x

Riyad'ün Nasıhin Sohbetler ve Nasihatler-1746

Berekat Yayınevi
Ürün Kodu : 9786055126049
Masiyyetler Günahlar Fıkıh,Hadis,Siyer İslam Dininin Temel Bilgilerinin Yer Aldığı Kitaptır
339,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • RİYAD'ÜN NASIHİN SOHBETLER VE NASİHATLER

  Çevirmen:A. Faruk Meyan
  Yayın Tarihi2014-03-01
  ISBN

  9786055126049

  Baskı Sayısı1. Baskı
  DilTÜRKÇE
  Sayfa Sayısı760
  Cilt TipiCiltli
  Kağıt CinsiKitap Kağıdı
  Boyut17 x 24.5 cm

  MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ

  BİSMİLL ve Acirc;HİRRAHM ve Acirc;NİRRAHÎM

  Ariflerin kalblerini, cemâl nârlarının şua’lan ile aydınlatan, azamet, kibriyâ ve celâlini anlamakta en olgun insanların akılları hayrette kalan, üns ve visâli nesîminin güzel kokuları ile rûhlan âşüfte kılan, cömertlik, ihsân, lütf ve nevâl latâl ile ma’rûf, rahmet, kerem ve fadl sıfatları ile mevsûf, eşi, çocuğu, ortağı ve benzeri olmaktan münezzeh, mevt (ölüm), fevt (yok olma), noksan ve zevâlden mukaddes, yedi kat gökler ve yerde- kiler, deniz ve dağların kendisini teşbih ettikleri, her ayıb ve kusurdan be- rî olan Allahü teâlâ’ya, hamd olsun. Şehâdet ederiz ki, ibâdet olunmaya lâyık Allahü teâlâ’dan başka ma'bûd yoktur. Vâhiddir, Müheymindir, Mü- teâl’dir. Yine şehâdet ederiz ki, Muhammed aleyhisselâm Allahü teâlâ’nın kulu ve Resûlüdür. Yüksek halleri, kemâl sıfatları ile âlemlerin en hayır-lısıdır. Sallâllahü aleyhi ve alâ ve Acirc;lihi ve Eshâbihî ve sellem. Bunlar insan-ları sapıklıktan hidâyete getiren öncülerdir. Bilhassa Atîkullah Sıddik-ı ekber hazret-i Ebûbekir, İslâm dînini alçak ve yüksek yerlere yayan, ulaş-tıran hazret-i Ömer-ül Fârûk, Kur’ân-ı kerîm’in toplayıcısı hazret-i Os- man-ı Zinnûreyn ve şirk, tuğyân, küfr ve fesâdın kökünü kazıyan hazret- i Aliyyül-Mürtazâ’ya, gece ve gündüzde onlara uyanların ve onları seven-lerin hepsine sayısız salât ü selâm olsun!

  Bilici, yaratıcı ve hakîm olan Hak teâlâ’ya sayısız hamd ve şükr ol-sun ki, ol emri ile irâdet ve kudretinden, akla durgunluk veren milyonlar-ca mahlûkâtı yoktan var etti. Gökleri binlerce nûrlu cisimlerle ve temiz rûhânî meleklerle doldurdu ve süsledi. Ya’ni göklerin katlarını, ve Acirc;l-i İm- rân sûresi yüz doksanıncı: "Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışın-da, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sâhibleri için, Al-lahü teâlâ’nın kudret ve azametini gösteren, kesin deliller vardır" âyet-i kerîmesi gereğince, inci taneleri gibi parlak yıldızlarla, kandillere benzer seyyârelerle süsledi. Yeryüzünü güzel sûretler, temiz ve uygun şe-killer, zâhir zâtlar, mukaddes, kâmil nefisler ile tezyîn eyledi.

  Bey t: Senin san’at kalemin hilkatin mebdeinde

  RİYAD'ÜN NASIHİN SOHBETLER VE NASİHATLER

  Çekti eşyâ suretin varlık sâhifesinde.

  Yâsin sûresinin son âyet-i kerîmesinde: "Her şeyin mülkiyyet ve ta-sarrufu, yed-i kudretinde olan Allahü teâlâ ne yücedir. Öldükten son-ra hep Ona döndürülüp götürüleceksiniz" buyuruluyor.

  Bütün varlıklar ve yaratıklar içerisinde insan türünü, bütün yaratıl-mışların hulâsası, özü eyledi. ve Acirc;dem safiyyullah’ı (salâvat-ürrahmâni aleyh) yeryüzünde halîfe kıldı. Nitekim Bakara sûresi otuzuncu âyet i ke-rîmesinde: "Ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halîfe -bir insan- yaratırım" buyuruyor. Böylece ve Acirc;dem aleyhisselâm, " ve Acirc;dem’in hamurunu kırk sabah kudret elimle yoğurdum" hadîs i kudsîsine kavuşmakla şereflenmiştir. Hicr sûresi yirmidokuz ve Sâd sûre-si yetmişikinci: "Onun yaratılışını tamamladığım ve ona rûh verdiğim zaman, siz hemen onun için secdeye varın" âyetleri ile de şânını yücel-tiyor. Muhabbet ve şevk tohumunu insanın gönül toprağına ekti. Sevgi ya-zısını, onların yüksek alnına yazdı. "Gizli hazîne idim; tanınmayı, bilin-meyi sevdim" nidâsını âleme saldı. "Onları sever, onlar da Onu sever-ler" avâzesi melekûta düştü. Allahü teâlâ’nın insan hakkındaki bu büyük ikrâm ve iyiliği, yalnız insanın faydası içindir. Yoksa Hak teâlâ fayda ve ziyândan münezzehdir. Nitekim gökten inen kitabların birinde: "Ey ve Acirc;dem oğlu, sizi yaratmamın kârı, yalnız sizedir, bana değildir" buyu-ruyor. İnsan cinsinden büyük nebîler ve yüce resûller gönderip, her birini hitâb ve ilhâmı taşıyıcı, kitâb ve kelâmı yüklenici, emir ve hükümleri in-sanlara ulaştırıcı olarak seçti. Salâvâtullahi ve selâmühü aleyhim ecmaîn. Bu seçkin kulları içerisinden de, Resûllerin sultânı, hidâyet sâhiblerinin kumandanı, nübüvvet ve risâlet semâsının cihânı aydınlatan güneşi, fü- tüvvet ve celâlet gökünün dolunayı, yaratılmışların en büyüğü ve en gü-zeli, ve Acirc;dem hazînesinin cevheri, arab ve acemin iftihân, Mekke ve Medi-ne’nin şâhı, Kabe kavseyn sır makamının sâhibi, iki cihân sırlarının mah-remi, varlığın maksad ve hulâsası, kerem ve cömerdliğin alâmetlerinin nasîbi, makam-ı Mahmûd sâhibi, safâ meclisinin sadrı, seçilmişler semâ-sının ayı Muhammed Mustafâ’yı (sallâllahü aleyhi ve sellem) seçti. Onun hakkında: "Sen olmasaydın, eflâki yaratmazdım"buyurdu.

  Mesnevi: Ey yaratılmışların varlığının esası,

  Müşahede ehlinin gözlerinin ışığı.

  Ne diyor onun için, durun dinleyin Hakkı,

  Sen olmasan habîbim, yaratmazdım eflâki.

  Habibinin ümmetini, ümmetlerin en iyisi eyledi ve kendi kitabında bu hâli haber vererek, ve Acirc;l-i İmrân sûresi yüz onuncu âyet-i kerîmesinde: "Ey habîbimin ümmeti! Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en ha-yırlı bir ümmetsiniz; iyiliği emr eder, fenalıktan alıkoyarsınız ve Al- lahü teâlâ’ya îmânınızda devâm edersiniz" buyuruyor. Hadîs i şerîfde: "Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursu-nuz" buyurulan Eshâb-ı kirâmı, ümmetin en hayırlıları eyledi. Allahü te- âlâ onlara, evlâdına, ezvâcına, eshâbına, kendilerini tâkîb edenlere, sev-diklerine, onları sevenlere, onlara uyanlara ve kıyâmete kadar onların ar-dından gidenlere ve diğer âlim ve velîlere salât ve selâm eylesin! Velham- dü lillâhi Rabbil âlemin!

  içindekiler

  Mütercimin Önsözü 5

  Müellifin Önsözü 11

  Kitabın Te’lif Sebebi 13

  Kitabın Te’lifinde İstifâde Edilen Eserler 15

  Mukaddime-Çocuklara ve Acirc;id Hükümler 21

  Birinci Kısım-İtikadda Olan Farz ve Vâcibler

  Ma’rifetullah = Allahü teâlâ’yı tanımak 23

  Allahü Teâlâ Vardır ve Birdir 24

  Hayât, İlm ve Kudret Sıfatları 31

  Allahü Teâlâ’nın Sem’ ve Basar Sıfatları 37

  Allahü Teâlâ Ezelî Kelâm İle Söyleyicidir, Yaratmak

  Onun Sıfatıdır ve Her Şey Onun Dilemesi İledir 42

  Allahü Teâlâ’nın Benzeri ve Eşi Yoktur.

  Her Ayıb ve Noksandan Münezzehtir 49

  îmânın Şartı Altıdır 59

  Meleklerin Varlığı ve Onlara îmân 59

  Allahü Teâlânın Kitablarına îmân 66

  Peygamberlere îmân Etmek (aleyhimüsselâm) 72

  Kıyâmet Gününe İnanmak 77

  Kadere îmân 84

  îmânın Şartlan ve Esâsı 92

  İmanla Küfür Birlikte Bulunmaz 98

  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebi 107

  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebinde olanın Sevâbı ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’at Mezhebinin Tanıtılması ve Ehl-İ Hak Olanların Doğru İ’tikâdları 107

  İmâm-ı A’zamın (rahmetullahi aleyh) Eshâbına Vasiyyetleri 113

  Resûlüllah’ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) Mi’râcı 116

  İkinci Kısım

  İslâmın B eş Farzı [Şartı] 131

  Kelime-i Şehâdet 131

  İslâmın Farzları [Şartları] ve Kelime-i Şehâdetin Ma’nâsı 131

  Beş Vakit Namaz Farzdır 141

  Lügat ve Şer’i Ma’nâsı ve Namaza Devamın Fazileti 141

  Namazın Vücûb Şartları 144

  Hayız ve Nifâs 147

  Namazın Sahih Olması ve Hadesten Tahâret 149

  Necâsetten Tahâret 157

  Setr-i Avret ve Hükümleri 160

  İstikbâl-i Kıble 163

  Namaz Vakitleri 166

  Namaza Niyyet 171

  Namazın İçindeki Farzlar 173

  Namazların Vâcibleri 179

  Namaz Kılanların Sevâbı ve Kılmayanlara Olan Tehditler 185

  Cemâatle Namazın Sevabı ve Cemâati Terk Eden Hakkında

  Tehdidler 191

  İmamlık ve İmamlığın Şartları 195

  Cum’a Gününün Fazileti, Cum'a Namazının Farz Olması

  ve Cum’a Namazı Kılmanın Sevâbı 199

  Cum’anın Şartları ve Cum’a Namazının Kılınışı 201

  Zekât ve Uşrun Şartları

  Zekâtın Farz Olması 207

  Zekât Vermeyenler Hakkında Tehdidler 213

  Oruç Bahsi

  Oruç ve Acirc;yetinin Tefsiri ve Ramazan Ayı Orucunun Farz Olması 220

  Oruç ve Acirc;yetindeki Hakikatler İncelikler Nükteler ve İşâretler 223

  Oruç, Şartları, Rüknü, Hükmü, Tefsiri, Farzları ve Kısımları 227

  Ramazan-ı Şerifin ve Bu Ayda Oruç Tutmanın Fazileti ve Sevâbı . . .231

  Kadr Gecesi, Onu Bulmanın Fazileti ve Bu Gecede İnen

  Melekler ve Hak Teâlâ’nın Rahmet ve Bereketi 236

  Orucun Fazileti 240

  Hac

  Hac Farzdır. Haccın Farzları ve Vâcibleri 244

  Kâ’be-i Muhtereme, Şerefi, Fazileti ve Bina Edilmesi 248

  Kâ’be-i Muhteremenin Binâ Edilmesi 249

  Farz-ı Kifâyeler

  Farzların Kısımları, Çeşidleri ve Her Birinin Hükmü 255

  Kifâye Farz ve Vâcib ve Çeşidleri 258

  Ba’zısı Farz-ı Kifâye Olan Müslümanların Birbirlerine Hakları . . . .260

  Selâm, Hükümleri, Selâm Verme ve Almanın Sevâbı 261

  Aksırana Yerhamükellah Demek 266

  Da’vete İcâbet 267

  Nasihat, Şartları ve Edebleri 268

  Hasta Ziyâreti 273

  Cenâze Teşyi’i 275

  Kabir Azâbı ve Halleri 280

  Emr-i Ma’rûf ve Nehy-i Münker 283

  İslâmm Vâcibleri

  İslâmm Vâcibleri Kaçtır, Vâciblerin Sayısı, Bayram Namazları

  ve İki Bayram Gecesini İhyâ 288

  Şevval Ayında Altı Gün Oruç 289

  İslâm’ın Yedi Vâcibinin Açıklanması

  Sadaka-i Fıtır 291

  Kurban Kesmek 293

  Kurban Kesmenin Fazileti ve Sevâbı 295

  İsmail Aleyhisselam’ın Kurban Edilmesi 298

  Zilhicce’nin İlk On Günü ve Onda İbadetin Fazileti 302

  Muharrem Ayı Orucu ve Aşura Gününün Fazileti 306

  Receb-i Şerif Ayı ve Fazileti 309

  Şa’ban Ayının Onbeşinci Gecesi 312

  Vitr Namazı 319

  Babaya ve Anneye Hizmet 321

  Ana-Babanın Evlâdı Üzerindeki Seksen Hakkı 323

  Ana-Babayı Râzı Etmenin Sevâbı ve Râzı Etmemenin Cezâsı 327

  Evlâdın Ana-Baba Üzerindeki Haklan 331

  Kadınların Kocalarına Hizmeti 334

  Kadınların Kocaları Üzerindeki Hakları 336

  Zevil Erhâm ve Bakmakla Mükellef Olduklarının Nafakası 339

  Nafaka ve Sadakaların Sevâbı 342

  Umre Yapılması ve Hükümleri 347

  Diğer Ameli Farzlar

  Diğer Ameli Farzların Sayıları 351

  Halâl Kazanmak ve Şartları 351

  Halâla Kanâat Etmek ve Sabreden Fakirin Fazileti 3545

  Fakirliğin ve Fakirlerin Fazileti 358

  İslâmiyette Nikâh ve Ahkâmı 361

  Nikâhın Fazileti, Nikâhda İyi Niyyet ve

  Kötülerle Evlenmenin Zararı 366

  Muâmelâtta Dînini Kayırmak 371

  Sultanların Hakları 374

  Resûlullah’ın (aleyhisselâm) ve Acirc;line Hürmet 378

  Meşayıh ve ve Acirc;limlerin Hukuku ve Onlara Ebedi Gözetmek 379

  Üstâd [Hoca] Hakkı ve Üstâda Hürmet 382

  Sohbet Ehlinin Hakları ve Onlarla Sohbetin Edebleri 384

  Komşu Hakkı ve Buna Dikkat Etmek 386

  Hizmetçi Hakkı ve Onlara Muamele Yolu 388

  Hayvan Hakkı 390

  Had Cezâları 392

  Kati Kaç Çeşittir 394

  Diyetler ve Hükümleri 397

  Baş Yaraları ve Dinde Hükümleri 397

  Keffâretler 399

  Hadler ve Hükümleri 401

  Tazir Cezaları 402

  ve Acirc;detlerde Şerîatin Hudûdunu Gözetmek 403

  Misafirliğin Şartları, İkram Etmek ve Fazileti 405

  Su İçmenin Edebleri 408

  Uyumanın Edebleri 409

  Üçüncü Kısım-Güzel Ahlâk

  Edinilmesi Farz Olan İyi Huylar Hangileridir ve Fâideleri Nedir . . .411

  Bu Zâife Üstâdının Vasiyyeti 412

  Güzel Ahlâk ve Herbirinin Fâideleri 413

  Tevbe ve Günahlara Pişmanlık 413

  Belâlara Sabır 423

  Ni’metlere Şükr 432

  Kazâya Rızâ 440

  Havf ve Recâda İ’tidâl 444

  Sıkıntı ve Sürûrda Tevekkül 454

  Sıla-iKahm ve Akrabaya Yardım 459

  İhlâs 463

  İnsanlarla İyi Geçinmek 466

  Muhammed AleyhisselâmıruAhlâkı 469

  Resûlullah’ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) Ana, Baba

  ve Dedeleri Hep Mü’min İdi 473

  Peygamber Efendimize (Aleyhisselâm) Mahsus Şeyler 481

  Peygamber Aleyhisselâm’m Mu’cizeleri 483

  Muhammed Aleyhisselâmın Nûru ve Nasıl Yaratıldığı 489

  Muhammed Aleyhisselâmın Mevlüdü-Dünyaya Gelişi- 493

  Muhammed Aleyhisselâmın Vefâtı 496

  Muhabbetullah ve Muhiblerin Sıfatı 502

  Aşk ve ve Acirc;şıkların Halleri 512

  Dördüncü Kısım-İslâm Dininde Terki Farz Olanlar

  Küfr, Şirk, Nifak, Riddet 519

  Küfrün Kısımları ve Çeşidleri 519

  Şirk ve Çeşitleri 521

  Nifak, Çeşitleri ve Münâfıkların Sıfatı 524

  Mürted ve Ahkâmı 527

  Bid’atler

  Bid’atin Çeşidleri, Kısımları ve ve Acirc;fetleri 531

  ve Acirc;lemin Kısımları, Cüzleri ve Yetmişiki Bid’at Fırkasının

  ve Hak Mezhebin İsimleri 532

  Ma’siyetler-Günahlar

  Ma’siyetlerin-Günahların Kısımları ve Çeşitleri 534

  Büyük Günahlar ve Sayısı 536

  Yasaklar ve Münkerler 538

  Şarab İçmek, Kumar Oynamak, Şarab İçmenin Zararları ve İçen Hakkında Tehdidler; Kumarın ve Acirc;fetleri, Esrar

  Çekmenin Haram Olduğu ve Günahları 541

  Zinâ ve Zinâ Edenlere Dâir Tehdidler 549

  Livâtanın Kötülüğü ve Lûtîlerin Cezâsı 552

  Fâiz ve Fâiz Yiyenler Hakkında Tehdidler 555

  Gıybet ve Gıybet Etmenin Günâhı 561

  Yalan Yemîn, Yalan Şâhidlik ve Müslimanlarla Alay Etmek 564

  Nemmamlık Yapmak ve ve Acirc;fetleri 566

  85. Mektûb 568

  Mektûbât-ı Rabbaninin İkinci Cild, 23. Mektûbu 576

  Üçüncü Cild, 41. Mektûb 579

  Kötü Ahlâkı Terk Etmek 591

  Ucb, Kibr ve Riyâ 591

  Bahillik ve Hased Etmek 593

  Gadab (Kızgınlık) ve Diğerleri 597

  Mal ve Makam Sevgisi 598

  Beşinci Kısım- İlim Kısımları

  İlim Cinsinden Olan Farz ve Vâcibler 601

  Farz-ı Kifâye Olan Ameller 601

  Öğrenilmesi Farz-ı Kifâye Olan İlimler 603

  İlmin ve İlim Sâhiblerinin Fazileti 604

  Fâidesiz İlim, İlim ve İlim Ehli Hakkında Tehditler 607

  Fıkıh Mes’eleleri Hakkındadır

  İmamlık ve Namaza ve Acirc;id Mes’eleler 612

  Tâatde Ücret Câiz midir? 615

  Talâk [Boşanmak], Nikâh ve Bunlarda Yeminler 616

  İbâdetler ve Hikmetler Konusunda Çeşitli Mes’eleler 618

  İslâmda Alış-Veriş ve Ayıblı Olma Mes’eleleri 620

  Kırâet Usûlü

  Kırâet-in Kısımları ve Hükümleri 624

  Kırâet İlminin Fâidesi, Yedi Kurra’nın İsimleri ve Râvîleri 626

  Med, Vakfe, Sâkin Nun ve Tenvînin Ahkâmı 629

  Kur’ân’ın Vakfları 630

  Sâkin Nun ve Tenvîn 631

  Tecvidde İdgamın Zikrinde Mühim Olanlar 632

  İsti’lâ Harfleri 633

  Kur’ân-ı Kerîm’in ve Acirc;yet, Kelime, Harf ve Sûrelerinin Sayısı 633

  Cüzlerden Herbiri Kaçar Ayettir 635

  Hadîs Usûlü

  Hadîs-i Şeriflerin Kısımları ve Çeşitleri 636

  Hadîs İlminin Fâideleri 637

  Tefsîr Kitabları, Hadîs-i Şerifler 638

  Hadîs-i Şeriflerin Çeşidleri 651

  Usûl-i Fıkh

  Dînin Usûlünün Kısımları ve Hükümleri 656

  Ruhsat ve Çeşitleri 657

  Şer’i Hükümler 658

  Tıb İlmi

  Tıb İlminin Fâidesi ve Gıdalar 659

  Yimek, İçmek ve Acirc;dâbı 660

  Hasta Yemekleri 665

  Tıb İlminin Fâideleri ve Hukemânın Sözleri 702

  Ferâiz, Tereke İlmi ve Dalları

  Ferâiz İlminin Şerefi ve Fazîleti 705

  Meyyitin Terekesi İle İlgili Haklar 706

  Mîras Kaç Yönden Gelir 707

  Farzlar ve Hak Sâhibleri 707

  Baba ve Anaya Kaç Çeşit Miras Düşer 709

  Asabeler 709

  Zevil - Erhâm 711

  Ferâizin Asıllarını Bilmek 712

  Ferâiz Problemlerinin Çözümü 715

  Muvafakat = Uygunluk 716

  Ced ve Cedde Mes’eleleri 717

  Değişik ve Karışık Ferâiz Problemleri 719

  İkinci Cild, 31. Mektûb 721

  İkinci Cild, 89. Mektûb 723

  İkinci Cild, 81. Mektûb 724

  İkinci Cild, 66. Mektûb 726

  Üçüncü Cild, 35. Mektûb 728

  Üçüncü Cild, 47. Mektûb 729

  Üçüncü Cild, 123. Mektûb 731

  Bir Tasavvuf Mütehassısının Mektûbu 733

  Setr-i Avret ve Kadınların Örtünmesi 738

  Hâtime 747

  Kitabın Bitiş Tarihi 748

  Son Söz 751

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.