x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Esmâü'l-Hüsna Şerhi

  Ali Osman Tatlısu - Fatih Dersiamlarından Beyoğlu Müftüsü

  Sayfa Sayısı: 270

  Kapı Yayınları - Mart 2017

  "Allah' ın Gönülleri Açan, Fikirleri Nurlandıran Doksan Dokuz Adı"

  Önsöz
  Allah adıyla andığımız büyük zat, bu muazzam varlığı yaratan, tutan, her lahza görüp gözeten zattır. Hudutsuz kudret sahibidir, isterse yaratılmışların daha nice benzerlerini de vücuda getirir; yine de kudretinden bir zerre eksilmez. O, Rab-bü’l-Alemin olmakla beraber kendisiyle aşinalığı olan kullarına bilhassa öyle lütufları, öyle ikramları vardır ki, bunları söylemeye ve saymaya kimsenin gücü yetişmez. Bu sebepten bir insan için mümkün olabilen en büyük kazanç, O’nu tanımak ve en büyük kayıp da O’ndan gaflet halinde bulunmaktır.

  Farz edelim, görgüsü, bilgisi geniş, serveti bol, hatır ve nüfuzu geçkin aynı zamanda cömert, kibar, zarif, merhametli bir zat vardır ki, herkes, onun değil öyle "dâire-yi sohbet"ine girmek, yolda belde şöyle bir iltifatına nail olmayı bile bir şeref biliyor. Bundan dolayı bir zevk ve iftihar duyuyor. Onun dostluğunu kazanmak için büyük fedakârlıklara katlanmayı göze kestiriyor... Bu dostluğu kazandığımızı kabul edelim. Acaba bununla isteklerimiz için başka dost aramak ihtiyacından kurtulabilecek miyiz? İnsanın bedenine, kalbine, ruhuna ait o kadar çeşitli hacetleri vardır ki, bunlar zamanla beraber mütemadiyen değişiyor ve ardı arası kesilmeden teselsül edip gidiyor.

  Pek açık bir hakikattir ki, böyle her an yenilenip duran bu sayısız hacetleri bitirmeye Allah u Zü’l-Celâl Teâlâ ve Tekaddes hazretlerinden başka kimse muktedir değildir. O Allah ki, doğrulup gelenlere rahmet kapısı açıktır. Kapısında perdecisi, yanına varmak için mabeyincisi yoktur. Dilekler çoğaldıkça, ihsanı, keremi çoğalan; hacetler arttıkça inamı, fazlı artan; maddi, manevi her çeşit nimetin büyüğünü, küçüğünü mahlûkata ulaştıran ve onları her türlü zarar ve ziyandan koruyan ancak O’dur. 0 halde asıl öğrenilecek ve dostluğu kazanılacak olan zat ancak Allahu Teâlâ’dır. O’nun dostluğunu kazanmak, her şeyi kazanmak demektir. Fakat Allah’tan başka her şeyi kazanmak, hiçbir şey kazanmamaktır. Allah’ın rızasına ermek; kendisini tanımak ve iradelerine itaat etmekle elde edilir. Allah’ı tanımak, bir insan için mümkün olabilen en yüksek bir şeref, iradelerine itaat etmek en yüksek bir kazançtır. Dürüst bir Allah bilgisi insanı kendi zihin âleminde bütün evham ve hayalattan, her çeşit hurafelerden, batıl faraziyelerden kurtarır. Allah’ın buyruklarına itaat etmek de, insanın hakiki saadet ve bahtiyarlığını vücuda getirir, onu ruhen, cismen temizler ve yükseltir, Allah’ın muhabbetine layık bir hale getirir. Hakikaten Allah, insanı mükellef tutmakla ona ne kadar parlak bir şeref vermiş ve onu ne kadar yükseltmiştir. Bu sayededir ki, insan mâsivaya tapmaktan, canlı cansız her hangi bir kuvvet karşısında korkup titremekten, göz yaşları dökerek onlardan beyhude merhamet dilenmekten, kurtulmuş ve bir hamlede bütün kâinatı geçerek yalnız Allah’tan korkmak, yalnız Allah’ı sevmek ve yalnız Allah’a kul olmak gibi tam ve hakiki bir hürriyete ulaşmıştır.

  Allahu Teâlâ hazretlerini insan takatinin erişebileceği en ileri bir mertebede öğreten ve O’nun hakkında en gerçek duyguları veren ve iradelerini bildiren biricik din, İslam dinidir. İslam güneşi, bulutsuz semalarda bol ziyasıyla hiç batmadan parlayıp dururken beşeriyetin bedbaht olmasına hiçbir sebep yoktur. Yalnız o nura karşı gözlerini ve gönüllerini sımsıkı tıkamasalar! İslam dini; Allahu Teâlâ’nın Kur'an' da ve hadiste gelmiş isimlerini, sıfatlarını öğreterek O’nu tanıtıyor, hadsiz hesapsız nimetlerini, lütuflarım sayarak sevdiriyor, bu nimetleri iyi kullanarak arttırma ve ebedîleştirme yollarını gösteriyor, kötü kullanarak mahrumiyete uğramaktan korkutuyor.

  Bugün dünya üzerindeki insanları Allah bilgisi hususunda üç sınıfa ayırmak mümkündür:

  1. Tam ve gerçek bir bilgi edinenler, gerçek bir duygu ile Allah’a inanan en kıymetli insanlardır. Çünkü her şeyde hakkaniyetten ayrılmaz, kimseye kötülük etmez, bilakis herkese iyilik etmeye çalışır, ne kadar büyük olursa olsun insana tapmaz, herkesi kardeş bilir, kimseye boyun eğmez, yalan söylemez, gönlü ferahtır, dünya hırsı ile gözleri kararmaz, doğru yoldan ayrılmaz...
   Ah, bütün insanlar o hakikatler hakikati yüce varlığı böylece öğrenebilselerdi! O zaman birbirlerini ne kadar sevecekler, birbirleriyle boğuşmaktan ne kadar nefret edeceklerdi!
  2. Bütün bütün varlığını inkâr edenler, Allah’ın varlığını inkâr etmek, riyazi bir düsturu inkâr etmek kadar saçma ve hezeyanken, bilgi devri diye övünüp durduğumuz bu zamanda bile şirk ile inkâr, beşeriyetin öteden beri kanayan bir yarası olmakta devam etmektedir. Ne gariptir ki, bu münkirlerin çoğu, güzel eserlerin hayranı ve mesela mahirane çizilmiş bir tabloyu görünce "Efendim harika, harika," diye ressamını alkışladıkları halde, bu küçücük dünyada milyonlarca tablo gösteren o büyük kudret sahibine karşı gaflet içinde bulunuyorlar. Bu hale, insanlık namına derin bir acı duymamak kabil değildir.
  3. Varlığına inandıkları halde bilerek veya bilmeyerek O’nu, şanına yaraşmayacak surette vasıflayan nice insan da vardır ki, Allah’ın varlığına inandıkları halde O’na şirk koşmaktan, yani herhangi bir mahlûka uluhiyet payesi vermekten veya uluhiyete mahsus sıfatlardan herhangi birinde Allah’a bir denk veya bir ortak olabileceğini düşünmekten veya mahlûka ait herhangi bir sıfatı Halik’a isnat etmekten kurtulamamışlardır. Bu sınıftan insanlar daha çok görülmektedir. Bir taraftan da dünyanın herhangi bir noktasında beliren ve korkunç bir fikir hastalığı demek olan "münkirlik" bir kolera salgını gibi insanlar arasında yayılmaktadır.


  Esasen insanın, kendini yaratan zat hakkında dürüst bir bilgi edinememesi çok hazin bir boşluktur. Bu bilgisizliği gidermek için Allahu Teâlâ’nın isimlerini ve sıfatlarını öğrenmek icap eder. Aczime bakmayarak vatandaşlarıma bu noktadan bir hizmet etmek istedim. Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi adıyla, Allah’ın doksan dokuz ismini bildiren meşhur hadis-i şerifi şerh etmek suretiyle yazdım. Sözlerimde İlmî ıstılahata dalmamaya, felsefi nazariyelere girmemeye gayret ederek elimden geldiği kadar sade ve açık ifadelerle hitap etmeye çalıştım.
  Ümit ederim ki, bu doksan dokuz nur kaynağı bir gönle açı-lınca orada Allah bilgisini gölgeleyen şirk ve inkâr bulutları dağılır, hakikatler sezilir, emniyet ve ferahlık nurları serpilir.

  Tevfik ve hidayet ancak Allah’tandır.

  ALİ OSMAN TATLISU

  İçindekiler

  Önsöz
  Allah’a Hamdüsena ve Yalvarma 1
  Allah 10
  Er-Rahman 20
  Er-Rahîm 23
  El-Melik 29
  El-Kuddûs 32
  Es-Selâm 37
  El-Mü’min 42
  El-Müheymin 45
  El-Azîz 46
  El-Cebbâr 48
  El-Mütekebbir 51
  El-Hâlık 53
  El-Bâri’ 55
  El-Musavvir 56
  El-Gaffâr 59
  El-Kahhâr 61
  El-Vehhâb 63
  Er-Rezzâk 65
  El-Fettâh 67
  El-Alîm 69
  El-Kâbıd El-Bâsıt 72
  El-Hâfıd 74
  Er-Râfi’ 75
  El-Muizz El-Müzill 77
  Es-Semî’ 79
  El-Basîr 81
  El-Hakem 83
  El-Adl 84
  El-Lâtîf 89
  El-Habîr 91
  El-Halîm 93
  El-Azîm 95
  El-Gafûr 98
  Eş-Şekûr 100
  El-Aliyy 103
  El-Kebîr 105
  El-Hafız 108
  El-Mukît 110
  El-Hasîb 113
  El-Celîl 116
  El-Kerîm 118
  Er-Rakîb 120
  El-Mücîb 122
  El-Vâsi’ 125
  El-Hakîm 127
  El-Vedûd 129
  El-Mecîd 132
  El-Bâis 134
  Eş-Şehîd 138
  El-Hakk 141
  El-Vekîl 143
  El-Kaviyy 149
  El-Metîn 150
  El-Veliyy 151
  El-Hamîd 153
  El-Muhsî 157
  El-Mübdî’ 159
  El-Muîd 162
  El-Muhyî 164
  El-Mümît 166
  El-Hayy 168
  El-Kayyûm 171
  El-Vâcid 173
  El-Mâcid 175
  El-Vâhid 176
  Es-Samed 179
  El-Kadir 182
  El-Muktedir 183
  El-Mukaddim 185
  El-Muahhîr 187
  El-Evvel 189
  El- ve Acirc;hir 190
  Ez-Zâhir 192
  El-Bâtın 195
  El-VâlT 199
  El-Müteâlî 202
  El-Berr 204
  Et-Tevvâb 205
  El-Müntekım 207
  El-Afüvv 210
  Er-Rauf 213
  Malikü’l-Mülk 216
  Zü’l-Cecâli Ve’l-İkrâm 218
  El-Muksıt 221
  El-Câmi’ 224
  El-Ganıyy 228
  El-Muğnî 231
  El-Mâni’ 235
  Ed-Dârr 238
  En-Nâfi’ 239
  En-Nûr 246
  El-Hâdî 250
  El-Bedî 253
  El-Bâki 256
  El-Vâris 258
  Er-Reşîd 260
  Es-Sabür 263
  Son Söz ve Muzdarip Beşeriyet İçin Biricik Kurtuluş Yolu 266

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.