x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Necatül Valideyn Risalesi

  Ürün Özellikleri :


  Yayınevi :Tuana Yayıncılık
  Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  Dil : Arapça - Türkçe
  Kapak Kalitesi : Ciltli 
  Sayfa Kalitesi : 2.Hamur 
  Sayfa Sayısı :437 
  Ebat :17 x24 cm
  Ağırlık :748 gr

  MUKADDİME


  Bizleri Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ile iki cihanın karanlıklarından kurtarıp dâreyn saâdetine eriştiren Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Neseb-i şerifinin ve değerli anne-babasının faziletlerini beyân eden Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Ehl-i Beyti’ne ve bütün sahâbesine sınırsız salât-ü selâm olsun. Bundan sonra şunu beyân ederim ki:Evvelce Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şerefli anne-babasının kurtuluş ehlinden olmadığını öne sürerek hatâya düşen bâzı âlimlerin bu münker tavrı İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh) gibi birçok samimî âşık ve muhibbânı gayrete getirerek onlara bu konuda birçok risâle telif ettirdiği gibi, günümüzde de selefi geçinen birtakım sapıkların, bâzı âyet ve hadîslerle mensûh (hükümsüz kalmış) bir-iki hadîse dayanarak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in anne-babasına dil uzatan birtakım doktora tezleri hazırlamış olmaları ve Mescid-i Nebevî’de ders okutan kimi nasipsizlerin Mustafa (Sallellâhu Aleyhi ve Se/lem)in keremli evebeyni hakkında ağza alınamayacak sözler sarfetmeleri son dönemin birçok peygamber âşığını bu hususta eser telif ederek Müslümanları bu konuda aydınlatma gayretine sevk etmiştir.
  Bu nedenle biz de bu âşıkların silkine dizilerek Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in ve anne-babasının şefâatine nâil olma niyetiyle bu eseri kaleme aldık ve her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif etme husûsunda evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yaptığımız nezri ifâ etmek üzere bu yıl da bu kıymetli eseri sîzlere arz etmeye muvaffak kılındık. Bundan dolayı Rabb-i Kerîmimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar ederiz.
  Şunu ifâde etmek isterim ki; bu eseri telif ederken en ziyâde İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh)in “el-Hâvî li’l-fetâvâ” isimli eserinde bulunan “Mesâlikü’l-hunefâ” nâmındaki risâlesinden ve yine kendisinin bu hususta kaleme aldığı beş farklı risâleden istifâde ettik.
  Bu arada geliştirdiğimiz izahları parantezler içinde zikretmemizin dışında, İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh)m kendilerinden nakilde bulunduğu ilk kaynaklara ulaştık, bir tek matbûât içerisinde hattâ Şâmile’de (bilgisayar programında dizilip miş kitaplarda) dahî mevcut olmayan İbnü’l-Müneyyir (Rahimehullâh. âit “el-Muktefâ fî şerefi’l-Mustafâ” isimli eser dışında kalan tüm mesâdire ulaşıp cilt ve sayfalarını zikrettik.
  Gerçekten bu hususta çok gayret ederek sizlerin birçok konuda doğru itikada ulaşmanız için onlarca kaynaktan istifâde ettik.
  Artık bu eseri okuduktan sonra hâlâ birileri çıkıp Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in keremli anne-babası hakkında ileri geri konuşacak olursa, biz onları âhiretten önce dünyâda başlarına büyük bir belâ gelmeden önce Allâh-u Teâlâ’dan korkmaya ve Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)dQn utanmaya dâvet ediyoruz.
  Allâh-u Te‘âlâ bizlere hakkı hak olarak gösterip ona tâbi olmayı (hakkıyla uyabilmeyi) nasîb eylesin, bâtılı da bâtıl olarak bildirip ondan sakmabilmeyi müyesser eylesin.
  Bu eseri cemedeni de, siz okuyucularımızı da Kâinâtın Efendisi (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellemfm rızâsına, şefâatine ve nurlu cemâlini müşâhedeye nâil eylesin.
  Biz bu risâlemizde sizlere şerefli ebeveynin necât ehli olduklarına dâir delilleri isbât sadedinde İmâm-ı Süyûtî (Raiümehullâh) gibi ulemânın izledikleri beş meslekten (bibirinden farklı isbât yöntemi teşkil eden konudan) yola çıkarak her biri¬ni müstakil bir bölüm içerisinde zikretmeye çalıştık.
  Lâkin Vehhâbîlerin, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in annebabasının -hâşâ- cehennemlik olduğuna inanmayı bir îmân şartı gibi göstermek için insanları şüpheye düşürmek üzere delil nâmına ortaya attıkları (tek bir râvînin diğer bir tek râvîden rivâyet ettiği) bâzı âhâd hadisler ve bâzı âyet-i kerîmelerin sebeb-i nüzülleri gibi konulara bu ciltte yer vermedik.
  Bu ciltte ancak beş bölüm zikredebildim ki onlar da:
  1)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İn Kıymetli Anne-Babasının Necât (Âhirette Kurtuluş) Ehlinden Olduğu Hakkında Kitap Yazan Alimler ve Eserleri”
  2)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem)İn Şerefli Anne- Babası Hakkında Genel Mâlûmât”
  3)“Fetret Ehlinin Kimler Olduğu ve Fetret Ehline Âhirette Azap Olunmayacağı”
  4)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Tüm Atalarının Müslüman Olduğuna Kur’ân’dan Deliller”
  5)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n Tüm Atalarının Özellikle Anne-Babasının Müslüman Olduğuna Dâir Sünnet’ten Deliller” şeklinde tertip edilmiştir.
  İnşâallâh bir dahaki sene neşretmeyi düşündüğüm ikinci ciltte ise dört bölüm daha okuyacaksınız ki onlar da:
  6)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İH Şerefli Anne-Babasının İhyâ Edilip (Diriltilip) Kendisine îmân Ettiklerine Dâir Hadîs-i Şerîf ve Rivâyetler”
  7)“Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Seiiem)in Faziletli Anne-Babasının Âhirette Gerçekleşecek Şefâat veyâ İmtihanı Kazanma Neticesinde Kurtulacağı”
  8)“Necâtü’l-Vâlideyn Hakkında Ulemânın Görüşleri”
  9) “Rasûlüllâh (Saiiellâhu Aleyhi ve Sellem)in Anne-Babasının Cehennemlik Olduğunu İddiâ Eden Selefîlerin Kur’ân ve Sünnet’ten Delil Diye Sundukları Şüphelere Cevaplar”şeklinde tertip edilecektir. Rabbim tamâmına erdirsin. Amîn!İsminden de anlaşıldığı üzere; son bölümde Vehhâbî-Selefî çizgisinde yanlış inançlara sâhip olan kimselerin delil nâmına ortaya attıkları bâzı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifleri sizlere arz edip İlmî bir tahlile tâbi tutarak, bâtıl ehlinin tutundukları delillerin ne kadar çürük olduğunu isbâta çalışacağız.Allâh-u Te‘âlâ bizlere ve sizlere sıhhat ve âfıyet içerisinde hayırlı uzun ömürler nasîb eyleyerek sizlere bu eserlerden âzamî derecede istifâde, bizlere de Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) hakkında, her sene bir eser yazma nezrimizi îfâ için bir risâle telifini müyesser eylesin. Amîn!Bu vesileyle Cenâb-ı Mevlâ cümlemizi samimî âşıklar zümresine ilhâk eyleyip mahşerde Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in kefâleti altına giren (kurtuluşunu üstlendiği) kimselerle birlikte mübârek elinden şerbet içmeye ve onun tarafından bir şefkat nazarını hak etmeye muvaffak eylesin.Allâh-u Te‘âlâ, Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) câh-ı azîmi (yüce makamı) hürmetine bize de, bu duâya “Amîn!” diyen tüm müminlere de iki cihanın felâketlerinden selâmet (kurtuluş) ve âfıyetler ihsân eylesin. Amîn!

  12 Rabî‘ulevvel 1442 / 29 Ekim 2020

  İÇİNDEKİLER


  Mukaddime 5
  BİRİNCİ BÖLÜM
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN ŞEREFLİ ANNE-BABASININ NECÂT EHLİNDEN OLDUĞU HAKKINDA YAZILAN ESERLER 9
  BİRİNCİ BÂB
  BU RİSÂLENİN SEBEB-İ TELİFİ (YAZILMA SEBEBİ) 11
  Bu Eseri Okuyup Neşretmekteki Tek Gâyemiz
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Sevindirerek
  Şefâatine Nâiliyet Olmalıdır 14
  Şeyh Mansûr el-Büdeyrî el-Medenî Hazretleri’nin Zuhûrâtı 15
  Yûsuf et-Tırablusî (Rahimehullâh)m Müjdeci Rüyâsı 17
  İKİNCİ BÂB 19
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VESELLEM)İN ÂBÂ-Ü ECDÂDININ VE ÜMMEHÂT-ICEDDÂTININ NECÂTI HAKKINDA KİTAP TELİF ETMİŞ
  MÜELLİFLER VE ESERLERİ 19
  İKİNCİ BÖLÜM
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN ANNE-BABASI HAKKINDA GENEL MÂLÛMÂT 37
  BİRİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN BABASI ABDULLÂH İBNÜ ABDİLMÜTTALİB (RADIYALLÂHUANHÜMÂ) EFENDİMİZ 43
  -BİRİNCİ FASIL-
  -DOĞUM TÂRİHİ, İSMİ, KÜNYELERİ VE LAKABI - 43
  -İKİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN BABASI ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN, BABASI VE
  ANNESİ TARAFINDAN NESEB İ ŞERİFLERİ - 44
  Abdullâh Efendimiz’in, Babası Tarafından Neseb-i Şerîfı 44
  Abdullâh Efendimiz’in Annesinin İsmi ve Neseb-i Şerifi 45
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN BABASI ABDULLÂH’IN, İSMÂ’ÎL (ALEYHİSSELÂM) GİBİ
  ZEBÎH OLUŞU (KURBANLIK SEÇİLİŞİ) - 48
  -DÖRDÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN
  BABASI ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN ÂMİNE VÂLİDEMİZ’LE EVLENMESİ - 57
  -BEŞİNCİ FASIL -
  -ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN GÜZELLİĞİ İLE BABASI VE KARDEŞLERİ NEZDİNDEKİ İTİBÂRI - 58
  -ALTINCI FASIL -
  -ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) HAKKINDA GÖRDÜĞÜ İRHÂSÂT- 59
  1)Kendi Sırtından Çıktığını Gördüğü İki Nûr 59
  2)Abdullah Efendimiz ile Evlenmek İçin Yüz Deve Veren
  Kâhin Kadının Onun Alnında Gördüğü Nûr 59
  -YEDİNCİ FASIL-
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN
  BABASI ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN VEFÂTI - 62
  Babası Vefat Ettiğinde Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Henüz Doğmadığı 65
  İKİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İNANNESİ ÂMİNE BİNTÜ VEHB (RADIYALLÂHU ANHÜMÂ) VÂLİDEMİZ 66
  -BİRİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN
  ANNESİ ÂMİNÜ VÂLİDEMİZ’İN ANNE VE BABA CİHETİNDEN NESEB-İ ŞERİFLERİ - 66
  Âmine Vâlidemiz’in Babası Cihetinden Neseb-i Şerifi 66
  Âmine Vâlidemiz’in Annesi Cihetinden Neseb-i Şerifi 66
  -İKİNCİ FASIL -
  -ÂMİNE VÂLİDEMİZ’İN BABASI VEHB İBNÜ ABDİMENÂF
  EFENDİMİZ VE MENSUB OLDUĞU ZÜHRE KABİLESİ - 68
  Âmine Vâlidemiz’in Mensup Olduğu Zühreoğullarınm Faziletleri 70
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN, DEDESİ VEHB EFENDİMİZ’İN GÖRDÜĞÜ İRHÂSÂT ÜZERİNE KIZI ÂMİNE’Yİ ABDULLÂH EFENDİMİZ İLE EVLENDİRMESİ - 71
  -DÖRDÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN ANNESİ ÂMİNE VÂLİDEMİZ HAKKINDA
  VÂRİD OLAN BAZI FAZİLETLER - 73
  Haml-i Şerif Gecesinde Yapılan Nidâlar 73
  Kureyş, Büyük Darlık İçinde İken Âmine Vâlidemiz’in Haml-i Şerifi ile Rahata Kavuştu 76
  Âmine Vâlidemiz’in Haml-i Şerifi Sebebiyle İblîs‘in İnim İnim İnlemesi ve Âmine Vâlidemiz’e Kin Tutması 77
  İmâm-ı Bûsîrî’nin Âmine Vâlidemiz’in Faziletleri Hakkındaki Beytleri 79
  -BEŞİNCİ FASIL -
  -ÂMİNE VÂLİDEMİZ’İN VEFÂTI - 80
  Âmine Vâlidemiz’in Vefat Kıssası 80
  -ALTINCI FASIL-
  -ÂMİNE VÂLİDEMİZ’İN VEFÂT TÂRİHİ
  VE DEFİN MAHALLİ - 85
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  FETRET EHLİNİN KİMLER OLDUĞU VE FETRET EHLİNE ÂHİRETTE AZAP OLUNMAYACAĞI 91
  BİRİNCİ BÂB
  FETRET KELİMESİNİN L ÜGA T VE ISTILAH MÂNÂLARI VE FETRET EHLİNİN KİMLER OLDUĞU 95
  İKİNCİ BÂB
  KENDİSİNE DÂVET ULAŞMAMIŞ FETRET EHLİNE AZAP OLMAYACAĞINIİFÂDE EDENÂYET-İKERÎMELER 97
  ÜÇÜNCÜ BÂB
  FETRET EHLİNE AZAP OL UNMA YA CA ĞINA DÂİR HADÎS-İ ŞERİFLER 115
  Cehenneme Girmek İçin Peygamberden Haberdâr Olma Şartı Arandığına Dâir Hadîs-i Şerifler 115
  DÖRDÜNCÜ BÂB
  FETRET EHLİNE AZAP OLUNMAYACAĞINA DÂİR ULEMÂNIN GÖRÜŞLERİ 119
  Fetret Ehli Üç Kısımdır 119
  Fetret Ehlinden Cennetlik Olanlar 119
  Kuss ibnü Sâ‘ide (Radıyallâhu Anh) Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 120
  Zeyd ibnü Amr ibni Nüfeyl (Radıyallâhu Anh)
  Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 123
  Varaka ibnü Nevfel (Radıyallâhu Anh) Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 126
  Tübba‘ (Radıyallâhu Anh) Hakkmdaki Hadîs-i Şerifler 129
  Fetret Ehlinden Cehennemlik Olanlar 130
  Fetret Ehlinden Üçüncü Kısmın Durumu 133
  BEŞİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN ANNE-BABASININ FETRET EHLİNDEN OLDUKLARI 136
  -BİRİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)DEN ÖNCE MEKKE EHLİNE BİR PEYGAMBER GÖNDERİLMEDİĞİ İÇİN ANNE-BABASININ
  FETRET EHLİNDEN OLDUĞU - 136
  -İKİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)VS ANNE-BABASININ NECÂT EHLİ OLDUĞU HUSÛSUNDAKİ EN BÜYÜK
  DELİL FETRET EHLİNDEN OLMALARIDIR - 143
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -EBÛ HANÎFE (RADIYALLÂHUANH)A GÖRE DE
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)N ANNE-BABASI FETRET EHLİ OLMALARI MÜNÂSEBETİYLE KURTULUŞ EHLİNDENDİR - 149
  ALTINCI BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VESELLEM)İN ANNE-BABASININ AZAPTA OLDUĞUNA DELÂLET EDEN HADİSLERİN NESH EDİLDİĞİ 152
  Müşriklerin Çocukları Hakkındaki
  Hükmün Neshedilişi 153
  Tübba‘ (Radıyallâhu Anh) Hakkındaki Belirsizlik Hükmünün Neshedilişi 160
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n Anne-Babası Hakkındaki Hükmün Neshedilişi 161
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Selle m) in Anne-Babası Hakkında Mecâzen de Olsa “Kâfir” Lafzı Kullanılamaz 162
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN TÜM ATALARININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNA KUR’ÂN-I KERÎM’DEN DELİLLER 165
  BİRİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN TÜM ATALARININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNA AÇIKÇA DELÂLET EDEN Â YET-İ KERÎMELER 171
  -BİRİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN
  ATALARININ DÂİMÂ HAK DÎN ÜZERE BULUNDUĞU - 171
  BİRİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Kusayy Dedesinden İbrâhîm (Aleyhisselâm)a Kadar Tüm Atalarının Tevhîd İnancı Üzere Olduğu 171
  İKİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  Allâh-u Te‘âlâ, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Atalarının Secde Edenlerden Olduğunu Bildirmiştir 174
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Anne-Babası İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın Dîni Olan Hanîfıyyet Üzere Vefât Etmişlerdir 178
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Anne-Babasına Kâfir Diyenlerin Kâfir Olmasından Korkulur 180
  Şî‘îlerin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Atalarının Müslüman Olduğu Görüşünde Olmaları Bizim Bu Görüşü Reddetmemizi îcâb Etmez 182
  ÜÇÜNCÜ ÂYET-İ KERÎME
  Kur’ân-ı Kerîm’de İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın Zürriyetinde Tevhidin Bâgî Kalacağı Bildirilmiştir 183
  -İKİNCİ FASIL -
  -İBRÂHÎM (ALEYHİSSELÂM) IN, KUR’ÂN-I KERÎM’DE GEÇEN DUÂLARINDAN RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN ATALARININ HANÎF DÎN
  ÜZERE OLDUKLARI ANLAŞILMAKTADIR - 185
  DÖRDÜNCÜ ÂYET-İ KERÎME
  İbrâhîm (Aleyhisselâm), Putlara Tapmaktan Oğullarını Uzak Tutması İçin Allâh-u Te‘âlâ’ya Duâ Etmiştir 185
  BEŞİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  İbrâhîm (Aleyhisselâm), Zürriyetinden Müslüman Bir Ümmet Yaratması Husûsunda Allâh-u Te‘âlâ‘ya Duâ Etmiştir 188
  ALTINCI ÂYET-İ KERÎME
  İbrâhîm (Aleyhisselâm), Zürriyetinden Namaz Kılanlar Yaratması İçin Allâh-u Te‘âlâ‘ya Duâ Etmiştir 18Ü
  YEDİNCİ ÂYET-İ KERÎME 
  İbrâhîm (Aleyhisselâm), Zürriyetinin Rızıklandırılması ve Şükre Muvaffak Kılınması İçin Allâh-u Te‘âlâ‘ya Duâ Etmiştir 191
  SEKİZİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  İbrâhîm (Aleyhisselâm), Kendi Zürriyetinden İmamlar (Dînde Önderlik Yapacak Kimseler) Yaratması İçin Allâh-u Te‘âlâ‘ya Duâ Etmiştir 193
  İKİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN TÜM ATALARININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNA FARKLI YÖNLERDEN DELÂLET EDEN Â YET-İ KERÎMELER 195
  DOKUZUNCU ÂYET-İ KERÎME
  Ehl-i Beyt’in Tertemiz Kılındığını ve Müşriklerin Neces (Pislik) Olduğunu Bildiren Âyetler Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Atalarının Tâhir Olmasını İktizâ Eder 195
  ONUNCU ÂYET-İ KERÎME
  Allâh-U Te‘âlâ, Habîbi (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İ Ebediyyen Rüsvay Etmeyeceğini Bildirmiştir 198
  ON BİRİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Anne-Babasına Rahmet Duâsı Yapmakla Emrolunmuştur 201
  ON İKİNCİ ÂYET-İ KERÎME
  Şerefli Vâlideyn Âl-i İbrâhîm‘den Olduğuna Göre Seçilmiş İmanlı Kimselerdendir 205
  Bu Konuya İşâret Buyuran Âyet-i Kerîmeler 2C 6
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)VS TÜM ATALARININ ÖZELLİKLE ANNE-BABASININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNA DÂİR
  SÜNNET’TEN DELİLLER 209
  BİRİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VESELLEM)İN TÜM ATALARININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNA DELÂLET EDEN HADÎS-İ ŞERİF VE RİVÂ YETLER 214
  -BİRİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN,
  ATALARI HAKKINDA KULLANDIĞI VASIFLAR
  ONLARIN İMANLI OLDUĞUNU İFÂDE ETMEKTEDİR - 214
  BİRİNCİ VASIF
  ATALARININ HAYIRLI KİMSELER OLMASI 215
  Hayırlı Olma Vasfı Ancak îmanla Sâbit Olur...., 215
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)m Nesebinin Soyların En Şereflisi Olduğu 221
  Neseblere Ta‘n Etmek Kebâir Günahlardandır 223
  İKİNCİ VASIF
  ATALARININ SEÇİLMİŞ KİMSELER OLDUĞU 224
  Seçilmişlik Sıfatı İmanlı Olma Şartına Bağlıdır 224
  ÜÇÜNCÜ VASIF
  ATALARININ FAZİLETLİ KİMSELER OLDUĞU 226
  Fazilet Vasfı Ancak İmanlı Kimselerde Bulunur 226
  -İKİNCİ FASIL -
  - DÜNYÂDA HER DÂİM MÜSLÜMAN BULUNDUĞU SÂBİT OLDUĞUNA GÖRE FETRET DEVRİNDE DE BUNLARIN MUTLAKA RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN ATALARINDAN OLDUĞUNA İNANMAK GEREKİR - 229
  BİRİNCİ KISIM
  İbrâhîm (Aleyhisselâm) Dönemi Hâriç Dünyâ Hiçbir Zaman En Az Yedi Müslüman’dan Boş Kalmamıştır 229
  İKİNCİ KISIM
  Dünyâda Her Dâim Müslüman Olarak Bulunduğu Bildirilen En Az Yedi Kişi İçerisinde Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Atalarının, Özellikle Anne Babasının Bulunduğunu Kabûl Etmek Şarttır 238
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN
  HADÎS-İ ŞERİFLERDE MÜSLÜMAN OLARAK İSİMLERİNİ VERDİĞİ BÂZI ATALARI - 241
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemfm Ataları Hanîf Dîn Üzere Olduğuna Göre Âzer, İbrâhîm (Aleyhisselâm)m Babası Değil Amcasıdır ..246
  Araplar Amcaya, Mecâzen Baba Derler 247
  İbrâhîm (Aleyhisselâm) Âzer’in Ölümünden Nice Zaman Sonra Anne- Babasına Mağfiret Duâsı Yaptığına Göre Âzer Onun Babası Olamaz ...249
  Âzer Hakkında “Eb” Tâbiri Kullanılırken Gerçek Baba Hakkında ise “Vâlid” Tâbiri Kullanılmıştır 254
  -DÖRDÜNCÜ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN BİRİNCİ DEDESİ ABDÜLMÜTTALİB’İN HANÎF DÎN ÜZERE OLUŞU - .257
  Abdülmüttalib Müslüman Olmasaydı Rasûlüllâh
  (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Onunla İftihar Etmezdi 260
  İKİNCİ BÂB
  RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN ATALARI İÇERİSİNDE ÖZELLİKLE ANNE- BABASININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNU İS BÂT EDEN HADÎS-İ ŞERİF VE RİVÂYETLER 269
  -BİRİNCİ FASIL -
  -RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN ANNE-BABASININ İKİSİNİN DE İSLÂM VE NECÂT
  EHLİ OLDUĞU İLE İLGİLİ HADÎS-İ ŞERİFLER - 269
  1)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Namazda da Olsa
  Anne-Babası Çağırdığında İcâbet Edeceğini Bildirmiştir 269
  2)Cibril (Aleyhisselâm) Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i Taşıyan Sulbe ve Rahme Cehennemin
  Haram Edildiğini Bildirmiştir 270
  3)Cehennemde Yananlar İçerisinde En Hafif Azâbın
  Ebû Tâlib’e Yapılacağının Bildirilmesi Şerefli Anne-Babanın Cehennemlik Olmadığının En Açık Delilidir 273
  4)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Soybağının Âhirette Kendisinden Koparılmayacağı, Dolayısıyla Mensuplarının
  Azâba Gönderilmeyeceği Hadîs-i Şerifte Bildirilmiştir 274
  5)Şerefli Anne-Babanın İsimlerinin,
  Müslüman Olduklarına Delâleti 276
  -İKİNCİ FASIL -
  -ÖZELLİKLE ABDULLÂH EFENDİMİZ’İN İMANLI OLDUĞUNA DELÂLET EDEN
  HADÎS-İ ŞERÎF VE RİVÂYETLER - 277
  1)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Babası ile İftihâr Etmiştir 277
  2)Abdullâh Efendimiz Zinâ Teklifini Reddederken
  Haramdan ve Dinden Bahsetmiştir 281
  3)Abdullah Efendimiz Kendi Sırtından
  İki Nur Çıktığını Müşâhede Etmiştir 282
  4)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n Nesebinin Dünyâ-Âhiret Mevsûl Olması Babasının Âhirette
  Onunla Birlikte Olacağına Delâlet Etmektedir 282
  -ÜÇÜNCÜ FASIL -
  -ÖZELLİKLE ÂMİNE VÂLİDEMİZ’İN İMANLI OLDUĞUNA DELÂLET EDEN
  HADÎS-İ ŞERÎF VE RİVÂYETLER - 288
  BİRİNCİ KISIM
  Âmine Vâlidemiz’in Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi veSellem)e Hâmile Kaldığında Gördüğü Müjdeci Rüyâlar 288
  Kendisinden Büyük Bir Nûrun Çıktığını Görmesi 288
  Âmine Vâlidemiz’in, Hamlinin Her Ayında Gördüğü Peygamberler ve Onlardan Aldığı Müjdeler 293
  İKİNCİ KISIM
  ÂMİNE VÂLİDEMİZ’İN RASÛLÜLLÂH
  (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN VİLÂDETİ
  ESNÂSINDA GÖRDÜĞÜ İRHÂSÂT 296
  1)Kendisinden Büyük Bir Nur Çıktığını Görmesi 296
  2)Âmine Vâlidemiz’in, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi veSellem)in
  Doğar Doğmaz Yaptığı Zikirleri İşitmiş Olması 302
  3)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjln Doğar Doğmaz
  Elini Yere Koyup Başını Göğe Kaldırmış Olması 305
  Bu Hadîs-i Şerifin İsnâdı Sahihtir 306
  4)Âmine Vâlidemiz’in Vilâdet-i Seniyye Esnâsmda Gökten İnen Meleklerin Onun Evinin, Ka’be’nin ve
  Mescid-i Aksâ’nm Üzerine Alemler Diktiğini Görmesi 307
  5)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)n
  Doğduğunda Secdeye Kapanması 311
  6)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Üzerine Kapatılan
  Tencerenin İkiye Ayrılması ve Parmağından Süt Gelmesi 313
  7)Bütün Peygamberlerin Faziletlerinin Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve
  Sellem)de Cem Olduğuna Dâir Âmine Vâlidemiz’in Gördükleri 314
  8)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Doğduğu Gece Abdülmüttalib Efendimiz’in, Âmine Vâlidemiz’i
  Ziyâretinde Müşâhede Ettikleri 318
  9)Rasûlüllâh (SallellâhuAleyhi veSellem)in Halası Safıyye bintü
  Abdilmüttalib (Radıyallâhu Anhâ)nın Mevlid Gecesi Gördükleri 322
  10)Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi veSellem) Efendimiz’in Doğduğunu Alâmetleriyle Anlayan Bir Yahûdî’nin
  Âmine Vâlidemiz’i Ziyâreti 32-
  11)Âmine Vâlidemiz Oğlunun Peygamber Olacağını
  Bildiği İçin Onu Medine Yahûdîlerinden Kaçırmıştı 32 6
  Bu Rivâyetlerden Çıkan Neticeye Göre Âmine Vâlidemiz Hanîfıyyet Dîni Olan İslâm Üzere Yaşamış ve Vefât Etmiştir 32'
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Âmine Vâlidemiz’in Vefât Ederken Söylediği Şu Beyitler îmanlı Öldüğünün En Büyük Alâmetidir 331
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Annesinin Kabrine Verdiği Değer Onun îmanlı Öldüğüne Delâlet Etmektedir 337

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.