x

Gizli Sırlar Hazinesi - H. Mustafa Varlı

Esma Yayınları
Ürün Kodu : 9789756354551
Gizli Sırlar Hazinesi 10 Cilt - 5 Kitaptır. İçeriğinde birçok kıymetli dua ve şifa kelamları bulunmaktadır.
589,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • GİZLİ SIRLAR HAZİNESİ - H. MUSTAFA VARLI

  Remil / Usül-ü Havvas / Sırrı-l - Esrar

  10 CİLT / 5 KİTAP

  Kıymetli okurlarım; elinizde bulunan Sırrı'l Esrar Gizli Sırlar Hâzinesi isimli bu kıymetli kitabı sizlere hazırlamış bulunmaktayım. Bizi yoktan var eden yüce Rabbimin lütfü inayeti keremi ile bitirdim. Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceğini bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyetile en latif şekilde kendisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Yapacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz. Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibinin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin.

  Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.

  Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısıyla nice kitaplar karıştırdım, nice üstatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli ustalarıma yüce Mevla’dan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalanması dileğiyle.

  Kardeşlerim; değişik konular üzerinde durarak birçok konuları siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda da veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgiler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve maddeten yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.

  Bu kitabımın içinde birçok kıymetli Dua ve şifa kelamları bulunmaktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahtır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır; kendisine faide, başkalarına veya haksız yere bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurlarıma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır, böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının Mevla katında değerlendirip ceza ve mükâfatı Mevla’nın vereceğini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ederim.

  Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevla’mıza karşı, günahsız olarak yönelelim. Tövbesiz arzu ve istekte bulunmayalım. Büyük üstatlarımızı güzel bir münacatla ve Fatiha’yı şerifle yâd edelim. Ben acizin gönül dostu olarak; ona da bir hayır dua ile yâd ederek;

  Nice yararlı nimette bulunmamın devamını dileyen siz okurlarıma, yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yönelik işlerinizde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevla’ya arz eylerim.

  Yine sizlerin Yüce Mevla’ya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kâmil bir insan için bu yolun iptidaisi de ve ahiri de mevlaya gider.

  Biz bu kitabımızda insanlara kendi dilek ve ihtiyacını, üzüntü ve dertlerini dua yolu ile Allah ve Resulü’ne yalvararak, bağışlanarak ve iyi bir insan olarak nasıl elde edebileceğini elimizden geldiği ve dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık.

  Saygı değer okurlarım her kapının bir helayıkı görevlisi vardır; vakti gelince kapatır. İşte Yüce Mevla’mızın kapısının hiç bir zaman kapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda tevfik Allah’tan ve takdir siz okurlarımdan.

  Hepimizi Cenab-ı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin. Amin.

  Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiç bir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-ı Vacib’ül Vucud Hazretlerinenihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'ü Kibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-ı Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz-ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:

  Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkı halk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatı halk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadını beyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhalifeh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv-ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır. "inna aradne'l emanete" kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğin beyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.

  İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmiş olan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.

  Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir.

  Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rahmetin menbaı olan Kur'an-ı Kerim' in her bir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan bin üçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabı indinde malumdur.

  Adem A.S.' ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.

  Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtı eslâf indinde tasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmaları neticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.

  Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.

  Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Havvas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?

  Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.

  Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.

  Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-ı Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.

  Ve billâhi't-tevfik.

  İÇİNDEKİLER

  1. CİLT
  Allah İsm-i Celîli'nin Sırları 255
  ve Acirc;yete'l Kürsî'nin Özel Formülü 84
  Ayın Burçların Üzerinde Etkileri 103
  Ayın Hangi Burçta Olduğunu Bulmak Hesabı ve Usulü 104
  Azalann Seğirmesi ve Neye Delâlet Ettiği 179
  -B-
  Bastı Adedi Tablosu 90
  Bastı Hurûfi Tablosu 88
  Baş Çizgisi 193
  Başarmak İçin Ne Yapılmalı? 38
  Bilek Çizgisi 203
  Burçlar ve Yıldızların İnsanların Üzerinde Etkileri 113
  Burçların Ayları, Günleri ve Geceleri 109
  Burçların İhtiva Ettikleri Menâzil 107
  -C-
  Cafer-i Sadık Hazretleri'nin ihtilaçnamesi 184
  Cetvel-i Ademi 43
  Cetvel-i Asûrî 57
  Cetvel-i Emânî 62
  Cetvel-i Habeşi 53
  Cetvel-i Hazarî 59
  Cetvel-i Hud'i 45
  Cetvel-i Humayri 52
  Cetvel-i Hurûfât 41
  Cetvel-i İdrisi 44
  Cetvel-i İshâkî 63
  Cetvel-i İskandari 47
  Cetvel-i Keldâni 51
  Cetvel-i Kıptî 55
  Cetvel-.i Nûhi 46
  Cetvel-i Nurânî 61
  Cetvel-i Rayhânî 60
  Cetvel-i Sahyânî 54
  Cetvel-i Samarî 49
  Cetvel-i Seçeri 50
  Cetvel-i Süleymâni 48
  Cetvel-i Türki Arabi 42
  Cetvel-i Ya'gûbî 56
  Cetvel-i Yusufî 58
  -D-
  Devam-ı Me'muriyet 208
  Devri Daim Takvimleri 95
  Dua İle İlgili Meseleler 222
  Dua Nedir 222
  - E -
  Ebced Alfabesi 64
  Ebced Harfi ile Tarih Düşürme Örneği Tanımlanması 83
  Ebced Hesabında Latinceye Göre Sayıların Tablosu 75
  Ebced Hesabında Sayıların Tablosu 42
  Ebced Tablosu 65
  Ebced'de Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi 71
  Ebced'in Kullanıldığı Yerler 79
  Ebced-i Kebir Büyük Ebced Hesabı 77
  Ebced-i Sagir En Küçük Ebced Hesabı 77
  Ed-Dârr İsm-i Celîli 459
  El-Adlü İsm-i Celîli 322
  El-Afvü İsm-i Celîli 442
  El- ve Acirc;hir İsm-i Celîli 428
  El-Alîm İsm-i Celîli 307
  El-Aliyyû İsm-i Celîli 341
  El-Azim İsm-i Celîli 337
  El-Aziz İsm-i Celîli 290
  El-Bâis İsm-i Celîli 362
  El-Bâki İsm-i Celîli 468
  El-Bari İsm-i Celîli 297
  El-Bâsıt İsm-i Celîli 311
  El-Basîr İsm-i Celîli 320
  El-Bâtın İsm-i Celîli 433
  El-Bedî İsm-i Celîli 467
  El-Berri İsm-i Celîli 437
  El-Cami' İsm-i Celîli 451
  El-Cebbâr İsm-i Celîli 291
  El-Celîl İsm-i Celîli 348
  El-Evvel İsm-i Celîli 427
  El-Fettâh İsm-i Celîli 305
  El-Gaffâr İsm-i Celîli 300
  El-Gafûr İsm-i Celîli 338
  El-Ganî İsm-i Celîli 453
  El-Habîr İsm-i Celîli 334
  El-Hâdi İsm-i Celîli 465
  El-Hafıd İsm-i Celîli 314
  El-Hafîz İsm-i Celîli 343
  El-Hak İsm-i Celîli 364
  El-Hakem İsm-i Celîli 321
  El-Hakîm İsm-i Celîli 357
  El-Hâlık İsm-i Celîli 296
  El-Halîm İsm-i Celîli 336
  El-Hamîd İsm-i Celîli 402
  El-Hasîb İsm-i Celîli 347
  El-Hayy-û İsm-i Celîli 410
  El-Kabız İsm-i Celîli 308
  El-Kadir İsm-i Celîli 421
  El-Kahhâr İsm-i Celîli 301
  El-Kavî İsm-i Celîli 397
  El-Kayyûm İsm-i Celîli 412
  El-Kebîr İsm-i Celîli 342
  El-Kerim İsm-i Celîli 350
  El-Kuddüs İsm-i Celîli 281
  El-Latif İsm-i Celîli 323
  El-Mâcid İsm-i Celîli 416
  El-Mâlikü'l Mülk İsm-i Celîli 444
  El-Mâni' İsm-i Celîli 458
  El-Mecîd İsm-i Celîli 360
  El-Melik İsm-i Şerifi 277
  El-Metin İsm-i Celîli 399
  El-Mu'iyd İsm-i Celîli 405
  El-Muahhar İsm-i Celîli 425
  El-Muğnî İsm-i Celîli 456
  El-Muhsî İsm-i Celîli 403
  El-Muhyî İsm-i Celîli 407
  El-Muizz İsm-i Celîli 316
  El-Mukaddem İsm-i Celîli 424
  El-Mukît İsm-i Celîli 346
  El-Muksit İsm-i Celîli 450
  El-Muktedir İsm-i Celîli 422
  El-Musavvir İsm-i Celîli 298
  El-Mü'min İsm-i Celîli 286
  El-Mübdî İsm-i Celîli 404
  El-Mücîb İsm-i Celîli 353
  El-Müheymin İsm-i Şerifi 287
  El-Mümît İsm-i Celîli 408
  El-Müntekim İsm-i Celîli 440
  El-Müteâl İsm-i Celîli 435
  El-Mütekebbir İsm-i Celîli 294
  El-Müzill İsm-i Celîli 317
  El-Raûf İsm-i Celîli 443
  El-Tewâb İsm-i Celîli 439
  El-Vâcid İsm-i Celîli 415
  El-Vâhidu'l Ahad İsm-i Celîli 417
  El-Vâli İsm-i Celîli 434
  El-Vâris İsm-i Celîli 469
  El-Vâsiu İsm-i Celîli 356
  El-Vedûd İsm-i Celîli 358
  El-Vehhâb İsm-i Celîli 303
  El-Vekîl İsm-i Celîli 365
  El-Velî İsm-i Celîli 401
  El-Zâhir İsm-i Celîli 431
  En-Nafî İsm-i Celîli 461
  En-Nûr İsm-i Celîli 463
  Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 113
  Er-Rafi İsm-i Celîli 315
  Er-Rahıym İsm-i Celîlesi 275
  Er-Rahmân İsm-i Celîlesi 271
  Er-Rakîb İsm-i Celîli 352
  Er-Reşid İsm-i Celîli 470
  Er-Rezzâk İsm-i Celîli 304
  Esmâü'l-Hüsnâ 246
  Esmâü'l-Hüsnâ'nın Fazileti 247
  Es-Sabûr İsm-i Celîli 471
  Es-Samed İsm-i Celîli 420
  Es-Selâm İsm-i Şerifi 283
  Es-Semi İsm-i Celîli 318
  Eş-Şehîd İsm-i Celîli 363
  Eş-Şekûr İsm-i Celîli 340
  -F -
  Fizyonomi İlmi 175
  -G-
  Galip ve Mağlûb 209
  Güneş Çizgisi 201
  Güneşin Hangi Burçta Olduğunu Tayin Etme Usulü 94
  -H-
  Hâll-i Gâib 205
  Hayat Çizgisi 191
  Hesabı Cümle-i Kebir Huruf-i Ebced 112
  Hesabı Cümle-i Sagir Huruf-i Ebced 112
  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hakkındaki Ayetler 366
  -İ-
  İbrahim Hakkı Hazretleri'nin İhtilacnamesi 179
  İçtima' ve İftirak (Birleştirmek veya Ayırmak) 206
  İhlâs Sûresi'nin Havvası 85
  İhtilâc-ı Uzviyye (Bir Yeri Seğirmek) 178
  İktiran ve İçtimai Kevakib 221
  İlham Çizgisi 202
  -K-
  Kadmlarm Burçlarının Keyfiyetleri 128
  Kalb Çizgisi 197
  Kıyafetname 215
  Kulak Çınlaması 175
  -M -
  Mühim Bir Hatırlatma 7
  Müteferrik Bilgiler 175
  -N-
  Nahıs Günler 93
  Nazar-ı Dikkate 211
  -Ö-
  Önemli Bilgiler 204
  Önsöz 5
  -R-
  Rumî Seneler İçin Devir Daim Cetveli 96
  -S-
  Seğiren Azâ ve Delâlet Ettiği Mâna 184
  Sırrı'l-Esrar / Gizli Sırların Özü 13
  -Ş-
  Şebhi Münharif 203
  -T-
  Talih Çizgisi 199
  Tarih Düşürme 83
  -V-
  Venüs Yüzüğü 202
  -Y-
  Yaşı Geçmiş Olanların Kısmetini Açmak İçin 548
  Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları 108
  Yıldızların Nahısları 110
  -Z-
  Zaman Belirleme Usulleri 94
  Zü'l-Celâli ve'l-İkram İsm-i Celîli 446

  2. CİLT
  - A-
  Acaba Dileğim Hasıl Olur mu? 125
  Ağlayan ve Huysuzluk Eden Çocuklar İçin 229
  Ağrılar ve Sızılar 417
  Ağzını Bağlamak İçin 377
  Akrep Sokmasına Formül 431
  Alım - Satım ve Ticaret Nasıldır? 126
  Allah'tan Yardım İstemek İçin 248
  Altılı Vefk 160
  Altılı Vefkin Özellikleri 160
  Arka ve Bel Ağrıları İçin 421
  Aşırı Derecede Bağırıp İsyan Eden Çocuklar İçin 232
  Ateşli Hastalar İçin 456
  -B -
  Bağlanmış Olan Bir Adamın Bağını Çözmek İçin 355
  Bağlıyı Çözmek İçin 340
  Bana Rakip Var mı? 132
  Basur Tedavisi İçin 361
  Behçet Hastalığı İçin 484
  Bel ve Ayak ve Diz Ağrıları 486
  Beşli Vefkler 152
  Beşli Vefklerin Özellikleri 158
  Beyyine Sûresi ile İptali Sihir 347
  Bir Davanın Kazanılması İçin 199
  Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dua 452
  Bir Kız veya Kadının Evliliğe İstemek İçin 439
  Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçindir 445
  Bir Kimsenin Kaçmasını Engelleme 375
  Bir Kişiyi Uzaktan Yanma Getirmek İçin 374
  Bir Şeyi Bulmak İçin 290
  Bir Yerde Define Olup Olmadığını Anlamak İçin 363
  Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 355
  Birisini Uzaklaştırmak İçin 244
  Boğaz Ağrısı İçin 417
  Boğaz Ağrısı İçin 422
  Boğulmaktan Kurtulmak İçin 240
  Borç İstenebilir mi? 130
  Boyun Ağrısı İçin 423
  Böğründe Ağrı Olan İçin 421
  Bu Adama Güvenilir mi? 131
  Bu Evlâttan Fayda Olur mu? 114
  Bu Haber Doğru mu, Değil mi? 126
  Bu İş Hayırlı mı, Değil mi? 122
  Bugünkü Duruma Göre Geleceğim Nasıldır? 122
  Burun Kanını Durdurmak İçin 212
  Büyü Nedir? 344
  Büyük Tesirli Rızkın Çoğalması İçin 193
  Büyüklerden Fayda ve Yardım Olur mu? 129
  -C-
  Celbi Rızık İçin 335
  Cin ve Şeytan Musallatı İçin 394
  Cinleri Def Etmek İçin 206
  Cinleri Kovmak İçin 204
  - Ç -
  Çalan ve Çalınan Bulunur mu? 134
  Çalınan Bir Malı Geri Getirmek İçin 288
  Çalınan Bir Malı ve Çalan Kimseyi Bulmak İçin Genel Formül 466
  Çalınan Mal İçin 287
  Çalınan Mal İçin 290
  Çalınan Mal İçin 296
  Çalınan Malı Geri Getirmek İçin 299
  Çalınan Malı Geri Getirmek İçin 466
  Çalınan Malın Mahallinde Etkileyici Bir Dua 296
  Çalınan Mallak İçin 295
  Çantada Para Hiç Eksik Olmaz 196
  Çeşitli Hastalıkların Tedavisi İçin Formüller 277
  Çıban ve Sivilcelerin Tedavisi 284
  Çocuğu Olmayan İçin 303
  Çocuğu Olmayan Kadın İçin 308
  Çocuk Düşürme Hastalığı İçin 316
  Çocuk Düşürme Hastalığına Karşı 315
  Çocuk Düşürmeyle İlgili Formüller 314
  Çocukları Olmayanlar İçin 243
  -D-
  Davayı Kazanabilir miyim? 133
  Davet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin 403
  Davet Edilen Cinlerin Dağıtmak İçin 205
  Define İçin Bir Formül 368
  Define İçin Çeşitli Formüller 362
  Define İçin Çeşitli Kaçmışlar İçin Çeşitli Formüller 374
  Define Nasıl Aranır? 116
  Define Var mı, Yok mu? 115
  Define Yerinin Tespiti İçin 367
  Define Yerinin Tespiti İçin 369
  Dilek İçin 409
  Dilek İçin 410
  Dilek İçin 411
  Dilek İçin 416
  Diz Ağrısı İçin 422
  Doğum Esnasında Güçlük Çeken Kadın İçin 309
  Doğum Yaptıktan Sonra Çekilen Sancılar İçin 425
  Dokuzlu Vefk 166
  Dokuzlu Vefkin Özellikleri 167
  Dörtlü Vefk 146
  Duanın Kabul Olması İçin 245
  Dükkânın veya Mağazanın Müşterisinin Çoğalması İçin 194
  Düşmana Cin Musallat Etmek İçin 274
  Düşmana Karşı Zafer Kazanmak 250
  Düşmana Karşı 376
  Düşmana Üstün Gelmek İçin 274
  Düşmanı Dağıtmak İçin 273
  Düşmanı Hasta Etmek İçin 274
  Düşmanın Kötülüklerini Kendilerine Döndürmek İçin 251
  Düşmanın Şerrinden Korunmak İçin 245
  Düşmanlığı Sevgiye Dönüştürmek 242
  Düşmanlık ve Kini Gidermek İçin 272
  - E -
  Elden Çıkan Mal Yine Gelir mi? 124
  Elimdeki Mal Gider mi, Yoksa Kalır mı? 125
  Elimden Mal ve Para Çıkar mı? 124
  Elime Mal ve Para Geçer mi? 124
  Erkeklerin Bağlanmış Kimseler İçin Formüller 340
  Erkeklik Bağını Çözmek İçin 343
  Esirlikten Kurtulmak İçin 240
  Eşkali Atiyye-i Dahiliye ve Açıklaması 34
  Ev Sahibi Olmak İsteyen Kimseler İçin 237
  Evden Cin Çıkartmak İçin 205
  Evinden Kaçanı Geri Getirmek İçin 374
  Evine Geç Gelen Eşler İçin 356
  Evini Terk Edeni Geri Döndürmek İçin 485
  Evladı Olmayan Karı-Kocanın Çocuğunun Olması İçin 307
  Evlât Olur mu. Olmaz mı? 111
  Evlendirme ve Evlendirmeyi Kolaylaştırmak 439
  Evlenme ve Nikâh Gerçekleşir mi? 110
  Evlenmek İsteyenlerin Evlenmesi İçin 245
  - I -
  Fakirlikten Kurtulmak İçin 246
  Fatiha Sûre-i Şerifesinin Hüddamı 404
  Felekül Esma ve Merkezi Medaril El-Müsemma Cünnetül Esma 233
  -G-
  Gece-Gündüz Ağlayan ve Annesini-Babasını Rahatsız Eden Çocuklar İçin 230
  Geceleyin Korkanlar İçin 212
  Geceleyin Uykusuz Kalanlar ve Ağır Uykuları Düzeltmek İçin 268
  Geçimde Sıkıntı Çeken 438

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.