x

Zübdet-ül İhya İmam-ı Gazali-1564

Salah Bilici Kitabevi Yayınları
Ürün Kodu : 9280000001066
Zübdet-ül İhya İmam-ı Gazali
70,00 TL
Yurtdışı Müşterilerinin Dikkatine !
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Zübdet-ül İhya İmam-ı Gazali

  • 640 Sayfa
  • 2, Hamur
  • 17x24 Cm Ebatındadır
  • Sert Karton Kapak

  ÖNSÖZ

  Söze, Allah Teâlâ’ya hamdü sena, Resûlüllah’a salatü selâm ile baş-larım.

  Tercümesini sunduğumuz bu eser, IHYA-U ULUM - id - DIN’in bir zübdesidir. İslâm âleminde olduğu kadar, bütün dünyada da haklı bir şöhret yapmış olan Imam-ı Gazalî ve onun ünlü eseri İHYA, İslâm te-fekkür tarihinde müstesna bir yer işgal eder, imam-ı Gazâlî’nin hayatı-nı, muhterem kardeşimiz Dr. Ahmed Subhi Furat Bey dile getireceklerdir. Ben burada sadece ihyâ ve onun zübdesi üzerinde duracağım.

  İsminden de anlaşılacağı veçhile ve laquo;IHYA-U ULUM-id-DIN ve raquo;, dinî ilim-lerin, ihyası yâni canlandırılması demektir. Gazalî bu eserinde 39 müs-takil konuyu incelemiş, insan hayatının maddî - manevî hemen hemen bütün cephelerine temas etmiştir. Bu konuları işlerken Gazalî’nin daya-nağı ve malzemesi dinî esaslar olmakla beraber, kullandığı vasıta akıl ile birlikte ve laquo;basîret ve raquo; (içgözlem) dir. Müellifin bu eserindeki hususiyeti, iş-lediği konuların esrarını, fayda ve zararlarını, sevab ve ikabını, incelik ve hikmetlerini araştırmasıdır. Zaman zaman hâdiseleri tasavvufî açıdan da değerlendirir. Bunun içindir ki, İslâm âlimlerinin ekseriyetine göre, va-az ve irşad konusunda ihyâdan daha güzel bir eser yazılmamıştır. Lâkin, Cemalüddin el-Kaasimî’nin de mukaddimesinde söz konusu ettiği üzere, Ihya’da yazılanları, bir seçme ve değerlendirmeye tâbi tutmadan olduğu gibi almanın pek faydalı olmayacağı kanaati izhar edilmiştir, işte bu se-beplere bağlı olarak ihya’nın ihtisar edilmesi, ziyadelikler atılarak özü-nün alınması fikri ortaya çıkmış, bunun neticesi olarak da muhtasarları, zübdeleri yapılmıştır. Tarafımızdan tercüme edilen ve adına ve laquo;ZüBDET-ül- IHY ve Acirc; ve raquo; denilen bu eserin arapça olan zübdesini, son devrin kıymetli âlim-lerinden sayılan merhum allâme Muhammed Cemaleddin el-Kaasimî yap-mış ve adına ve laquo;MEV’iZAT-ül-MÜ’MİNİN MİN IHY ve Acirc;-i ULUM-id-DiN ve raquo; demiş-tir. Cemaleddin el-Kaasimî, ve mdash;kendi yazdığı mukaddimesinde belirttiği veçhile ve mdash; ihya’nın zübdesini yaparken aslâ kendinden bir kelime veya bir cümle ilâve etmemiş, sadece tatvil saydığı kısımlarla bazı zayıf rivayet-leri ve muğlâk ifadeleri hazfetmiştir. Bu arada bazı bölümleri de hiç almamıştır.

  Zübdeye almadığı bölümler şunlardır:

  1) ve mdash; Namazın esrarı (bu bölümü taharet bölümü ile birleştirmiştir).

  2) ve mdash; Sema’ ve vecdin âdâbı.

  3) ve mdash; Kalbin acâibini izah.

  4) ve mdash; İki şehveti kırmak.

  5) ve mdash; Tevhid ve tevekkül.

  6) ve mdash; Sevgi ve aşk.

  Bu bölümlerin zübdeye alınmaması, zübdeyi yapan zatın şahsî bir tasarrufu ise de esasen mezkûr bölümler bir çok âlimlerçe pek faydalı görülmemiştir. Çünkü Gazalî bu bölümlerde idrakları aşan derinliklere dalmış, bu yüzden anlaşılması oldukça güç, bazan da yanıltıcı durum-lar ortaya çıkmış, netice itibariyle pratik faydası mülâhaza edilmemiştir. Bununla beraber İlmî bir şekilde ve şerhli olarak ihya’nın tamamını ter-cüme etmek lâzımdır. Her ne kadar ihya’nın tamamı umum halk için pek faydalı değilse de kültürlü insanlar ve ilim adamları için oldukça lüzumlu ve faydalıdır.

  Tercüme ettiğimiz ZüBDET-ül-İHY ve Acirc; 34 bölümden ibarettir. Her bö-lümde geçen âyet ve hadislerin hem arapça metinleri verilmiş, hem de dipnotta yerleri gösterilmiştir. Burada dikkat edilecek hususlardan biri de imam-ı Gazalî’nin furu’da mezhebinin şâfiî olmasıdır. Bu sebeple fıkhî meseleleri Şafiî mezhebi açısından ele alır. Hanefî mezhebi ile uyuşma-yan yerler gelince dipnotta izah edilmiştir. Buna rağmen Hanefî mezhe-bine mugayir bir husus görülürse meselenin Şâfiî mezhebine göre izah edildiği unutulmamalıdır.

  Okuyucuların yapıcı tenkitlerini bekler, cümlemize, islâm ve iman yolunda sebat, dâreynde fevzü necat, her iki dünyada saadet dilerim.

  Muvaffakiyet Allah’tandır.

  Ali ÖZEK

  İÇİNDEKİLER Sahife

  önsöz V

  el-Gazâlî, (hayatı) VII

  Cemaleddin el-Kâsimî XII

  Zübdeyi yapanın mukaddimesi XIII

  BÖLÜM : I İLİM

  İlmin fazileti 1

  Öğrenmenin fazileti 4

  Öğretmenin fazileti 6

  Farz-ı ayn olan ilmin beyanı ve izahı 10

  BÖLÜM : II

  EHLİ SÜNNET İTİKADI 11

  BÖLÜM : III TAHARETİN ESRARI

  ve Acirc;yetler 15

  Birinci kısım pisliği temizlemek hakkında 17

  Temizlenende birinci taraf necasettir 17

  İkinci taraf temizlik vasıtası hakkındadır 18

  Üçüncü taraf temizlemenin keyfiyeti hakkındadır ... 19

  İkinci kısım hadesten taharet 19

  Kaza-ı hacatın âdâbı 19

  Taharetlenmenin keyfiyeti 20

  Abdestin keyfiyeti 20

  Abdestte mekruh olan şeyler 21

  Temizliğe inanmak 22

  Guslün keyfiyeti 22

  Yıkanmayı gerektiren sebeb dörttür 22

  Teyemmümün keyfiyeti 23

  Üçüncü kısım, temiz artıkları temizlemektir 23

  Hamam yapmanın âdâbı 24

  Hamamda yıkanmanın sünnetleri 25

  Vücutta hasıl olan parçalar 25

  BÖLÜM : IV

  NAMAZIN ESRARI VE MÜHİM MESELELERİ

  Ezanın fazileti 28

  Farz namazın fazileti 29

  Namazın rükûnîarını tam yapmanın fazileti 30

  Cemaatın fazileti 30

  Secdenin fazileti 31

  Huşu’un vücûbu 32

  Mescidin ve namaz kılınan yerin fazîieti 33

  Zahirî ameller 35

  Kıraat 35

  Ruku’ve levâhıkı 36

  Secde 37

  Teşehhüd (ka’de) 38

  Namazda yasak olan hareketler 38

  Farz ve sünnetleri birbirinden ayırmak 39

  Kalbin amellerinden olan bâtınî şartların beyanı ... 40

  Namazın hayatı kendisiyle bilinen bâtınî mânaların

  beyanı 42

  Kalb huzurunu teminde faydalı ilâcın beyanı 44

  Namazdaki her rüknün edasında kalbde bulunması

  gerekli hal 46

  imamet 54

  Kıraat vazifeleri üçtür 56

  Erkâna âid vazifeler 57

  Namazın bitimindeki vazifeler 57

  Cumanın fazileti ve âdâbı 58

  Amel-i kalil 60

  Tek kişi ile cemaat 60

  Namaza sonradan yetişen 60

  öğleyi kılmadan ikindi girerse 61

  Namaz bittikten sonra elbisede pislik görmek 61

  Kıldığı namazda şüpheye düşmek 61

  Niyyet ve vesvese 62

  Cemaatın imamı geçmesi 62

  Namazını doğru kılmayanı ikaz 63

  ibadetlerden nafile olanların beyanı 63

  Sünen-i revatip 63

  Namaz kılmak makruh olan vakitler 66

  Nafile olup da kaza edilen namazlar 67

  BÖLÜM : V

  ZEK ve Acirc;TIN ESRARI 68

  Zekâtın edası ve şartları 69

  Zekâtın islâmın temellerinden olmasının sırrı 70

  Müzekkinin (zekât verenin) vazifeleri 72

  Zekâtın sarf yerleri, zekât alan sınıflar 77

  Zekât alanın vazifeleri 79

  Tatavvu (gönüllü) sadakanın fazileti, alınması ve ve-rilmesinin âdâbı 81

  Sadakayı gizlemenin vâcib olması ve fazileti 83

  BÖLÜM : VI

  ORUCUN ESRARI 85

  Orucun farzları, açık sünnetleri, orucu bozanlara ge-rekenler 87

  Orucun sünnetleri 89

  Orucun esrarı ve bâtınî şartları 89

  Nâfile oruç tutmak 91

  BÖLÜM : VII HACCIN ESRARI

  Haccın, Kâ’benin, Mekke ve Medine’nin faziletleri ve

  mescitlere gitmek 93

  Haccın farziyyeti ve şartları 95

  Haccın Sıhhati için lâzım olan rukûnlar 96

  Hac ve umrenin edâ şekilleri 96

  Hac veya umreye müteallik yasaklar 97

  Mutesavvıfenin gururu 480

  Mal sahiplerinin gururu 482

  BÖLÜM : XXVII

  TÖVBE 486

  Günahların hemen akabinde ve devamlı olarak tövbe

  etmenin vücubu 488

  Sahih ve sağlam tövbenin makbul olduğunu beyan ... 492

  Kendisinden tövbe edilen günahların beyanı 494

  Güçük günahların ne zaman büyük olacaklarını be-yan 497

  Tövbenin tamamlanma şartlan ve devamı 498

  Tövbekarın tövbesinden sonra yapacakları 503

  Tövbenin devası ve ısrar düğümünü çözmenin teda-vi yolu 505

  BÖLÜM: XXVIII SABIR VE ŞÜKÜR

  Sabrın fazileti 508

  Sabrın hakikati ve kısımları 509

  Sabra ihtiyaç hissetmenin beyanı 510

  Sabrın ilâcı ve yardımcıları 516

  Şükrün faziletini beyan 516

  Şükrün hakikati 517

  Allah Teâlâ için yapılan şükrün izahı 518

  insanı şükürden alıkoyan sebeb 520

  Şükür ve sabrın iştirak ettiği noktalar 521

  BÖLÜM : XXIX KORKU VE ÜMID

  Ümidin hakikatini beyan 524

  Korkunun hakikatim beyan 527

  Kendisiyle korku celbedilen deva 529

  BÖLÜM: XXX FAKİRLİK VE ZÜHD

  Fakirliğin hallerine râzı ve sadık fikirlerin fazileti ... 534

  Fakirin fakirliğindeki âdâbı 536

  İstemediği halde gelen hibeyi kabul hususunda faki-rin âdâbı 537

  Zaruret yokken istemenin haram olması ve istemek

  zorunda olmanın âdâbı 539

  Zühdün fazîleti ve hakikati 541

  BÖLÜM : XXXI NİYYET, İHL ve Acirc;S VE DOĞRULUK

  Niyyetin fazîleti 545

  Niyyetle ilgili amellerin tafsilâtı 547

  Ihlâsın fazîleti ve hakikati 550

  Doğruluğun fazîleti ve dereceleri 552

  BÖLÜM : XXXII MUHASEBE VE MURAKABE

  Muhasebenin lüzumunu beyan 558

  Nefisle sözleşmenin, nefse birtakım şartlar koşmanın

  beyanı 560

  Murakabenin fazîleti 562

  Murakabenin hakikati 564

  Amelden sonra nefis muhasebesinin beyanı 565

  Nefsi tekdir etmek 566

  BÖLÜM : XXXIII TEFEKKÜR

  Tefekkürün fazîleti 569

  Fikrin sahalarını beyan 570

  Allah Teâlânın mahlû katım düşünmenin keyfiyyetini

  beyan 573

  İnsan âyeti 573

  Yerin âyeti 580

  Hayvanlar sınıfının âyeti 581

  Denizlerin âyeti 581

  Havanın âyeti ve acâibi 582

  Gökyüzü âyeti 583

  BÖLÜM : XXXIV ÖLÜMÜ VE ÖLÜM ÖTESİNİ HATIRLAMAK

  Ölümü hatırlamanın fazileti 585

  Kasr-ı emelin fazileti 587

  Amele sarılmak ve geri kalma âfetinden sakınmak 588

  Sekerât-ı mevtin beyanı 589

  Cenazeye hazır olmanın âdâbı 590

  Kabir ziyareti 590

  Çocuğun ölümü halinde söyleneceklerin beyanı ... 591

  ölümden sonra kabir hayatını ve kıyamet korkuları-nı hatırlamak 592

  Sualin sıfatı 595

  Hasımların vasfı, hakların yerine verilmesi 596

  Cennetin ve çeşitli nimetlerinin vasfı 599

  FİHRİSTLER

  Umumî indeks 604 ve mdash;609

  Kitaplar indeksi 610 ve mdash;611

  Alfabetik konu indeksi 612 ve mdash;628

  İçindekiler ••• 629 ve mdash;640

  (EI-HAMDÜ LILLAHI VE’Ş ŞÜKRÜ LEHÜ)

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.