x

Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları-1291

Pamuk Yayınevi
Ürün Kodu : 9786054496938
Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları kitabı: Hayır Ve Bereket Duaları,hızır Alayhisselamın Duası, Hıursızdan Korunmak için Yapılan Duaların Yert Aldığı Dua Kitabıdır.......
49,90 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

  Şamuha Kağıt
  864 sayfa
  12,5x17 cm
  Ciltli

  Kitabın Önsözü Kitabın İçeriğinden daha çok Öne Çıkmaktadır.Yazar Gayet Geniş Bir anlatımla Önsözü Hazırlamış.

  Muhterem kardeşim!

  Allah Teâlâ yüce isimlerini ihtiva eden bu eseri dünya ve ahirette kurtuluşumuza bir vesile eylesin.Rabbimiz, kâinata bir hidayet güneşi olarak gönderdiği Efendimiz Hazreti Muhammed (a.s.)’in takip etmeyi, tavsiye buyurduğu kaynaklardan içmeyi, içirmeyi, faydalan-mayı, faydalandırmayı bize nasip buyursun.

  "Dua, ibadetin iliği, özüdür." buyuran Efendimiz (s.a.v.)’in bu sözündeki hikmet nedir? Bunun üzerinde biraz durmak icap eder:

  Biliyoruz ki, fabrikanın imal ettiği bir aletin veya bir motorun çalışması için mutlaka bir enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjisiz bir motor muattaldır. Hiçbir işe yaramaz. Ondan hiçbir fayda da elde edilemez. Bu bir gerçektir. Bunun ak-sini iddia edecek kimse de düşünülemez. Yani enerjisiz hiç-bir motor ve alet çalışmaz.

  İlik, insandenilen en büyük fabrikanın enerji kayna-ğıdır. İlik, çalışıp fonksiyonunu icra etmez, o insan denilen fabrikayı çalıştıran kan imalini gerçekleştirmezse, fabrika fonksiyonunu yerine getirmez, yıkılmaya, ölüme mahkum olur. İşte bunun için sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): "Dua ibadetin iliği, özüdür." buyurmuşlardır.

  Böylece duanın ne kadar güçlü bir kuvvet ve enerji kay-nağı olduğunu anlamış oluruz.

  Motorun normal bir biçimde çalışması için enerjinin saf olması icap eder. Saf olmayan bir enerji ile motor çalışmaz. Çalışsa da randıman elde edilemez. Aynen bu misalde oldu-ğu gibi, madem dua da bir kuvvet ve enerji kaynağıdır, öy-leyse kendisinden beklenilen fonksiyonun meydana gele-bilmesi için, haram lokma, riya, zulüm, büyüklenme, İslam dışı yaşama, Allah’ın emirlerini bir bütün olarak kabul et-meme, onları yaşayıp başkalarına örnek olmama gibi ya-bancı cisimlerden bir tanesinin dahi ibadetimizin özü, duaya karıştırılmaması gerekir. Acaba yaptığımız dualar, neden fonksiyonunu yerine getirmiyor? Bunu iyi düşünmeli, sebe-bini Kur'an2dan ve Efendimiz Muhammed Aleyhisse- lam’dan sorup öğrenmeliyiz. Allah Teâlâ, koyduğu pren-siplerini kabul etmeyenlerin duasını kabul etmeyeceğini açık bir biçimde Kur’an’da beyan buyurmuşlardır.

  Efendimiz Aleyhisselam da:

  "Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram kimse, ellerini açmış dua ediyor. Hiç onun duası kabul edilir mi?" buyurmuşlardır.

  Haram, yiyenin kalbinde hemen bir değişiklik meydana getirir; ahlakı bozulur, ondaki iyi huylann ve hasletlerin ya-vaş yavaş kaybolduğu herkes tarafından açık bir biçimde görülür. Çünkü bu kişi, Allah'ın bir emanet olarak verdiği vücut makinasım çalıştıran enerjiye, yabancı bir madde ka-rıştırdığı için, ilahi makinada hasarlar meydana getirmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmek için etrafınıza bir göz atmanız, kalbinizin kanaat getirmesi bakımından yeterli olacaktır. Cemiyetimizde öyle insanlar vardır ki, bunların hâl ve du-rumlarına bakıldığında gıpta etmemek mümkün değildir. Çünkü onların işleri, yaşayışları, ahlakları, ibadet ve taatları Allah’ın rızası içinde meydana gelir. Ne zaman hırsla etrafa saldırmaya başlayınca, her şey birden değişiverir. Camiden, cemaatten, güzel bütün hasletlerden yavaş yavaş uzaklaş-maya başlar ve kopan tespih taneleri gibi dağılır ve böylece iyi değerlerini teker teker kaybeder. İnsanlığını yitirir. Aç kurt gibi her şeye saldırmaya başlar. Asırlarca İslamın bay-raktarlığını yapmış ve onu bize kadar sağlam kaynaklarla ulaştırmış sahabeyi, müctehitleri, âlimleri tenkit etme zaval-lılığına saplanırlar. Ecdadımız, eserleri ile kütüp-hanelerimizi doldurmasalardı, onlar bu allameliklerini nere-den, hangi kaynaktan alacaklardı? Bunu hiç düşünmezler. Onların bu içinde bulundukları şifasız hastalıkları, işledikle-ri ve yedikleri haramlardan meydana gelmektedir. Çünkü insanın midesi bir geminin ocağı ve kazanı gibidir. Kendisi de bu kazanın ocakçısıdır. Geminin makinalannı çalıştırmak için su kazanı, su ve kömür gerekir. İnsan bedeninin ocağı-nın kömürü de yediğimiz gıdalar ve içtiğimiz sulardır. Ge-rek suyun, gerek kömürün, gerekse hararetin ölçülü olması lazımdır. Aynen bunun gibi yemede ve içmede haddi aş-mamak gerekir ki, vücut makinasının bütün organları dü-zenli çalışsın. Aksi takdirde her şey allak bullak olur.

  van.com.tr

  Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

  Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

  "Yüce Allah’ın en çok sevmediği kimse, çok uyuyan, çok yiyen ve çok içen kimsedir."

  Haram lokma yemek çerçöp ile ocağı tutuşturmaya ben-zer. Bunlarla ocak tutuşmaz, gemi hareket etmez. Ahiret seferi uzun bir seferdir. İbadetin onda do-kuzu helal lokma ile gerçekleşir. Bir haram lokma, insanın ibadetinin kırk gün kabul edilmemesine sebep olur.

  İçki, insanı sarhoş ettiği gibi haram lokma da maneviya-tını zehirler. Allah’ı zikretmek ise manevî gıdadır. Gıdanın içine zehir katılınca insanın ruhunu öldürür. Çok yiyenin kalbi katılaşır, tembelleşir,kafası Allah’ın kelamı karşısında duygusuzlaşır, ibadeti azalır, sağlığını kaybeder. İbadetten zevk almayanın kalbi hastadır. Böyle bir kalp Allah’ın mari-fetinden mahrum kalır. Rabbi’ni tanıyamaz.

  Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  "Karnını tıka basa dolduran kimse melekut âlemine yükselemez. Çünkü insanın midesi melekut âlemi ile kalp aynası arasındadır. Mide fazla doldurulduğu za-man kalp aynası buğulanır, kendine gerçekleri göster-mez."

  "Az ye, az iç, az uyu. Ten mezbelesinden geç, gönül bahçesine göç."

  Kalp aynasının parlaklığı az yemektedir. Mideni üçe a- yır: Bir kısmını yemekle, bir kısmını suyla doldur. Bir kıs-mı da boş kalsın. İnsanın kamını doyuruncaya kadar yemesi mübahtır. Doyduktan sonra yemesi ise haramdır.

  İnsanın farz olan ibadetleri yerine getirecek kadar yeme-si farzdır. İbadet esnasında ağırlık verecek kadar yemek ise mekruhtur.Efendimiz hiçbir zaman kamı doyuncaya kadar yemek yememiştir. Harama yaklaşmamak için fazladan ka-çınmak gerekir. Şüpheli şeyleri yiyenin imanı kemâle er-mez. Efendimiz (s.a.v.): "İçki içen kimsenin kalbinden iman nuru çıkar." buyurmuştur.

  Sevgili okuyucularım! Buraya kadar dualarımızın kabuledilmemesindeki gerçekleri sizlere açıklamaya çalıştım. İ- zah edip faydalı olabildimse ne mutlu bana.

  Sırlı Anahtar Esmâ-i Hüsnâ Havas ve Şifaları

  İÇİNDEKİLER

  ve mdash; A ve mdash;

  Abdülkâdir Geylâni Hazretleri’nin

  Besmele-i Şerife Duası 833

  Açlık duymaz 427,579

  Adaletten ayrılmaz 476

  Adem (a.s.)’ın teşbihi 797

  Adi isminin sırlan ile donatılır 830

  Adi 294

  Afiivvü 653

  Ağzı bozuk kimselerde 522

  ve Acirc;hıru 600

  Ahiret sermayesini çokça kazanır 188

  Ahlakın düzelmesi için 169, 319, 491

  Ahlakın güzelleşmesi için 603, 820, 824

  Ahlaklı bir çocuk için 243

  Aile fertleri bir arada olur 673

  Ailesine kötü davrananı bu durumdan vazgeçirmek için 192

  Ailesine selamet içinde kavuşur 685

  Akrabalan arasında sevilir 464

  Akşemsettin Hazretleri’nin zikri 478

  Aleyhinde konuşamazlar 448

  Aliym 261

  Aliyyü 411

  Allah korkusu için 468

  ESM ve Acirc;-İ HÜSN ve Acirc;’DAN SIRLAR VE ŞİF ve Acirc;LAR ANSİKLOPEDİSİ 841

  Allah sevgisinin çoğalması için 594

  Allâh 137

  Allah’a isyandan vazgeçirmek için 472

  Allah’a isyandan vazgeçmek için 658

  Allah’ın himayesinde olmak için 64,420,445

  Allah’ın rahmetinin genişliği 392

  Allah’tan başkasına rağbet etmez 579

  Altından kalkılamayacak bir musibette 421

  Anlayış ve zekayı kuvvetlendirmek için 262, 313, 823

  Arifler zümresine dahil olur 319

  A’zam’m hâzinelerinden biri 440

  Aşkın getirdiği sıkıntılardan kurtulmak için 80

  Aşure günü duası 598

  Ayet el-Kürsi’nin Daveti 610

  Aylara göre burçlar ve tabii durumları 9

  Azıym 343

  Azîz 222

  ve mdash; B ve mdash;

  Bağ-bahçeyi afetlerden korumak için 609

  Bâısü 467

  Bâkıy 696

  Bâriü 240

  Basıyr 283

  Basiretin açılması için 284,594

  Bâsitu 267

  Baş ağrısında 241,409

  Batıldan hakka dönmek için 79

  Bâtınü 605

  Beden gücü zayıf olan kimselerin zikri 62

  Bedîu 693

  Bela ve kazalara karşı 96

  Belaların bertarafı için 562

  Bereket için 691

  Berru 617

  Besmele-i Şerife’nin fazileti 38

  Beyazıd-ı Bistâmî Hazretleri’nin Duası 548

  Bilmediğini anlama gücü kazanır 694

  Binanın korunması için 65

  Bitkinlik ve tembellik içinde bulunan 555

  Bol nzık için 189, 298, 475,479

  Borcun edası için 341

  Borç altında kıvrananların duası 170, 417

  Borç sıkıntısından kurtulmak için 821

  Borçlardan kurtulmak için 185, 312, 663, 821,

  Bulunduğu makama geri döner 616

  Bunalımda 297

  Burçlara ait harfler 14

  Burçların vücudumuzdaki karşılığı 10

  Büyü tesirsiz hale gelir 446

  Büyüden korunmak için 560

  Büyüklerin katındaki dileklerin gerçekleşmesi için 589

  ve mdash; C ve mdash;

  Câmiu 672

  Cebbâr 229

  Celîl 432

  Cennet ehlinin duası 556

  Cimrilikten kurtulmak için 169

  Cin tutması sonucu hastalananın şifası için 140

  Cin ve şeytan musallat olan için 143

  Cinlerin şerrinden korunur 438,585, 819

  Cinnin hapsedilmesi için 140

  Cismani afetlerden muhafaza olunur 819

  Cüzzamdan emin olur 464

  Çocuk olmuyorsa 415

  Çocukları korumak için 170

  Çok ağlayan çocuk için 669

  ve mdash; D ve mdash;

  Dargınları barıştırmak için 92, 409

  Dârru 681

  Dedikodulardan kurtulmak için 266

  Deniz yolculuğunda selamet için 341

  Dertlere karşı 707

  Devlet Duası 695

  Devlet katında işi olan kimse 424

  Dilek için 215, 226, 488, 556, 566, 582, 594, 598, 603, 677,679,687, 700,702,703

  Dilek mektubu 671

  Dilini yalandan muhafaza eder 211

  Dostlan çoğalır 266,673

  Dualara çabuk karşılık alır 61

  Duaları kabul olunur 201, 252, 280, 448, 543, 599, 606, 831 Dualann kabul olmasının keyfıyyeti vefaydalanma usulleri 18

  Duanın kabul şartlan 692

  Duanın lüzumu, edepleri, vakitleri ve fazileti 21

  Dünya boyun eğer 666

  Dünya hırsından kurtulmak için 249,451

  Dünya o kişinin arkasından koşar 344

  Dünyada ve ahirette izzet ve şerefe nail olur 439

  Dünyalık sıkıntısı çekmez 77,253

  Düşman saldıramaz 420

  Düşmana gelmek için 250,270,430

  Düşmanı zarar veremez 582

  Düşmanın şerrinden korunmak için 186, 278,431,543

  Düşmanın zelil olması için 223

  Düşmanına galebe çalmak için 556, 579

  Düşmanının tuzaklarından haberdar edilir 237

  Düşmanlara karşı güçlü olmak için 600

  Düşmanları heybetinden yüzüne bakamaz 140

  Düşmanlığı dostluğa döndürmek için 243

  Düşük yapan kadınlarda 243

  ve mdash; E ve mdash;

  Ebü’l-Vefâ Hazretleri’nin Kelime-i Aşere Hizbi 145

  Elinden çıkan bir şeye üzülen kimse 818

  Erbeıyn-i İdrîsiyye 806

  Esmâ-i ile tedavi nasıl yapılır? 99

  Esmâ-i Hüsnâ ve okunacak adetler 55

  Esmâ-i Hüsnâ’dan azami derecede faydalanmak

  için dikkat edilecek hususlar 100

  Esma-i Hüsna’dan etkileyici isimler 350

  Esmâ-i Hüsnâ’nın kişi üzerindeki tecellileri 713

  Eşyayı çalınmaktan korumak için 821

  Etki altına almak için 263, 341

  Evi kötülüklerden korumak için 232

  Evin korunması için 679

  Evini terkedeni veya kaybolanı bulmak için 672

  Evladı olmayanlar 699

  Evleri afetlerden korumak için 609

  Evliya bahçelerine girmek için 609

  Evliyanın zikri 518

  Evrâd-ı Fethiyye 109

  Evvelü 595

  Eyyûb (a.s.)’ın teşbihi 799

  Ezber gücü artar 216

  ve mdash;F ve mdash;

  Fakirlik çekmez 439

  Fakirlikten kurtulmak için 195,409,413, 464

  Fakirlikten ve borç yükünden kurtulmak için 462

  Felce karşı 143

  Felç hastalığından emin olur 620

  Fettâh 257

  ve mdash;G ve mdash;

  Gaflet ve sıkıntı içinde kalanlar 468

  Gafletten kurtulmak için 607

  Gam ve kederden kurtulmak için 342, 433, 687, 783

  Geceleri uyuyamayan 554

  Geçim darlığına düşmez 688

  Geçim darlığından kurtulur 450

  Geçim darlığından şikayet edenler 77, 256

  Gezegenlere göre harfler 13

  Gezegenlerin insan vücuduna etkileri 13

  Gideni geri döndürmek için 532

  Gizli sırların açığa çıkmaması için 199

  Gönül ferahlığı için 669

  Gönül kazanmak için 586

  Gönüldeki kederin izalesi için 349

  Görevinden azledilmiş bir kimse 464

  Göz ağrısına karşı 285

  Göz hastalıklarında 241

  Gözlerin kuvvetlenmesi için 348

  Gözlerin nurlanması için 284,691

  Gurbete gidenin sağ salim dönmesi için 822

  Güçlenmek için 590

  Güçlü düşmana karşı 487

  Güçsüzlükte 491

  Günah hastalığına karşı 491

  Günah işlemekten vazgeçer 319

  Günahların bağışlanması için 247

  Günlerin saat cetveli (Alaturka saate göre) 12

  ve mdash;Ğ ve mdash;

  Ğaffâr 244

  Gafur 351

  Ğaniyyü 674

  ve mdash;H ve mdash;

  Habiyr 300

  Hacet Duası 95, 169, 189, 238, 252, 258, 275, 291, 292, 297, 321, 452, 468, 469, 568, 583, 788, 822, 826, 827

  Hacet namazı 465

  Hâdî 689

  Hâfıdu 269

  Hafıyz 419

  Hakemü 290

  Hakiymü 453

  Hakk 474

  Hakkında kötü konuşanı susturmak için 817

  Hakkını alamayan kimse 468

  Haksız yere hapiste olanlar için 820

  Haksız olarak işinden uzaklaştırılan kimse 417

  Hâlık 235

  Haliymü 315

  Halkın arasında hürmet görür 433

  Hamiyd 520

  Hanımı tarafından sevilir 685

  Hapisten kurtulmak için 71, 241,299,669

  Haram işle uğraşanlan vazgeçirmek için 232

  Haram yiyip içenleri bu durumdan kurtarmak için 647

  Harun (a.s.)’ın teşbihi 803

  Hasetçiden korunmak için 277,446,522, 569

  Hasiyb 428

  Hastalanmamak için 546

  Hastaların şifa bulması için 140,196,297,535, 547

  Hastalık gelmez 697

  Hatırı sayılır olmak için 831

  Havass-ı Fâtiha-i Şerife 285

  Hayalperestlikten korunmak için 97

  Hayır kapılan açılır 259, 280,457

  Hayır ve bereket için 598

  Hayy 545

  Hazreti Ali’nin Münacatı 292

  Hazreti Haşan ve Hüseyin (r.anhüma)’nın

  okuduklan vird 480

  Hazreti Peygamber’i rüyada görmek için 185

  Her gezegene ait buhurlar 11

  Herkes sever 462

  Heybetli görünmek için 270

  Hırsızdan korkan 142

  Hırsızdan korunmak için 71,422,666

  Hızır Aleyhisselam’ın Duası 707

  Hızır Aleyhisselam’ın korkulardan emin olma duası 650

  Hızır ve İlyas Aleyhisselam’ın duaları 234

  Hikmet ilmini kazanmak için 823

  Hikmet ilminin kapılan açılır 313

  Hikmet konuşur 262,457,529,620

  Hile ve desiseden kurtulmak için 227

  Hizb-i Muhammed (s.a.v.) 104

  Hizbü’l-Bahr Duası 323

  Hizbü’n-Nasr Duası 304

  Hizbü’n-Nevevî 569

  Hürmet görmek için 319, 616

  Hürriyetten mahrum olanlar 299

  ve mdash; İ ve mdash;

  İbadete karşı sevgisi artar 468

  İbadetinde vesveseli olan 669

  İbadetlerinde zayıf olanlar 488

  İbrahim (a.s.)’ın teşbihi 798

  İbrahim Düsûkî Hazretleri’nin duası 253

  İç âlemin düzelmesi için 409

  İç sıkıntısından kurtulmak için 450

  İçinden çıkılamaz meselelerde 80

  İçki müptelasını bu durumdan kurtarmak için 620

  İftiradan emin olmak için 468

  İftiraya uğrayan 473, 594, 707

  İhtiyaç sahibinin duası 548

  İhtiyaçlann giderilmesi için 662

  İlerlemek için 594

  İlim tahsil edenlerin kavrama gücü artar 262

  İlmin derinliklerine nüfuz eder 413

  İmam-ı Gazâli’nin Hüsn-ü Hatime Duası 551

  İmanın korunması için 252

  İnanç bozukluğunu gidermek için 210

  İnsanlar arasında sevilir 230, 276

  İnsanların kalbini etki altına alır 217

  İsa Aleyhisselam’ın duası 804

  İsa Aleyhisselam’ın teşbihi 470

  İshak (a.s.)’ın teşbihi 799

  İslam düşmanı zalimlerin şerrinden korunmak için 265

  İsmail (a.s.)’ın teşbihi 798

  İsm-i A’zam hakkında bilgiler 756

  İsm-i A’zam ile alakalı mühim bir dua 40

  İsm-i Rahmân Duası 172

  İsm-i Rahmân Duası’nın manası 180

  İsyankâr çocuk için 473

  İş hususunda kararsız olanlar 699

  İş yerinde bereket için 666

  İşin sonundan haberdar olmak için 88, 302

  İşinde muvaffak olmak için 237

  İşitme güçlüğü çekmez 280

  İşleri bozuk olanlar için 295

  İşlerin kolaylaşması için 585

  İşlerin yolunda gitmesi için 458

  İşlerinde başarı için 242, 349, 529,585,690

  İzzet ve şeref için 66

  ve mdash; K ve mdash;

  Kâbıdu 265

  Kâdiru 580

  Kadri yüce olur 275

  Kahhâr 248

  Kalbi dağınıklıktan kurtulur 198

  Kalbi marifet nuru ile dolar 815

  Kalbi nurlanır 168, 215,237,555,560

  Kalbi ve sırrı temizlemek için 258

  Kalbin yumuşaması için 168

  Kalp gözü açılır 94, 258,268, 827

  Kalp kasaveti giderilir 814

  Kalp rahatsızlığından emin olur 464

  Kalp sıkıntısına karşı 169,566

  Kalpler üzerinde bulunan perdeler açılır 603, 606

  Kalpleri teshir etmek için 295,312

  Kalpteki vesveseyi silmek için 199

  Kara ve denizde selamet içinde olmak 201

  Kara yolculuğunda selamet için 341

  Karı-koca arasında muhabbet için 461, 579, 679, 817

  Kaviyyü 486

  Kavrama gücü artar 241,291

  Kaybolan eşyanın bulunması için 237,273,446

  Kaybolanı bulmak için 423

  Kayyûm 552

  Kazançta bereket için 232 251,438

  Kebiyr 416

  Kelime-i Tevhid’in fazileti 148

  Keriym 435

  Kıs b. Saide’nin Hazreti Peygamber (s.a.v.)’in

  geleceğini bildirdiği ibretli bir hutbesi 542

  Kıskançlıktan engellemek için 449

  Kısmetin açılması için 342,413

  Kısmetinde darlık olan 413

  Kıyamet günü kurtulanlardan olur 567

  Kimseye muhtaç olmamak için 223, 258

  Kin ve haset hastalığından kurtulmak için 451

  Kocaya isyan eden kadın için 472

  Komşusunun kötülüklerinden korunmak için 430

  Konuşamayan çocukta 601

  Konuşunca tesirli olmak için 232

  Korktuklarından emin olur 268,409,697

  Korku halinden kurtulmak için 67,298

  Korku içinde bulunan kimse 445

  Korku kabusu içinde olanların zikri 63

  Korkulan yerde bulunan kimse 589

  Korkunun giderilmesi için 344

  Koruyucu kalkan 218

  Kötü ahlaklı kimsenin ıslahı için 703

  Kötü ahlaktan kurtulmak için 198, 302, 544

  Kötü düşüncelerden korunmak için 816

  Kötü huy sahibinin ahlakım düzeltmek için 420

  Kötü huylardan kurtulur 266

  Kötü komşu veya arkadaşın ıslahı için 413

  Kötülük edilmesinden korkan 535

  Kötülük yapmaktan muhafaza için 594

  Kötülüklerden korunma 243, 320,420,423

  Kötülükten vazgeçirmek için 232

  Kuddûs 197

  Kuyunun suyunun bollaşması için 75

  ve mdash;L ve mdash;

  Latıyf 297

  Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm ayetinin havassı 147

  ve mdash;M ve mdash;

  Mâcidü 561

  Maddi sıkıntıdan kurtulmak için 69

  Maddi ve manevi rütbelere nail olur 609

  Mağfiret için 409

  Mahsulde bereket için 75

  Mahsulü afetlerden korumak için 319

  Makamından azledilmez 697

  Malı çalınsa 186

  Malı ve rızkı Cenabı Hakk’ın himayesinde olur 215,695

  Mâlikü’l-Mülk 660

  Manevi derecesi yükselir 457

  Manevi hekimlik için 826

  Manevi heybet için 141

  Manevi sırlara vâkıf olur 451,560

  Maneviyat âlemine dalmak isteyenler 828

  Mâniu 678

  Marûf-u Kerhî Hazretleri’nin hacet duası 151

  Mazlumun duası 782

  Meciyd 463

  Mekanda bereket için 427

  Melik 193

  Memuriyetten azledilen 694

  Merâtib-i Tevhid 595

  Meşru olmayan işlerden kurtulmak için 579

  Metiyn 490

  Mikâil Aleyhisselam’ın teşbihi 415

  Muğniy 676

  Muhabbet için 319

  Muhsıy 524

  Muhtaç olmamak için 579

  Muhyî 533

  Muksitu 668

  Muktediru 584

  Murat için 211, 349,666,711

  Musa (a.s.)’ın teşbihi 802

  Musa Kâzım (r.a.)’ın hapisten kurtuluş duası 281

  Musavviru 242

  Musibetin giderilmesi için 825

  Musibetlerden korunmak için 196

  Mü’min 210

  Miiahhıru 592

  Mübdiü 528

  Müciybü 447

  Müheymin 214

  Mühim bir işin gerçekleşmesi için 475

  Müıydü 530

  Müızzü 274

  Mükaddimü 588

  Mükıytü 425

  Mümiyt 537

  Müntekımü 648

  Müşkül durumda kalan kimsenin zikri 63

  Müşkül işleri hallolur 694

  Müşteri bolluğu için 470

  Müşterinin artması için 469

  Müteâl 615

  Mütekebbir 231

  Müzillü 277

  ve mdash;N ve mdash;

  Nâfiu 684

  Nâme-i Peygamberi 263

  Nazar için 282, 345,430,569

  Nefs-i emmâreyi dize getirmek için 654

  Nefsi yola getirmek için 543

  Nefsin azgınlıklarını dizginlemek için 250

  Nefsine musallat olan şeytan yakılır 140

  Nefsine ve malına zarar gelmesinden korkan 210

  Nefsini hesaba çekme gücüne sahip olur 526

  Nimet içinde yaşarlar 521

  Nûr 686

  ve mdash;O ve mdash;

  Olacak hadiseler rüyasında haber verilir 215

  Olayın sonucundan endişe edenler 830

  ve mdash;Ö ve mdash;

  Öfkeyi gidermek için 654

  Öğrencilerin okuduklarını kolayca anlamaları için 420

  Ömrünün sonu hayırla biter 600

  Ömrünün uzun olmasını isteyenler 815

  Ömürleri bereketlenir 697

  ve mdash;P ve mdash;

  Peltekliğe karşı 72

  Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek için 544

  Peygamberimiz (s.a.v.)’in okuduğu teşbih 804

  Psikolojik sıkıntılara ve sedef hastalığına karşı 818

  Psikolojik sıkıntılarda 98, 527

  ve mdash;R ve mdash;

  Rabbâni nurlar ile nurlanır 139

  Rabbani sırlar ile ihyâ olurlar 829

  Râfîu 271

  Rahıym 187

  Rahmân 167

  Rakıybü 442

  Raşiydü 701

  Raûf 657

  Razzâk 254

  Rızık bolluğu için 224,255, 256, 267,427,473, 674, 825

  Rızkın gelmesi için 661

  Ruhanilerden haber almak için 302

  Ruhi bunalıma karşı 464, 546,677

  Ruhi ve bedeni hastalıkların şifası için 341

  Ruhu temizlemek için 647

  Rüyada istediğini görmek için 89, 299,604

  Rüyasında bilmediği şeyler gösterilir 258

  Rüzgarın, ateşin, suyun felaketlerinden korkanlar 488

  ve mdash; S ve mdash;

  Sabûr 704

  Sâlih (a.s.)’ın teşbihi 799

  Samed 578

  Sanat ve ticarette yükselmek için 694

  Sanatlarda muvaffakiyet için 243

  Sancı için 76

  Sapık yollardan korunmak için 547

  Sara hastalığında 109, 141,532,649

  Saygı ve itibar için 72

  Sebepsiz yere ağlayan çocuklara 434, 669, 680

  Sedef hastalığından şifaya kavuşur 464

  Sekine Duası 15

  Sel baskınına engel olmak için 312

  Selam ayetleri 202

  Selâm 200

  Selâmün kavlen min rabbin rahıym ayetinin havassı 208

  Semiy’u 279

  Sevgi için 81, 446, 813

  Sevilir ve sayılır 63, 590, 658

  Sıkıntı ve darlıkta bulunanlar için 258

  Sıkıntıda ve kederde olan kimse 458

  Sıkıntılardan kurtulur 268

  Sinir hastalıklarında 246

  Sinirlerin sakinleşmesi için 319,658

  Soğuktan muhafaza için 141

  Sözü dinlenir olmak için 280,523

  Sözü etkili olur 216,280,606

  Stresten kurtulmak için 195,409, 685,694

  Surelerin başında bulunan rumuzlu harfler 42

  -Ş ve mdash;

  Şehitlik mertebesine ulaşmak için 473

  Şehiydü 471

  Şehvet ve hırsı yenmek için 249, 814

  Şehvetin çokluğundan şikayet edenler 77

  Şekûr 347

  Şeflerden korunmak için 255

  Şeytan ve cin sataşmalarından korunmak için 824

  Şeytan vesvese veremez 464

  Şeytanın ve askerlerinin şerlerinden nasıl korunuruz?... 220

  Şeytani düşüncelerden kurtulur 566

  Şifa için 201, 211, 241,344, 582,675, 697

  Şükreden kullardan olur 268

  Şüpheyi gidermek için 67

  ve mdash; T ve mdash;

  Tehlike ve sıkıntıya düşen 488

  Tehlikelerden korunmak için 70, 93

  Tehlikeli yerlerden emniyetle geçmek için 433

  Tesir altına almak için 198,547,582

  Teşebbüs ettiği her işte başarılı olur 476

  Tevbe-İstiğfar, Bağışlanma Duası 204

  Tevhid ehlini zalimlerden korumak için 600

  Tevhid sırlarına vakıf olmak 60

  Tevvâbü 622

  Ticarethanede bereket için 255,661,675

  Ticarette bol kazanç için 342,427

  Toplulukların dağıtılması 92

  Tutukluluktan kurtulmak için 230

  ve mdash;U ve mdash;

  Unutkanlığı giderir 71, 85, 168,342,532,585

  Unutkanlık ve tembellik illetinde 591

  Unuttuğunu hatırlama gücü kazanır 529

  Uyku çokluğunda 555

  Uykusunda korkan çocuklar için 519

  Uykusuzlukta 553

  Uzun ömür için 546

  ve mdash;V ve mdash;

  Vâcidü 559

  Vâhıdü 563

  Vakar ve heybet sahibi olmak için 566

  Vâlî 608

  Vârisü 698

  Vasıtaya binilince tehlikelerden koruyan dua 190

  Vâsiu 450

  Vedûd 459

  Vehhâb 251

  Vehim ve kuruntuları yok etmek için 79

  Vekiylü 477

  Veliler zümresine dahil olur 215

  Velilik için 518

  Veliyyü 493

  Vesveseden kurtulmak 61, 91,97, 187, 209, 661

  Veysel Karânî Hazretleri’nin Duası 238

  Vücudun kuvvetlenmesi için 426

  Vücuduna elem isabet etmez 699

  Vücudundan hastalıklar çıkar 535

  Vücut sağlığı için 348

  Vücut zayıflığında 489

  ve mdash;Y ve mdash;

  Yahya (a.s.)’m teşbihi 801

  Yakınların kötülüklerinden korunmak için 430

  Yakub (a.s.)’ın teşbihi 800

  Yapacağı işin akıbetini bilmeyen 702

  Yıldırım çarpmasından korunmak için 609

  Yırtıcı hayvanlar zarar veremez 420

  Yolculuğa giden kimsenin sağsalim dönmesi için 607

  Yolculuğa gidenden haber gelmezse 532

  Yolculuğun sıkıntılarından kurtulur 598

  Yolculukta selamet için 71

  Yolculukta yorgunluğu hissetmemek için 430, 488

  Yolunu şaşırmış kimse için 687

  Yûnus (a.s.)’ın teşbihi 800

  Yusuf (a.s.)'ın teşbihi 801

  Yüksek mertebeye nail olmak için 198,589

  Yürüyemeyen çocuklar için 492

  ve mdash;Z ve mdash;

  Zâhiru 602

  Zalim kimseleri dize getirmek için 275,433

  Zalimden yakasını kurtaramayan 649

  Zalime karşı 249

  Zalimin helaki için...229, 250, 266, 295, 464, 543,683, 826 Zalimin korkması için 195

  Zalimin yükselmesine engel olmak için 594

  Zalimin zulmüne uğramaz 654

  Zalimin zulmünü önlemek için 83

  Zalimin zulmünü terketmesi için 189

  Zamanın şerlerinden emin olur 816

  Zayıf ve devamlı hastalanan çocuklarda 655

  Zayıflık ve tembellikte 586

  Zeka ve kabiliyetin keskinleşmesi için 70

  Zekasının, ilminin ve malının artmasını isteyenler 659

  Zelzele korkusunda 478

  Zenginlik için 64, 79, 313, 251, 700, 813, 826

  Zihin açıklığı ve işittiğini anlama gücü için 526

  Zihni kuvvetlendirmek için 255, 302,711

  Zor hastalıkların tedavisi için 237

  Zor işler kolaylaşır 260, 491, 522

  Zulme uğrayan kimse 473

  Zulümden kurtulmak için 298

  Zül Celâli vel İkrâm 665

  Yayın Yılı: 2013

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.