, isimleri yorumlayanlar veya anlamlarıyla bağdaşmayan görüşler ileri sürenler, kapkara tevil ve yorumlar deryasına daldılar. Öyle karanlık bir derya ki, ellerine bakmak isteseler zifiri karanlık nedeniyle ellerini dahi göremezler.
  Tüm bu görüşlerin arasından Ehlisünnet ve’l-cemaat ise Allah’ın bu güzel isimlerini anlama yolunu tercih etti. Bu âlemde Allah’ı kendisinden daha iyi tanıtan bir varlığın olmayacağına inandı. Bunun için Allah’tan yardım dileyerek insanlar arasında Allah’ı en iyi tanıyan kimseye (Hz. Peygambere) gitti. Onun bitmez tükenmez pınarından doyasıya yararlandılar. Kurtuluşlarını, hiçbir eğrilik ve yanılmanın olmadığı bu metodda gördüler. Bu konuda Allah’tan sonra Hz. Peygamber’den yardım istediler. Ondan sonra da hiçbir aşırılık veya tahrifata sapmadan tevatürle ondan ilim nakleden ve güvenirlilikleri ispatlanmış ravilerin rivâyetlerinden yararlandılar. Bu yüzden Yüce Allah’ın bu güzel isim ve sıfatları konusunda en üstün metod selefin metodudur. Zira bu metod, ne filozofların ileri sürdükleri görüşlere ne de kelamcıların anlaşılmaz söz ve düşüncelerine dayanmaktadır. Allah’ın isimleri konusundaki bu selefi metod, aşırılıklardan uzak mutedil ve orta bir metoddur.
  Ehlisünnetin, Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını anlama konusunda ortaya koydukları bu metodun kuralları, bu şekilde belirlenmiştir. Metodlarında olduğu gibi bu kurallarda da herhangi bir aşırılık bulunmamaktadır. Selefi metodun dayandığı kurallardan bazılarını özetle şöyle sıralayabiliriz:
  1-Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde Yüce Allah’a benzeyen hiçbir varlık yoktur. Biz O’na, O’nun kendisini bize tanıttığı şekilde inanırız. O, kendisini bize şöyle tanıtır: “O’nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
  Bizler, Yüce Allah’ın bizim kendisini nasıl tanımamız gerektiğini belirttiğine inanıyoruz. Zira O, şöyle buyurur: “De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı?”
  Dolayısıyla Allah’ın bazı sıfatlarını nefiy/yok saymak, teşbih/benzetmek, ta’til/ geçersiz saymak, tevil/başka şekilde yorumlamak veya örneklendirmek mümkün değildir. Zira Allah’ın sıfatlarını belirten âyetler müteşabih (anlamları bilinmeyen, kapalı) değildirler. Bütün sıfatların anlamı özetle selefin şu sözünde toplanmıştır: “İstiva malûm, keyfiyet meçhuldür.” Yani Allah’ın sıfatlarına olduğu gibi inanır, bunların keyfiyetlerini Allah’a havale ederiz.
  Örneğin, “Allah Rahmân ve Rahimdir” dediğimizde şunu kastediyoruz: O, hiçbir teşbih, temsil, tahrif ve ta’til olmadan kendisini nitelediği şekilde merhamet sahibidir. O’nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır ve O, inkarcıların nitelediklerinden uzaktır.
  2-Allah’ın zatını düşünme girişimlerinden tamamen uzaklaşmak ve sadece bu isimlerle O’na nasıl ibadet edilebileceğini araştırmak. Rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın nimetleri konusunda dü-şününüz, O’nun zatı hakkında düşünmeyiniz”. Zira Yüce Allah hiç kimseye ben-zemediği gibi hiç kimse de O’na benzemez. Şöyle buyuruyor Yüce Rabb’imiz: “O’nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O, işitendir, görendir.”
  Bizler en mükemmel sıfatların Allah’ta bulunduğuna inanıyoruz. Ayrıntıları âyetlerde belirtilen sıfatların aynen Allah’ta bulunduğunu kabul ediyoruz. Bunları yok sayma konusunda deriz ki: Allah, her türlü eksiklik ve kusurdan uzaktır. Bu yüzden Allah, kendisini nitelediği gibi nitelendirilir; aynı zamanda O, Hz. Peygamber’in kabul ettiği sıfatlarla da nitelendirilir. Bu, Allah’ın bütün isim ve sıfatları için geçerlidir. İsimleri kabul edip sıfatları yok sayanlar veya zatî sıfatları kabul edip fiilî sıfatları kabul etmeyenler doğru yoldan sapmışlardır. İddia ettikleri bütün bu görüşleri sapıklık ve bid’attir.
  3-Bazı isimler lafzen aynı olabilir. Fakat bu, isimlendirilenlerin aynı veya eşit olduğunu göstermez. Örneğin Allah için “Merhamet sahibidir” denilir. İnsanlar da bu sıfatla nitelendirilebilir ve “Filanca merhamet sahibidir” denilebilir. Ancak her iki niteleme aynı değildir. Çünkü “hızlı adam”, “hızlı tren”, hızlı uçak” denildiğinde hemen “her hız, nitelenen varlığa göre değişir” deriz. İşte Allah’ın merhamet sahibi oluşu ile insanın merhamet sahibi oluşu da böyledir. Allah’ın merhameti sınırsız ve her şeyi kuşatmıştır. İnsan ise böyle değildir.
  4-Allah’ın en güzel isimlerini belirten bütünüyle sahih bir hadis bulunmamaktadır. Bu konuda meşhur olan hadis, Buhârî ve Müslim’in Ebû Hüreyre’den rivayet ettikleri şu hadistir: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’ın yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa cennete girer. Al¬lah tektir, tek olanı sever.” el-Esmâ-ü’l hüsnâ hakkındaki bu sahih hadis burada sona ermektedir. İsimleri belirten hadis ise, Tirmizî’nin rivâyetinde bulunmaktadır. Ancak bu rivayet, senedinde hadis âlimleri tarafından zayıf kabul edilen Velid b. Müslim bulunması nedeniyle zayıf kabul edilir. Her ne kadar Tirmizî bu hadisi başka yollardan rivayet etse de, tüm bu yollar hadis âlimlerince zayıf kabul edilmektedir. Hatta bazılarında şiddetli derecede zayıflık bulunmaktadır.
  İbn Kesir’in bu konuda güzel bir değerlendirmesi bulunmaktadır.
  İbn Kesir der ki: “Bir grup hadis âlimi, Allah’ın isimlerini belirten bu hadisi müdrec hadis olarak kabul etme eğilimindedirler. Müdrec hadis, ravinin, hadisin aslında olmayan bir şeyi fazladan eklemesidir. Böylece hadis zayıf kabul edilmektedir. Sonra bu hadisin rivayet zincirinde Velid b. Müslim ve Abdülmelik b. Muhammed es-San’ânî bulunmaktadır. Hadis âlimleri, her iki ravinin de zayıf olduğu görüşünde ittifak etmişlerdir. Züheyr b. Muhammed, birden çok hadis âliminin bu ravileri zayıf kabul ettiğini rivayet eder.”
  İbn Kesir’in konuyla ilgili bu değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü kendisi bir müfessir, dil bilgini ve muhaddistir. Hadis ravilerinin belirttikleri bu isimlerin, âlimlerden derledikleri özel görüşleri olduğunu, Hz. Peygamber’in sözü olmadığını ispatlayacak yetkinliktedir. Burada esas alınacak kural şudur: “Allah’ın güzel isimleri, Kur’an ve Sünnet esas alınarak belirlenebilir.”
  Yukarıda aktardığımız sahih hadis, Allah’ın doksan dokuz isminin bulunduğunu belirtmektedir. Ancak bu, Allah’ın başka isimlerinin bulunmadığını göstermez. Yani söz konusu hadis, Allah’ın isimlerini sınırlamamaktadır. Eğer bir sınırlama amaçlanmış olsaydı Hz. Peygamber bunu şu şekilde açıklıkla ifade ederdi: “Allah’ın isimleri doksan dokuz tanedir.”
  Bütün İslâm bilginleri, Allah’ın isimlerinin bu sayıdan daha fazla olduğu görüşünde hemfikirdirler. Bunu özellikle şu hadis-i şerifte geçen ifadelerden anlı-yoruz: “Senin kendini isimlendirdiğin veya herhangi bir varlığa öğrettiğin veya kendi katında gayb âleminde tercih ettiğin her isimle senden diliyorum.” Bu ha¬disteki ifadeler, Allah’ın, insanların bilmediği, ancak bazı seçkin ve özel kullarına öğrettiği, gayb âleminde tercih ettiği isimlerinin bulunduğunu göstermektedir.
  İbn Kayyim der ki: “el-Esmâ-ü’l hüsnâ, herhangi bir sayı ile sınırlandırılamaz. Çünkü Allah Teâlâ’nın kendi katında gayb âleminde tercih ettiği isimleri ve sıfatları vardır. Bu isim ve sıfatları ne Allah’a yakın bir melek ne de gönderilen bir peygamber bilebilir.”
  Alimlerin bu görüşlerini aktardıktan sonra görüyoruz ki, hadiste geçen “ezberleyen ve sayan” cümlesinden maksat, sadece bu isimleri ezberleyip saymak değil; o isimlerle Allah’a kulluk etmek, dua etmek ve gerekleriyle amel etmektir. Çünkü iyi kötü her insan bu isimleri kolaylıkla ezberleyip sayabilir ve sürekli tekrarlayabilir. Ancak onların gerekleri ile amel etmek, saymak kadar pek de kolay değildir. Nice Kur’an okuyan kimseler vardır ki, etkisi onların boğazlarından aşağıya inmez. Nice namaz kılanlar vardır ki, yorulmak kendilerine kâr kalır. Bir başkası tuttuğu oruçtan aç ve susuz kalmaktan başka bir şey kazanamaz. Bu isimleri ezberleyip saymak da aynen böyledir.
  5-Allah’ın isim ve sıfatları tevkifidir , akıl ile bilinemez. İbn Kayyim şöyle söyler: “Allah’a verilen isim ve sıfatlar tamamen tevkifidir.” Kur’an ve sahih hadislerde belirtilen Allah’ın isim ve sıfatlarına inanmak, anlamlarını bilmesek de vaciptir. Bu kaynaklarda belirtilmeyen ve insanların üzerinde ihtilaf ettikleri isim ve sıfatları ise, amacı açıkça ortaya çıkmadıkça ne kabul ediyor ne de yok sayıyoruz. Bu konuda ne ileri ne de geri gideriz. İnançla ilgili alanlarda kıyas ve içtihat yapmayı kabul etmeyiz. Akıl, sadece fıkıh alanında yeni ortaya çıkan durumların hükmünü belirtmek için Kur’an ve hadisler ışığında kullanılır. İnanç ve itikatla ilgili konular kesinlik gerektirir, bu alanda zan veya içtihatlara yer yoktur.
  6-Allah’ın isimleri anlamlarına dört şekilde delalet eder. Bunlar:
  a- Bizzat Allah’ın zatına delalet eden isimler.
  b- Zatî sıfatlar. Allah’ın işitmesi, görmesi, yapma gücü olması, bilmesi ve hayatta olması bu tür sıfatlardandır ve bizzat Allah’ın zatıyla ilgilidir.
  c- Fiilî sıfatlar. Bunlar, yaratma ve rızıklandırma gibi Allah’ın fiillerine bağlı olan sıfatlara delalet ederler.
  d- Selbî sıfatlar. Bu tür sıfatlar, Allah’ı her türlü eksiklikten uzak tutmayı, O’nu kusursuz ve mükemmel görmeyi gerekli kılar. Örneğin Allah’ın kimseye muhtaç olmama sıfatı, yoksulluk sıfatının olmadığını gösterir. Diğer sıfatları da bu şekildedir.
  7-Bu isim ve sıfatların dışında Allah’ın, “Haberî sıfatlan” denilebilecek çeşitli sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatlar, Kur’an’da zâhir anlamları ile sabit olan sıfatlardır. Allah’ın gökten yeryüzü semasına inmesi, gelmesi, istiva etmesi, eli ve gözü olması gibi sıfatlar bu türdendir. Bunlar zâhiri anlamları ile Kur’an ve sahih hadislerde bulunmaktadır; ancak, keyfiyetlerini yalnızca Allah bilir. Fakat akıl, bu tür sıfatları kabul etmemektedir. Ancak bizler, dinî metinlerde geçmesi nedeniyle bu sıfatları olduğu gibi kabul etmekte ve tevil etmemekteyiz. Çünkü bu sıfatların da Allah’ın kemâl sıfatlarından olduğuna ve maksadını yalnız Allah’ın bildiğine inanıyoruz. Bu inançla beraber bu sıfatların keyfiyetini araştırmıyor ve herhangi
  bir varlığa benzetmekten kaçmıyoruz. İmam Malik bu konuda en güzel sözü şöyle söylemiştir: “İstiva malûmdur. Keyfiyeti ise meçhuldür. Ona inanmak vacip, hakkında soru sormak ise bid’attir.”
  Şüphesiz Allah’ın sıfatları konusu, isimlerinden daha geniştir. Beyhakî der ki: “İsimler, Kur’an veya sahih hadislerin haber verdiği isimlerle sınırlıdır. Sıfatlar ise, aklî delillerin Yüce Allah’ı nitelediği bütün nitelikleri kapsar.” Bizlerin şu an bu tür kelamî tartışmalara girmemize gerek yoktur.
  8-Konuya girmeden önce burada şunu belirtmekte yarar görüyorum. Hadis veya haberlerde gelen isim ve sıfatların hepsi el-Esmâ-ü’l-hüsnâdan değildir. Bu gibi durumlarda en güzel tavır, bu konuda bilgi sahibi olanlara başvurarak meseleyi açıklığa kavuşturmaktır.
  Bununla ilgili olarak sadece bir örnek vermekle yetineceğim. Örneğin Yüce Allah: “Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah’ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır.” buyurmaktadır. Burada âyette geçtiği üzere Allah için “aldatan” sıfatı kullanılamaz. Allah böyle bir sıfattan beridir. Âyette Allah için “Oysa O, onları aldatandır” denmesinin nedeni, Allah’ı aldattığını sananlara aynı üslupla karşılık verilmesidir. Aynı durum “Ve kendileri Allah’ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefislerini unutturmuş...” âyeti için de geçerlidir.
  9-Allah’ın en büyük ismi anlamına gelen İsm-i âzam hakkında birçok sahih veya hasen rivâyetler bulunmaktadır. İsm-i âzamla dua edildiğinde Allah o duayı kabul eder, onunla istediğinde Allah verir. Özetle hadislerde İsm-i âzam’ın şunlar olduğu rivayet edilmiştir:
  1-Allah
  2-Rahmân ve Rahîm
  3-Fatiha sûresi
  4-Âyete’l-kürsi, “Allah. O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir, kâimdir...”
  5-Yunus (a.s.)’ın balığın karnında yaptığı dua. “Senden başka ilâh yoktur, sen yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum.”
  6-“Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, şefkat ve merhamet sahibisin, cömertsin. Gökleri ve yeri mükemmel yaratansın. Yücesin ve ikram sahibisin. Diri ve her şeyi ayakta tutansın.”
  7-“Ey Allah’ım! Senden başka hiçbir ilâhın bulunmadığına, senin bir ve yalnız olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, doğurmadığına ve doğurulmadığına, bir benzerin veya eşinin olmadığına şahitlik ederek senden dileniyorum.”
  Bütün bu rivâyetler sahihtir. Hepsinin kaynağını daha sonra zikredilen yerlerde belirteceğiz.
  Bu meselenin derinliklerine dalmadan, bir rivâyeti tercih edip ötekini bir kenara bırakmadan Hz. Peygamber’in “Onları ezberleyen ve okuyan cennete girer” tavsiyesine uyarak bu isimleri ezberlemeye, her zaman okumaya ve gereklerini yerine getirmeye çalış. Hadisler arasında tercih yapmayı konunun uzmanlarına bırak. Daha geniş ve ayrıntılı bilgi almak için uzmanlara başvur. Bil ki bu isim ve sıfatlarla amel etmek, onları sadece ezberleyip okumaktan daha önemlidir. Başarıya ulaştıran elbette Yüce Allah’tır.

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ 13
  KİTAP HAKKINDA 21
  ALLAH’IN İSİMLERİNİN MANALARI HAKKINDA YAZILMIŞ ESERLER 379
  İBN KAYYİM’İN ESMÂU’L-HÜSNÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI 381
  İBN KAYYİM’İN BU KİTAPTAKİ METODU 383
  KİTABIN İÇERİĞİ 385
  BU KİTABIN ASLI 387
  BU KİTAPTA YAPTIĞIMIZ UYGULAMA 389
  YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİNİ VE SIFATLARINI TANIMAK 391
  YÜCE ALLAH'IN EN GÜZEL İSİMLERİNİN ASII.LAR1 397
  ESMÂU’L-HÜSNÂ’NIN GEREKTİRDİKLERİ 407
  ESMÂU’L-HÜSNÂ İLE TEVESSÜL 417
  ESMÂU’L-HÜSNÂ’YI KORUMADA EDEB 421
  ESMÂU’L-HÜSNÂ’YI KÖTÜLÜKTEN TENZİH ETMEK 425
  YÜCE ALLAH’IN, EN GÜZEL İSİMLERİYLE VE YÜCE SIFATLARIYLA
  TECELLÎ ETMESİ 429
  ESMÂU’L-HÜSNÂ’NIN, YÜCE ALLAH’IN ZATINA VE BİRLİĞİNE
  DELALET ETMESİ 431
  AHKÂM ÂYETLERİ VE YÜCE ALLAH’IN SIFATLARIYLA İLGİLİ ÂYETLER 437
  YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI HARKINDAKİ ÂYETLERDE TE’VİLİN
  OLMAMASI 439
  YÜCE ALLAH’IN ZATI, SIFATLARI VE İSİMLERİ HAKKINDA BAHİS 441
  ESMÂU’L-HÜSNÂ VE ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN SELBİN NEFYEDİLMESİ 445
  İSİM VE MÜSEMMÂ (=İSMİN İFADE ETTİĞİ MANA) 642
  SIFATLARI VE NA’TLARI TANIMA 649
  YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİNİ GETİRME HUSUSUNDA KUR’AN-I KERİMİN METODU
  YÜCE ALLAH’IN; “İNSANLARIN RABBİ”, “İNSANLARIN MELİKİ” “İNSANLARIN
  İLAHI” ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİNDE GEÇEN TAMLAMALARIN MANASI 686
  YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİNİN BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI
  OLMASINDAKİ HİKMET VE ÂYETLERİN BU İSİMLERLE BİTMESİ 691
  İBN KAYYİM’İN, KİTABI HAZIRLAYANLARIN VE TERCÜME EDENLERİN BAŞVURDUĞU KAYNAKLAR 69
  el-CÂMİ’ 69
  el-CEBBÂR 73,499
  el-CELÎL 139
  el-CEMÎL 77, 633
  D
  ed-DÂR (ZÂR) 224
  E
  el-EHAD 337
  el-EKREM 31
  el-ELÎMU’ L-AHZ 194
  el-EWEL 35
  FÂLİKU’L-HABBİ VE’N-NEVÂ 261
  FÂLİKU’L-İSBÂH 261
  el-FÂTIR 259
  el-FETTÂH 263
  G
  el-GAFFÂR 248
  el-GÂFİR 248
  el-GAFÛR 248
  el-GÂLİB 270
  el-GANİYY 254,621
  H
  el-HABÎR 136
  el-HÂDÎ 343
  el-HÂFID 128
  el-HAFÎZ 93,573
  el-HAFÎ 90
  el-HÂFIZ 85
  el-HAK 96,467
  el-HAKEM 101
  el-HÂKİM 505
  el-HAKÎM 106, 505
  el-HÂLİK 132
  el-HALÎM 113, 562
  el-FlALLÂK 132
  el-HAMÎD 116, 579
  el-HASÎB 87
  el-HAY 121, 608
  el-HAYÎ 125
  K
  el-KÂBIZ 43
  el-KADÎR 266
  el-KÂDİR 266
  el-KÂFÎ 284
  el-KAHHÂR 270
  el-KÂHİR 270
  el-KARÎB 276
  el-MÂNİ’ 314
  el-MECÎD 296, 579
  el-MELÎK 308
  el-MELİK 308, 467
  el-MENNÂN 322
  el-METÎN 279
  el-MEVLÂ 330
  el-MU’TÎ 314
  el-MUAHHİR 317
  el-MUDİL 343
  el-MUĞÎS 640
  el-MUGNÎ 254
  el-MUHÎT 292
  el-MUHSÎ 292
  el-MUHSİN 300
  el-MUHYÎ 306
  el-MUÎD 292
  el-MUİZ 311
  el-MUKADDİM 317
  el-MUKÎT 320
  el-MUKTEDİR 266
  el-MUSAVVİR 304
  el-MÜ’MİN 326
  el-MÜBDİ’ 292
  el-MÜCÎB 276
  ei-MÜDEBBİR 320
  el-MÜHEYMİN 326
  el-MÜMÎT 306
  e!-MÜNTAKIM 143
  el-MURŞID 150
  el-MÜTEÂL 244
  el-MÜTEKEBBİR 281,499, 572
  el-MÜZİL 311
  en-NÂFİ’ 224
  en-NASÎR 333
  er-RAB 154
  er-RÂFİ’ 128
  er-RAHÎM 159, 464
  er-RAHMÂN 159, 464
  er-RAKÎB 171,576
  er-RÂŞİD 150
  er-RAÛF 175
  er-RÂZİK 146
  er-REFÎ’ 167
  er-REFÎK 169, 637
  er-REŞÎD 150
  er-REZZÂK 146
  es-SABÛR 212, 624
  es-SÂDIK 208
  es-SAMED 220, 618
  es-SELÂM 180, 484
  es-SEMÎ’ 186, 535
  SERÎU’L-HİSÂB 179
  SERÎU’L-İKÂB 179
  es-SEYYİD 191
  es-SİTTÎR 125
  es-SUBBÛH 178
  eş-ŞÂFÎ 192
  eş-ŞÂKİR 198, 564
  eş-ŞEDÎDU ’ L-BATŞ 194
  ŞEDÎDU’L-İKÂB 196
  T
  et-TEVVÂB 64
  V
  el-VÂHİD 337, 614
  el-VÂKÎ 349
  el-VÂRİS 347
  el-VÂSİ’ 348
  el-VEDÛD 351,606
  el-VEHHÂB 359
  el-VEKÎL 354
  el-VELÎ 330
  el-VİTR 337
  Z
  ez-ZÂHİR 35
  ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM 139
  ZÜ’T-TAVL 142
  ZÜ’L-İNTİKÂM 143
  ZÂR (ed-DÂR) 224

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.