x

Büyük İslam İlmihali / İmadül İslam 1462

Sağlam Yayınevi
Ürün Kodu : 9789756457016
Büyük İslam İlmihali Her İnsanın Evinde Bulunması Gereken Başucu Kaynağıdır.
285,00 TL
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Yorumlar (0)
 • Tavsiye Et
 • Resimler
 • Beni Ara
 • Büyük İslam İlmihali / İmadül İslam


  Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz.Kitabın müellifi olan Şeyh Abdurrahman bin Yusuf, Hicrî 800 yıllarında yaşamış Türk - İslâm meşayih ve alimlerinden olup Cema- leddin Aksarayî’den yetişmiştir.

  • Yayın Tarihi 1990-01-01
  • ISBN 9759180706
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 654
  • Cilt Tipi Ciltli
  • Kağıt Cinsi İthal Kağıt
  • Boyut 16 x 24 cm


  Bundan başka müellif, ve laquo;Umdetü’l-îslâm ve raquo; kitabının tertibi üzere (İman, Namaz, Oruç, Zekât ve Hacc) kitapları tamam olduktan sonra buna (Ölüm ve Kabir Halleri Kitabı, Haklar Kitabı, ve Acirc;dâb Kitabı ve ve Acirc;hiret Kitabı) kısımlarını da telif edip esere, Tam ve Mü-kemmel bir İslâm İlmihali bütünlüğünü kazandırmıştır.Kitabın Takdimi başlığı altında müellifin de açıkladığı gibi eserin aslı, Mevlâna Abdülaziz Farisî tarafından Farsça olarak yazılmış olan Umdetü’l-İslâm ve mdash; İslâm’ın Temeli adlı kitaptır. Yine müellifin de-diği gibi bu kitap, Ebu Hanife mezhebi üzere seksen beş parça mute-ber kitaptan derlenip "İslâm’ın temeli beş şeydir."diye buyrulan meş-hur lıadîs-i şerifin ifadesine uygun olarak tertip edilmiştir. Müellif, o zamanlar Anadolu’da yaşayan Müslüman Tiirkler arasında, fıkıh ve ahlâk üzerine Türkçe kitapların hiç yok denecek derecede bulunma-sından üzülerek bu kitabı Türkçeye tercüme etmek istemiştir. Böylece bu ve laquo;Umdetü’l-İslâm ve raquo; kitabını Farscadan Türkçeye tercümeye girişen müellif, eseri yeni baştan telif edercesine genişleterek ve kendi teteb- buunun semerelerini de katarak bu ve laquo;İmadü’l-îslâm ve raquo; kitabını meydana getirmiştir. Ayrıca müellif, eserin aslındaki seksen beş parça kitaba kendi araştırmalarının mahsulü olan altmış parça muteber din kita-bından gerekli yerlerde mes’eleler ve hadîsler ilâve ederek eserin ter-cümesini aslından daha büyük ve önemli bir telif olarak ortaya çıkar-mıştır.

  Eserin Özellikleri:

  Eserin dikkati çeken en önemli özelliği, hemen her paragrafında mehazın zikredilmesidir. Öyle ki, müellif, hiç bir indî tefsire ve boş mülâhazaya yer vermemiştir. Din hükümleri, bütün temel bil-gileriyle özleştirilmiş ve her fikrin mehazı açıkça belirtilmiş olarak eş-siz bir âbide gibi inşa ve tertip edilmiştir.

  Aynca söylemek gerekir ki, mehaz olarak alman eserlerin hepsi de Ebu Hanife mezhebi üzere yazılmış en güvenilir eserlerdir.Mehaz olarak seçilen bu muteber kitapların sayısının 145 olduğunu söylemek, bu eserin ne büyük bir inceleme ve araştırma mahsulü olduğunu gös-termeye yeter.

  Diğer taraftan müellifin, zâhir ilimlerinde olduğu kadar bâtın ilimlerinde de mârifet sahibi bir tasavvuf ehli oluşu, eserin değerini da-ha da arttırmaktadır. Bilindiği gibi şeriat, zâhir ve bâtın üimlerini tev- hid eden bir İlâhî müessese olduğu için onu en iyi anlayan ve anlatan kimseler, İmam-ı Gazali, Ebu’l-Leys Semerkandî ve diğerleri gibi, iç ve dış ilimlerde mârifet sahibi olanlardır. Tam ve gerçek bir tevhid ve ta-savvuf bilgisi olmadan şeriatın anlaşılması, anlatılması ve yaşanması da mümkün değildir. İşte bu bakımdan müellifin dış ve iç ilimlerdeki mârifeti, eserde yer yer kendini gösteren en önemli özelliklerinden bi-ridir. Öyle ki, bazı yerlerde öz olarak açıklanan ve bazı yerlerde de oku-yucunun düşünüp anlamasına bırakılan bu bilgiler, çok ender kitaplar- larda bulunacak derecede seçkin ve üstündür.

  Eserin dil bakmandan güzelliği ise ayrı bir üstünlük gösterir. Al-tı yüz yıl önceki Anadolu halk Türkçesi ile yazılmış olan eserdeki te-miz Türkçe’nin güzelliğini, aynen korumaya çalıştık. Bugünkü yazı di-linde birçokları unutulmuş, fakat Anadolu halk ağızlarında hâlâ ya-şayan kelimeleri bazı yerlerde aynen alıp yanına parantez içinde bu-günkü mânasını ekledik. Böylece kitabın aslındaki üslûbu korumaya dikkat ettik. Türkçe’nin köklerini araştıran dilcilerimize eserin mem-leketimiz kütüphanelerinde bulunması muhtemel elyazması nüshala-rının daha da faydalı olacağı muhakkaktır.

  Bu kitabın sadeleştirmede esas aldığımız taşbasması nüshası, maa-lesef birçok hattat hataları ile dolu halde idi. Biz, bu hataları, son de-rece titiz bir dikkatle düzelterek ve aynı zamanda eserin aslındaki dil ve üslûp güzelliğini de bozmamaya aynı titizlikle çalışarak Allah’ın yardımı ile tamamlayıp istifadenize sunduk. Faydalı olmasını umar, hayırlı olmasını dileriz.

  İÇİNDEKİLER

  Sayfa

  ESER VE MÜELLİFİ 5

  MUKADDEME 7

  KİTABIN TAKDİMİ 11

  İmanın Faydaları 14

  Birinci Kitap İMAN KİTABI (17-63)

  Fasıl: İmanın Hakikati 19

  Fasıl: İmanın Şartları, Hükümleri ve Rükünleri 23

  Fasıl: Mufassal İman 26

  Allah’a inanmak 27

  Meleklere İnanmak 30

  Kitaplara İnanmak 31

  Resullere İnanmak 32

  Peygamberimizin Sureti 33

  Peygamberimizin Cömertliği 34

  Peygamberimizin Mucizeleri 35


  Peygamberimizin Mi’racı 36


  Kıyamet Gününe İnanmak 36

  Kabir Suali 37

  Kıyamet Alâmetleri 38

  Sünnet ve Cemaat Ehlinin Alâmeti 39

  Takdire İnanmak 40

  Farz’ın İki Nev’i 41

  Şehadet Kelimesinin Mânası 42

  Hulasa 43

  Fasıl: İmanla İlgili İki Hadîs 43

  Nefsini Tanımak 45

  Fasıl: İnsan Bedeninin Tertibi 51

  Fasıl: Küfür Olan Sözler 55

  İkinci Kitap NAMAZ KİTABI (65 -262)

  Birinci Bölüm:

  NAMAZIN ŞARTLARI

  Fasıl: Namazın Birinci Şartı: ABDEST ALMAK 71

  Abdestin Farzları 72

  Abdestin Sünnetleri 74

  Abdestin Müstehabı 77

  Fasıl: Abdestin Sıfatı (Nasıl Olacağı) 77

  Fasıl: Abdesti Bozan Şeyler 84

  Fasıl: Sargılar Üzerine Mesh 87

  Fasıl: Cenabetten Gusül Etmek 87

  Guslün Farzları 88

  Guslün Sünnetleri 88

  Fasıl: Teyemmüm 89

  Teyemmümün Şekli 90

  Fasıl: Namazın İkinci Şartı: NAMAZ KILANIN GİY-

  SİSİ TEMİZ OLMALI - 91

  Fasıl: Namazın Üçüncü Şartı: NAMAZ KILINACAK

  YERİN TEMİZ OLMASI 93

  Fasıl: Namazın Dördüncü Şartı: AVRET YERLERİ-

  Nİ ÖRTMEK ' 93

  Fasıl: Namazın Beşinci Şartı: KIBLEYE YÖNEL-MEK 94

  Fasıl: Namazın Altıncı Şartı: NİYET ETMEK 94

  12. Fasıl: Kadınların Hayız Hali 96

  İkinci Bölüm:

  NAMAZ VAKİTLERİ

  Fasıl: Ezan 100

  Fasıl: Namazın Farzları 101

  Tekbir Mes’eleleri 101

  Kıyam Mes’eleleri 102

  Kıraet Mes'eleleri 104

  Rükû Mes’eleleri 105

  Secde Mes’eleleri 106

  Kuud Mes’eleleri 106

  7. Namazdan Çıkma Mes’eleleri 107

  Namazın Vacipleri 107

  Namazın Sünnetleri 109/

  Namazın Edepleri 112

  Namazın Sıfatı (Kılınması Keyfiyeti) 113

  Kadınların Namazındaki Farklar 116

  Salavat Duası 116

  Namaz İçinde Okunan Dualar 117

  Hulasa Olarak Farzlar 118

  Bir Günün Namazları 119

  Namazı Bozan Şeyler 121

  Namazın Mekruhları 123

  Cemaat 128

  Tertip Sahibinin Kaza Kılması 135

  Namaz Kılınamayacak Vakitler 136

  Farz Namaza Yetişme 137

  Tilavet Secdesi 138

  Sehiv Secdesi ' 139

  Seferde (Yolculukta) Namaz 140

  Vitir Namazı 140

  Hastanın Namazı 143

  Üçüncü Bölüm:

  NAFİLE NAMAZLAR

  Nafile Namazların Sayısı 145

  Açıklama 147

  Teravih Namazı 152

  Küsûf Namazı 153

  Husûf Namazı 154

  Rîh ve Feza (Fırtına ve Korku) Namazı 154

  İstiska (Yağmur Dileme) Namazı 154

  Teşbih Namazı 156

  Valideyn (Ebeveyn) Namazı 156

  İstihare Namazı 157

  Hacet Namazı 159

  Abdest Namazı 160

  Tahiyyat-ı Mescit Namazı 161

  İhram Namazı 161

  Tavaf Namazı 162

  Sefer (Yolculuk) Namazı 162

  Sayfa

  Fasıl: Regaib Namazı 153

  Fasıl: Berat Namazı 154

  Fasıl: Kadir Namazı 1^5

  Fasıl: Bayram Gecesi Namazı 165

  Fasıl: Bayram Günü Namazı 166

  Fasıl: Adha (Kurban Bayramı Gecesi) Namazı 167

  Fasıl: Teheccüt Namazı 167

  Fasıl: Azrail Namazı 169

  Fasıl: NaşiyeNamazı 170

  Fasıl: Receb Namazı 170

  Fasıl: Otuz Ramazan Gecesi Namazı 171

  Her Ramazan Gecesi Namazının Faziletleri . 171

  Fasıl: Peygamberi Rüyada Görme Namazı 177

  Fasıl: îşrak Namazı 177

  Fasıl: Duha (Kuşluk) Namazı 182

  Fasıl: Vitirden Sonra îkiRek’at Namaz 183

  31.. Fasıl: Vitirden Sonra İki Secde 183

  Fasıl: Kefaret-i Fevaid (Kaçırılanların Kefareti)

  Namazı 184

  Fasıl: Şükür Namazı 186

  Fasıl: Musibet Namazı 186

  Fasıl: Nezir (Adak) Namazı 187

  Fasıl: İstiğna (Zenginleme) Namazı 188

  Fasıl: Kabir Ziyareti Namazı 190

  Fasıl: Haftanın her Gününde Kılınacak Gündüz ve

  Gece Namazları 191

  Fasıl: Dalle (Kayıp) Namazı 198

  Fasıl: Sıddîkler Namazı 198

  Fasıl: Kabir Namazı 199

  Dördüncü Bölüm DİĞER ÖNEMLİ NAMAZLAR ve İLGİLİ MES’ELELER

  Fasıl: Farz Namazlardan Sonra Okunan Teşbihler

  veVirdler ' 200

  Fasıl: Cuma Namazı 204

  Fasıl: Bayram Namazı 210

  Sadaka-i FıtırMes’eleleri 211

  Kurban Mes’eleleri 213

  Fasıl: Cenaze Namazı 215

  Hastalık ve Musibet 216

  Vasiyet 221

  Mevlâna Hüsrev Vasiyeti 222

  Ölüm Anından Sonra Yapılması Gereken

  Şeyler 232

  Ölünün Yıkanması 239

  Ölünün Taşınması 243

  Gizli ve Açık Zikir 245

  Şehidlerle İlgili Mes’eleler 252

  Hükmî Şehidi er 253

  Cenaze Namazının Kılınması 254

  Cenazenin Kabre Konması 258

  Ölü Ruhlarının Nevileri 261

  Ölülere Ulaşan Hediyeler 262

  Üçüncü Kitap

  ORUÇ KİTABI (263 - 392)

  Birinci Bölüm:

  RAMAZAN ORUCU

  Ramazana Hazırlanmak

  Niyet Mes’eleleri 2,71

  Orucu Bozan Şeyler 272

  Oruçta Özürler 273

  Nafile Oruçlar 275

  Haramların Açıklanması 278

  İkinci Bölüm:

  HARAMLAR ve İLGİLİ MES’ELELER

  Kesin Haramlar 279

  Şüpheli Haramlar 288

  Calisin Kazanmanın Faziletleri 293

  Dille İlgili Olan Haramlar: 296

  Yalan Söylemek

  Vaadini Tutmamak

  Gıybet Söylemek 298

  Cidal (Münakaşa) Etmek 309

  Kendi Nefsini Öğmek 300

  Lânet Deyici ve copy;lfnak 301

  Beddua Etmek 301

  Başkasiyle Alay Etmek 302

  Başkasına Sövmek 302

  Gözle ilgili Haramlar 303

  Kulakla İlgili Haramlar 303

  Ferçle İlgili Haramlar 304

  Elle İlgili Haramlar 304

  Ayakla İlgili Haramlar 305

  Giyimle İlgili Haramlar 305

  Bütün Kötülüklerin Anası: Riya, Ucub ve

  Haset : 307

  TevbeMes’eleleri 317

  Günahların Türleri 319

  Şeytanın Gönül Kalesine Girecek Yerleri 322

  Şeytanın Ordu Kumandanları 323

  Şeytanın Tuzakları 324

  Bid’atler 327

  Büyük Günahların Açıklanması 327

  Gerçek Tevbenin Şekli 330

  Haramlığı Şüpheli ve Zor Olan Şeyler 332

  İçkilerle İlgili Mes’eleler 349

  Boğazlanması Gereken Hayvanlar 350

  Üçüncü Bölüm:

  NAFİLE ORUÇLARIN FAZİLETLERİ

  Recep Ayının Faziletleri 353

  Şaban Ayının Faziletleri 360

  Ramazanın Faziletleri 366

  Kadir Gecesinin Faziletleri 371

  Bayram Gecesinin .Faziletleri 377

  Orucun Makbul Olmasının Alâmetleri 378

  Münafıklık Alâmeti 3'80

  Fasıklık Alâmeti 380

  Ahmaklık Alâmetleri 380

  Diğer Alâmetler 381

  Sebt Günlerinin Faziletleri 383

  Zilhiccenin On Gününün Faziletleri 384

  Arefenin Faziletleri 385

  Muharrem Avının Faziletleri 386

  Fasıl: Aşurenin (Muharremin Onuncu Gününün)

  Faziletleri 387

  Fasıl: Beyz Günlerinin Faziletleri 389

  Fasıl: Haftanın Oruçlarının Faziletleri 391

  Dördüncü Kitap ZEK ve Acirc;T KİTABI (393 - 417)

  Fasıl: Zekât ve Öşür 395

  Öşür 398

  Fasıl: Zekâtın ve Öşrün Verileceği Yerler 399

  Fasıl: Zekâtı Vermeyenlerin Hali 400

  Altın ve Gümüş Zekâtını Vermeyenlerin

  Azabı 401

  Hayvan Cinsinden Zekâtını Vermeyenleri

  Azabı 404

  FsCsıl: Nafile Sadakanın Faziletleri 405

  Fasıl: Fakirlerin Zenginlere Üstünlüğü 410

  Sadaka Hakkında Başka Bir Haber 413

  Beşinci Kitap HACC KİTABI (419 - 430)

  Fasıl: Haccın Farz Olmasının Şartları 421

  Fasıl: Hacc ve Kâbe Hakkında Bazı Mes’eleler ... 423

  Haccın Farzları 423

  Kâbenin Hususiyetleri 424

  Kâbenin ve Haccın Kuruluşu 424

  Fasıl: Haccın Faziletleri 426

  Altıncı Kitap ÖLÜM ve KABİR HALLERİ KİTABI (431 - 442)

  Yedinci Kitap HAKLARKİTABI (443 - 47G)

  Fasıl: Ebeveynin Hakları

  Fasıl: Çocuğun Hakları 447

  Fasıl: Karı - Kocanın Hakları 450

  Resulullah Efendimizin, Kızı Fatımaya

  Öğütleri 453

  Kartının Kocası Üzerinde Olan Hakları ... 454

  Komşu Hakları 455

  Akraba Hakları 458

  Horasanî’nin Hikâyesi 459

  Müslümanların Hakları 461

  Kardeşlik Hakları 462

  Üstat (Öğretici) Hakları 465

  Konuk Hakları 468

  Alimlerin Hakları 470

  Amirlerin Haklan 475

  Sekizinci Kitap ve Acirc;D ve Acirc;B KİTABI (477 - 516)

  Yemek ve Acirc;dâbı 479

  Yemeğin Farzları 483

  Yemeğin Sünnetleri 484

  Yemeğin Edepleri 484

  İhtiyarlık Getiren Şeyler 486

  Ömrü Uzatan ve Kısaltan Şeyler 486

  Gönlü Ferahlandıran Şeyler 486

  Fakirlik Getiren Şeyler 487

  İçmek ve Acirc;dâbı 487

  Su ile Yapılan Hayırlar 488

  Uyku ve Acirc;dâbı 489

  Giyim ve Acirc;dâbı 494

  Selâm ve Acirc;dâbı 497

  İhtiyarlar ve Acirc;dâbı 499

  Evlât ve Acirc;dâbı 501

  Kur’ân ve Acirc;dâbı 507

  Dua ve Acirc;dâbı 509

  Salâvat ve Acirc;dâbı 512

  Dokuzuncu Kitap A II İ R E T KİTABI (517 - 618)

  Birinci Bölüm:

  KIYAMET ve HAŞİR

  Kıyamet Alâmetleri 520

  Haşir 524

  Fasıl: İsa Aleyhisselâm’mînmesi 527

  Fasıl: Ye’cuc ve Mecuc’un Çıkması 528

  Fasıl: Dabbetü’l-Arz’ın Çıkması 530

  Fasıl: Güneşin Batıdan Doğması 531

  Birinci Nefha : 532

  İkinci Nefha 537

  Fasıl: ve Acirc;silerin Sıfatları 539

  Fasıl: İman Nurunun Sıfatı 542

  Fasıl: Göklerin Parçalanması 543

  Fasıl: Meleklerin Nuru o44

  Fasıl: Mahşer Halkının Terlemesi 544

  Fasıl: Arş’ın Gelmesi 546

  Fasıl: Cennetin ve Cehennemin Gelmesi 548

  Fasıl: Allah’ın Kendini Göstermesi 551

  Fasıl: Mahşer Ehlinin Müşaveresi ve Şefaat İçin

  Peygamberlere Koşmaları 552

  Fasıl: Haşir Halleri Hakkında Bazı Öğütler ve Ha-

  tırlatmalar 554

  Kıyamet Gününün İsimleri 558

  Levh-i Mahfuz’un Gelmesi 562

  İkinci Bölüm:

  SUAL ve HESAP

  Fasıl: Nebilerin Sorguya Çekilmesi 563

  Fasü: Cehenneme Nasip Olanların Çıkarılması ... 571

  Fasıl: Hesap ve Kitap 574

  Müttekilerin Hesabı 575

  ve Acirc;silerin Hesabı 575

  Riya Ehlinin Hesabı 578

  Fasıl: Mizan 580

  Fasıl: Araf ve ve Acirc;raf Ehli 583

  Fasıl: Kul Hakkı ve Hasımlann Birleşmesi 587

  Fasıl: Peygamberlerin Sancakları ve Altında Top-

  lanacak Kimseler 591

  Üçüncü Bölüm:

  CEHENNEM EHLİNİN HALLERİ

  Cehennemin Büyüklüğü 597

  Cehennem Ehlinin Yalvarması 599

  Dördüncü Bölüm:

  CENNET EHLİNİN HALLERİ

  Cennetler ve Cennet ehli 602

  Peygamberlerin Cennet Ehline Ziyafetleri 614

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.