x
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • EN GÜZEL HUTBELER - VAAZ NASİHAT VE İRŞAD


  Ürün Özellikleri :

  Derleyici: Emekli Müftü Ragıp Güzel
  Yayın Tarihi 25.08.1992
  Baskı Sayısı 1. Baskı
  Dil TÜRKÇE
  Sayfa Sayısı 480
  Cilt Tipi Ciltli
  Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt
  Boyut 16 x 24 cm

  Cuma namazının farzından önce imam hatiplerin minbere çıkarak yaptıkları konuşmaya hutbe denir. Hutbenin rüknü yani özü ve esası Allah'ı anmaktır. Allah'a hamd ile başlanan bu konuşma, müslümanlara günlük olaylarla ilgili dinin hükmünü beyan etmeye güzel bir fırsattır. Müslümanların bayramı olan cuma günü, birlik ve güzelliklerin sergilendiği cuma namazı ile zinetlenmektedir.
  Böyle bayram gününde hatibinde manasına uygun şekilde hitabette bulunması arzulanmaktadır. Günü zehir eden konuşmaların, bağırıp çağırmaların cemaate hiç ama hiç bir faydası olmadığı da herkes tarafından takdir edilmektedir.Bu ölçülere göre hareket ederek yazdığım eserimin faydalı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, hatip kardeşlerime de başarılar dilerim.

  Önsöz

  Hitabet bir sanattir. Butiin sanatlann da sonradan elde edildigi bir gergektir. Higbir sanatkar, dunyaya sanatkar olarak gelmemi ve sect;tir. Kendini yeti ve sect;tirmi ve sect;, melekelerini geli ve sect;tirmi ve sect; ve sanat sahibi olmu ve sect;tur.Hitabet de boyledir.insan dogu ve sect;tan hatip degildir. Konu ve sect;a, konu ve sect;a anlata an- lata hitabet sanati geli ve sect;ir. Bu da bir meslektir. Bu meslegin de bir yolu ve metodu vardir.Nice konuşmalar vardir ki insam fitneye siiriikler. Fikir itibariyle oldugu kadar, soyleni ve sect; tarziyla da insam sikarlar. Soziin soylenmesi zaten sanatin kendisidir. Önemli olan; nerede ve ne ve sect;ekilde soylenecegidir.Atalanmizin "Ta ve sect;i gedigine koymak" dedikleri, sozii za- manmda ve yerinde soylemek en giizel sanattir. Bu sanatin elde edilmesi de pek kolay bir i ve sect; degildir. Ogrenilecek, egitilecek ve metodlar takip edilecektir ki bu sanat elde edilsin...Bilen igin, bilmeyeni dinlemek kadar agir bir yiik telakki edilemez. Tipki, acemi bir ve sect;oforiin yamnda yolculuk eden usta ve sect;ofbr gibi.insan ne kadar da zorlamr...

  Kiiltiirlii, konu ve sect;ma teknigine sahip bir kimsenin, bozuk bir lisan, imkansiz bir hece ile okudugu hutbeyi dii ve sect;iinun. Ne kadar zor bir dinleyi ve sect;tir bu...i ve sect;te camiilerimizde ilkokul mezunundan ta iiniversite mezununa kadar farkli bir cemaat vardir. Hammalindan, bakamna kadar degi ve sect;en mevkiler bulunmaktadir. tecriibeleriyle ufkunu geni ve sect;letenden tutun da heniiz etrafim tammayan in- sanlar vardir. Biitiin bu ugurumlar arasinda hatibin dengeyi saglamasi ve cemaate anlayacaklari ve sect;ekilde hutbe irad etmesi pek kolay degildir.I ve sect;te burada, sanat gerekir, maharet gerekir..Burada hisler degil, ilim konu ve sect;ur...Burada okumak degil anlatabilmek gerekir...Bir de ozlti oziine anlatim gerekir...Hep uzun hutbelerden yakimnz.Uzun hutbelerden yakinan yetkililer de uzun hutbe hazir- lamaktadirlar.Bu konuda ya 0I9U bilinmiyor veya insamn i ve sect;ine gelmiyor...Kisa hutbe okunmasim emredenlerin 119 dosya kagidi hutbe hazirladiklanm gormekteyiz.Kisa hutbenin 0I9USU nedir?Bu, ve sect;ahislara gore degi ve sect;iyor galiba. Hani her yigidin bir yogurt yiyi ve sect;i vardir derler ya...Bu i ve sect;i bir esasa baglamak zamam 9oktan ge9iyor.Bu i ve sect;in olu9iisunu vermek kasdiyla, cemaatin zihinlerinde bir ve sect;eyler kalsin amaciyla hazirladigimiz "Minberden Goniillere Giizel Hutbeler" kitabimizin biiyiik bir ilgi gormesi bizi sevindirdi. Demek ki bir ilerlemenin oldugu meydanda.Bu i ve sect;i peki ve sect;tirmek, yer verilmeyen bazi konulara da degin- mek ve kisa hutbe okumaya destek vermek amaciyla i ve sect;te bu ese- ri hazirladik.Maksadimiz, Yiice Mevlamizin emirlerini gonullere daha tesirli ve daha giizel bir ve sect;ekilde i ve sect;leyebilmektir. Minberlerin giizellerine ba ve sect;anlar dilegimizle...

  25.8.1992 Zeytinburnu-iSTANBUL


  İÇİNDEKİLER

  Önsöz 13
  Hadis-i verifier 15
  Minber giizeli 17
  Soziin tesirlisi 19
  Bir hutbe bir konu 20
  Hutbenin okunu ve sect; ve sect;ekli 22
  Hutbenin dualan 23
  Hutbenin Arap^a metni 25
  ikinci hutbe 27
  Adalet 29
  Adil olmak 31
  Af nimeti 33
  Af umudu : 35
  Aga5 dikmek 37
  Ahireti du ve sect;unmek 39
  Ahiret miikafati 41
  Ahirete gidecek olan 43
  Ahirete yatirim yapmali 45
  Aile 47
  Ailede sevgi 49
  Ailede saygi 51
  Allah dilerse 53
  Allah’a donmeli 55
  Allah’a baglilik 57
  Allah korkusu 59
  Allah’i tammak 61
  Allah’in kudreti 64
  Allah’in affi 66
  Allah’dan utanmak 68
  Aim yazisi 70
  Alimlere saygi 72
  Aldatici olmamak 74
  Amir-memur ili ve sect;kileri 76
  Ameli salih 78
  Anaya ve sect;efkat 80
  Ana hatirasi 82
  Ara bulmak 84
  Ara diizelten yalan 86
  Askerlik 87
  A ve sect;ure gvinii 89
  Ayb ortmek 91
  Azap korkusu 93
  Azaptan kurtulmak 95
  Bakmak 97
  Ba ve sect;kalarmi dii ve sect;unmek 99
  Bayram sayilan gunler 100
  Berat kandili 102
  Bira da alkoldiir 104
  Bo ve sect; soz 106
  Bo ve sect;anma 108
  Biiyiik giinahlar 110
  Camii 112
  Cemaatle namaz 113
  Cehenneme gotiiren huy 115
  Cimriligin fenaligi 117
  Qali ve sect;mak 119
  Qali ve sect;kan olmak 121
  Qanakkale zaferi 123
  Qevre temizligi 125
  Qok dua etmeli 127
  Qocuk egitimi 129
  Dam ve sect;ma 131
  Dine sahip ?ikmak 133
  Din karde ve sect;i ziyaret 135
  Din karde ve sect;i korumak 137
  Din baglan 138
  Dili korumak 140
  Donii ve sect;lere Allah sevinir 142
  Dul kadinlarm evlenmesi 144
  Dua 145
  Duannz nigin ge?ersiz 147
  Duammn kiymeti 149
  Dua kabul olur 151
  Dunya hayati 152
  Dunya mall i?in 154
  Edeb 156
  Emanet 158
  Emanete riayet 160
  E ve sect;itlik 162
  Evlenecek kizlara nasihat : 164
  Ezan 165
  Ezana saygi 167
  Fatihanin tefsiri 169
  Faydasiz ilim 171
  Faziletler 173
  Fenaligi onlemek 175
  Gaflet 177
  Gafletten uzakla ve sect; 179
  Gariplerin gonlvi 181
  Gece namazi 183
  Ge?en gunlerin hesabi 184
  Geride birakilacak 186
  Giyabinda dua 189
  Gururlanma 191
  Giinahlarm azaplan 192
  Giinahlarm yiikleri 194
  Giileryiiz 196
  Goniil berrakligi 198
  Guzel hayat 200
  Guzel duygulu olmak 201
  Giinahdan pi ve sect;manlik 203
  Haccm hikmetleri 204
  Hac 206
  Hak dostlarmm olgvileri 209
  Hakka davet 211
  Haramdan ka9inmak 213
  Haramdan sakinmak 214
  Harama bakmamak 215
  Hayra te ve sect;vik 217
  Hayvanlara iyi davranmak 219
  Hayvanata ve sect;efkat 221
  Her ve sect;ey yok olacakti 223
  Hayati degerlendirmek 224
  Huy giizelligi 226
  Helak olan milletler 228
  Helallerde sevap vardir 230
  Hileli sati ve sect; 231
  Hicret 232
  Hiyanet 234
  Ibadete devam 236
  ibadetlerde kendini begenmek 238
  ibadetler bizim i?indir 240
  ibret almali 242
  Ibni Abbas’xn ogiitleri 243
  ilim aramak 245
  ilahi Rahmet 247
  Imtihan sahnesi 249
  imamn iki par?asi 251
  Inancin boylesi 252
  Insan haklarma saygi 254
  insanlarla geginebilmek 256
  insanlara faydali olanlar 258
  Insanliga hizmet 260
  insan haklan 262
  islam derdi 264
  istanbul’un fethi 266
  istanbul’un fetih ruhu 268
  Iyiligin kar ve sect;iligi 270
  iyiligi emretmek 272
  iyi zan beslemek 274
  Kabir suali 275
  Kadm haklan 277
  Kadir gecesi 279
  Kadere uymak 281
  Kafirlere giiven olmaz 282
  Kaniatin diizeni 284
  Karde ve sect;lik 286
  Karaborsacilik 288
  Kar ve sect;ilikli hiirmet 290
  Kazanmak 292
  Kazan? sahibi olmak 294
  Kendini begenmek 296
  Kendimizi kurtarmak 298
  Kendini listiin gormek 300
  Kibreden al?alir 301
  Kin tutmak 302
  Kiskan?lik 304
  Konu ve sect;ma adabi 306
  Kur’an-i Kerim .........312
  Kurban 310
  Kurban Bayrami.. 314
  Kurtulu ve sect; i?in 315
  Kumar 316
  Kusur ara ve sect;tirmak 318
  Ku ve sect;larxn dili 320
  Liizumsuz konu ve sect;mak 322
  Magfiretin geni ve sect;ligi 324
  Mahsul yardimi 326
  Meclisimizin a^ilii-si 327
  Meleklerin ve sect;ahidligi 329
  Merhamet ornegp 331
  Millet mail 334
  Miiflis kimdir 334
  Miislumunlara yardim 335
  Musliimanlarin derdleri 336
  Musliimanlarin derdiyle ilgilenmek 338
  Miisliimanlara iyi davranmak 340
  Miisliimana kafir demek 342
  Nasihat etmek 343
  Nazar 345
  Nesep kurtarmaz 347
  Neyi bekliyoruz 348
  Niyet 349
  Niyetin kazandirdigi 351
  Ordu-millet 362
  Oru? ibadeti 354
  Odiin? 356
  Ofke 357
  Ogiitlerden hisse almak 359
  6l?u ve tartida dogruluk 361
  Ol^iilii olmak 363
  Oliim habercileri 365
  Oliilere fatiha gondermek 367
  Oliimii hatirdan $ikarma 369
  Omriin kiymeti 371
  Omiirler gegiyor 373
  Omriimiiziin hesabi 375
  Peygamber sevgisi 377
  Peygamberden ogiitler 378
  Peygamberin emirleri 380
  Rahmet Peygamberi 382
  Ramazan Bayrami hutbesi 384
  Ramazan Bayrami.... 386
  Ramazam kar?ilarken 388
  Receb ayimn fazileti 391
  Rxza 393
  Rizki veren 395
  Rii ve sect;vet 397
  Sabah namazi 398
  Sabir 399
  Sabnn mvikafati 400
  Sabnn sonu selamettir 402
  Saglik 404
  Saygimn zirvesi 406
  Sebepler 407
  Seher vakti 409
  Servete giivenmek 411
  Sevgisizlik 413
  Son arzu 415
  Sorup ogrenmek 417
  ve sect;eriatin manasi 419
  ve sect;eytana uymamak 421
  ve sect;iiphelilerden ka ve sect;mmak 425
  Takdir-i Ilahi 427
  Tam ihlas 429
  Takva 430
  Trafik 432
  Trafik kazalan 434
  Temizlik 436
  Temizlik imamn yansidir 438
  Ucub 440
  U9 aylar 442
  Vakarli olmak 444
  Vasiyet etmek 446
  Vatan i?in sali ve sect;mak 448
  Veli kullar 450
  Yardim etmek 452
  Yardimci olmak 454
  Yardimsever olmak 456
  Yaratili? giizelligi 458
  Ya ve sect;lilara hiirmet 460
  Yere-goge bak 462
  Yetimlere ve sect;efkat 463
  Zafer haftasi 465
  Zekatm faydalan 467
  Zinaya yakla ve sect;ma ^ 469
  Zuliim 471
  Zulm-ii Kerbela 473
  Zayiflarm dualan 475
  Zenginlik hirsi 477
  Zanna sebep olmayin 479

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.